Юбилейна научна конференция „Езици на културата“


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА
КАТЕДРА “КУЛТУРОЛОГИЯ”

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ЕЗИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА”

по повод 35 години от създаването на ЮЗУ “Неофит Рилски” и във връзка с юбилей на проф.дфн Надежда Н. Драгова

Зала 114, ет. 1, дясно крило на УК-1

9.00-9.30 Регистрация.

9.30-9.50 Откриване, поздравителни адреси и приветствия.

9.50–10.20 Проф. ДФН Надежда Н. Драгова
Езиците на Културата

10.30–13.00 Заседания по секции

Секция І-ва,
Първо заседание
Водещ: Доц. д-р Маргарет Димитрова

10.30-10.50 Проф. чл. кор. Иван Добрев
Новото начало в старата българска литература (СУ)

10.50–11.10 Проф. Елена Коцева
Ретроспективен прочит на старобългарски текстове (подбор XIX-X в.) или старата българска литература в диренето на национална идентичност (СУ)

11.10–11.30 Проф. Даринка Караджова
За богомилското хоро от стечките в Босна и Херцеговина (ЮЗУ)

Пауза 10 мин.

11.40–12.00 Доц. д-р Лилия Илиева, доц. д-р Маргарет Димитрова
Рецепцията на „История славянобългарска“: преписи от началото на XIX в. (Карловацкият препис) (ЮЗУ, СУ)

12.00–12.20 Докт. Галя Господинова
Литургията на св. Василий Велики в Служебника на патриарх Евтимий №231 от НБКМ (СУ)

12.20 -12.40 Проф. Анчо Калоянов
Една неразпозната полемика в текстовете за Св. Отец от 70-те години на ХV в (ВТУ)

12.40–13.00 Доц. д-р Раки Бело, ас. Миранда Бело
Мястото на католическата традиция в албанската литература от XVI и XVII в. (ВТУ)

Пауза 60 мин.

Секция І
Второ заседание
Водещ:Гл. ас. д-р Янко Христов

14.00-14.20 Д-р Таня Казанджиева
Тайният символен език в българските църкви (Министерство на отбраната)

14.20-14.40 Д-р Виктор Банов
Светлината в иконописната традиция

14.40-15.00 Д-р Оля Григорова
Град на чудесата – разкази от средновековния Велбъжд (ЮЗУ)

Пауза 10 мин

15.10–15.30 Екатерина Тодорова
Невербалната култура на средновековието (СУ)

15.30–15.50 Гл. ас. д-р Янко Христов
Още за „Сказание за железния кръст“;За някои аспекти от бита и жизнената среда в старобългарския цикъл разкази (ЮЗУ)

Д-р Таня Казанджиева
Тайният символен език в българските църкви (Министерство на отбраната)

15.50-16.10 Гл. ас. д-р Ваня Колева
Играта „Да направим мост“ или „Плетеница“, но и „Станче” – микрообраз на философията за живота у българите (ШУ)

16.10–16.30 Доц. д-р Драгомир Лалчев
По следите на древната Парория (ЮЗУ)

16.30 -16.50 Ахмед Кавалов
Религиозна проза на българите мохамедани от Якоруда и нейните старобългарски апокрифни съответствия

Зала 571

Секция ІІ
Първо заседание
Водещ:Проф. Лилия Кирова.

10.30-10.50 Ст.н.с. д-р. Йорданка Бибина
Езикът на Изтока в съвременната турска поезия (Асаф Халет Челеби) (Институт за балканистика с Център по тракология)

10.50–11.10. Проф. Лилия Кирова
Отворените граници на превода (Институт за балканистика с Център по тракология)

11.10–11.30 Доц. д-р Антоанета Балчева
Езикът на смеха в литературно-сценичните превъплъщения на бидермайера. (По материали от сръбската и хърватска литератури) (Институт за балканистика с Център по тракология)

Пауза 10 мин.

11.40–12.00 Д-р Юлия Йорданова
Одиозна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски) (СУ)

12.00–12.20 Доц. д-р Сава Сивриев
Лириката на Иван Вазов и езикът на българската култура след Възраждането (ШУ)

12.20 -12.40 Доц. д-р Владимир Донев
Лагерната мемоаристика на Примо Леви в светлината на Дантевия carmen horrendum (ВТУ)

12.40–13.00 Доц. д-р Стилиян Стоянов
Технологии и литература (ЮЗУ)

Пауза 60 мин.

Секция ІІ
Второ заседание
Водещ: Доц. д-р Татяна Стоичкова

14.00-14.20 Гл. ас. д-р Красимира Петрова
Междуметията в руски и български вицове (СУ)

14.20-14.40 Д-р Бранко Йотев
За някои общи френски заемки в българския и сръбския книжовен език (Гимназия по туризъм, Димитровград Сърбия)

14.40-15.00 Гл. ас. Гергана Георгиева
Многоезичието – част от културното многообразие на европейския съюз (ЮЗУ)

Пауза 10 мин.

15.10–15.30 Ас. Яна Сивилова
Чуждото слово в ироничното говорене (СУ)

15.30–15.50 Доц. д-р Татяна Стоичкова
Езикова политика – въпроси на културното многообразие (ЮЗУ)

15.50-16.10 Гл. ас. Наташа Спиридонова
ПР като демиург на културен опит (ЮЗУ)

16.10–16.30 Д-р Гергана Георгиева
Езиците на културата в Международния фестивал „Сурва“ в Перник (Култ. инф. център Перник)

16.30-16.50 Доц. д-р Мария Вълкова
Културно-исторически ориентири при изследване отношението към неопределеността (ЮЗУ)

Зала 572

Секция ІІІ
Първо заседание
Водещ: Доц. д-р Десислава Лилова

10.30- 0.50 Проф. Рая Заимова
„Езикът на Просвещението“? (Институт за балканистика с Център по тракология)

10.50-11.10 Доц. д-р Елена Тачева
От „позорището на мира сего“ до историческото „позорище“ в два примера от литературата на Българското възраждане (ЮЗУ)

11.10–11.30 Д-р Анна Алексиева
Реторики на националното в българската възрожденска поезия (Инст. литература при БАН)

Пауза 10 мин.

11.40–12.00 Доц. д-р Дора Каменова
Сюжетът“ Откровение „/ Апокалипсис / в творчеството на Албрехт Дюрер / 1471 – 1528 / и Захари Зограф / 1810 – 1853 / (ЮЗУ)

12.00–12.20 Доц. д-р Алла Папцова
Образ прошлого у гагаузов и болгар в Молдавы (КГУ, Молдова)

12.20-12.40 Д-р Константин Рангочев
Фолклорна и/или книжовна история? (Асоцияция Онгъл)

12.40–13.00 Доц. д-р Десислава Лилова
В търсене на предци: възрожденската емиграция и формирането на историческия канон (ЮЗУ)

Пауза 60 мин.

Секция ІІІ
Второ заседание
Водещ: Гл. ас. д-р Лъчезар Антонов

14.00-14.20 Докт. Николета Петкова
По въпроса за изобразителния език на мита (ЮЗУ)

14.20-14.40 Проф. Спартак Паскалевски
Модели на балканските пластични изкуства (ШУ)

14.40-15.00 Докт. Светлин Абаджиев
Пластичните изкуства в България в периода 1989-2000 г. (Изкуство в преход) (ЮЗУ)

Пауза 10 мин

15.10–15.30 Гл. ас. д-р Лъчезар Антонов
Културата като компенсаторен механизъм на човешкото състояние на биологична безпомощност (ЮЗУ)

15.30–15.50 Д-р Юлиян Митев
Българският видеоарт – екранен език и постмодернизъм (НХА)

15.50-16.10 Д-р Димитър Атанасов
Езиците на миналото в градската среда: дебатът за паметниците от епохата на социализма (СУ)

16.10–16.30 Докт. Юлиян Божидаров
Харалампи Тачев и българския декоративен стил от 20-те години на ХХ век. Тенденции в областта на орнаменталната украса и сецесионната естетика в България (НХА)

Секция ІV
Водещ:Проф. Васил Марков

10.30-10.50 Янка Тапанска
Езикът на нематериалното културно наследство

10.50–11.10 Д-р Димитрия Спасова
Културно- исторически наслоения в магическите практики чрез обредна храна (ЮЗУ)

11.10–11.30 Проф. Васил Марков
Езикът на символите от древнотракийските мегалитни светилища (ЮЗУ)

Пауза 10 мин.

11.40–12.00 Д-р Вихра Баева
Култът към св. Зона в Мелник: Лични разкази и религиозна култура (ИЕФЕМ при БАН)

12.00–12.20 Д-р Галин Георгиев
Сватбата като език на културата. Историко-културни аспекти в развоя на сватбената обредност от група селища в Украйна и България (ИЕФЕМ при БАН)

12.20-12.40 ДИН Елизавета Квилинкова
Гагаузско-болгарский билингвизм гагаузов или двуязычие гагаузского фольклора: предположения и факты (МАН, Кишинев)

12.40–13.00 Д-р Росен Малчев
Връзката „Белчин – Герман (Джерман)” в „Рилската повест” на Владислав Граматик. 2. Топосът „Герман (Джерман)” (Асоц. Онгъл)

Пауза 60 мин.

Секция ІV
Второ заседание
Водещ: Доц. д-р Татяна Шопова

14.00-14.20 Докт. Светлана Александрова
Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване като инструмент в диалога между културите (ЮЗУ)

14.20-14.40 Докт. Татяна Христова
Масовият вкус и влиянието му върху визуалността в съвременното облекло (ЮЗУ)

14.40-15.00 Доц. д-р Таня Шопова
Информационната грамотност в електронната среда за обучение (ЮЗУ)

15.00-15.20 ДИН Ольга Радова
Болгары и гагаузы Юго-Восточной Европы, их общие этноисторические реалии и современность (МАН,Кишинев)

15.20-15.40 Докт. Стоянка Шопова
Невербална интеркултурна комуникация при организации от мултикултурален тип (СУ)

15.40–16.00 Доц. Ралица Игнатова
Невъзможност за дословност (ЮЗУ)

16.10-16.30 Белла Хараламбова
Музиката – езикът на чувствата (НУИ Панайот Пипков, Плевен)

16.30-16.50 Докт. Анна Шваба
Мифологические представления об атмосферных явлениях в традиционном фольклоре белорусов (БГУ, Минск)

Секция V
Водещ: гл. ас. д-р Григор Григоров

10.30- 10.50 Доц. д-р Ирина Казакова
Жанровое и тематическое своеобразие белорусских быличек (БГУ, Минск)

10.50 – 11.10 Проф. Димитър Кенанов
За вярата, надеждата и любовта (Слово/степен 30 на книгата „Лествица“) (ВТУ)

11.10–11.30 Гл. ас. д-р Григор Григоров
Невербалния език на християните вербализиран в Рилска повест (ЮЗУ)

Пауза 10 мин.

11.40–12.00 Докт. Невена Гавазова
За практическите добродетели в „Слово към пастиря“ от преп. Йоан Лествичник (ВТУ)

12.00–12.20 Доц. д-р Мария Спасова
Мотивът за вграждането в среднобългарски преводен текст от XIV век (ВТУ)

12.20-12.40 Доц. д-р Владимир Пенчев
Езикът на информацията или как сайтът ражда представи (ЮЗУ)

12.40–13.00 Доц. д-р Венета Янкова
Свети места на Балканите: утраквистични светилища и общи места на паметта (Сегед, Унгария; ШУ)

Пауза 60 мин.

Секция V
Второ заседание
Водещ: гл. ас. д-р Григор Григоров

14.00-14.20 Ирена Бокова НБУ
Градът – културни пейзажи и реконструиране на територии (НБУ)

14.20-14.40 Докт. Валбона Муча
Една различна концепция за културата (ЮЗУ)

14.40-15.00 Нуредин Чечи
Отражение на динамиката на еволюцията на културните ценности в социалната среда на гр. Елбасан, Албания (Университет в Елбасан, Албания)

15.00-15.20 Марта Топчиу
Религиозната толерантност, една културна ценност, характерна за албанците, както в миналото, така и днес. (Университет в Елбасан, Албания)

15.20-15.40 Д-р Теодора Кирякова
Езикът във фразеологията като език на културата (ЮЗУ)

15.40–16.00 Д-р Садрие Гюнеш
Употребата на различни азбуки в писмения турския език (YTÜ, İstanbul)

16.00-16.20 Доц. д-р Тодор Моллов
Слънчевият календар в 2 Енох – старобългарски употреби (ВТУ)

Отпътуване за София: 18.00;
Отпътуване за унив. комплекс Бачиново: 18.30

Втори ден 29. Х.

ЕКСКУРЗИЯ ДО РИЛСКИ МАНАСТИР

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.