Публична лекция на тема: „Мултикултурализмът на Балканите: теории, преводи, практики“


Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ има огромната чест да Ви покани на поредното събиране на семинара

Потиснати гласове“

посветено на темата: „Мултикултурализмът на Балканите: теории, преводи, практики

Лектор ще бъде Димитър В. Атанасов, ИЕФЕМ, БАН

Денят е 10.01, вторник, а началният час – 17:00. Мястото – зала 19 в сградата на ИЕФЕМ на ул. „Московска – 6А“

 

invitation-form-seminar-cfs-10-01-2017-iefem

Текстът, чието представяне ще бъде обект на събитието, вече има своята биография – той е част от научния проект „Ислямът на Балканите: неугаснала надежда“, в който участват изследователи от Турция, България, Гърция, Румъния, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Унгария, Австрия, Полша, Германия и др.

Студията, посветена най-вече на превода на мултикултурните идеи на балкански терен, на историята на този модел за социално планиране, и на възможностите за неговото прилагане върху реалности, различни от Запада, вече получи първите си оценки. Подобно на мултикутурните теории и практики, те също бяха полярни, произведоха и конкретни действия, а част от тях бяха ситуирани в полето на класическите властови отношения – обстоятелство, което прави още по-актуален въпросът за толерантността и подхода към различията, употребата на сила и злоупотребата с нея, принудата и т.н. От позицията на текста и неговия кратък, но вече наситен живот си струва да се постави и проблемът за правдата и справедливостта, гледани откъм взаимоотношението „свое“ – „чуждо“, както и да положим още веднъж старание да се вгледаме в собствените си понятия, в това число – да прогледаме и страховете си като учени, но този път – в пълно откровение, без лицемерие. Прочее, въведената от Цветан Тодоров фигура „предатлството на интелектуалците“, видяна от тази гледна точка, съвсем не изглежда неприемлива, даже напротив.

Връзка към обявлението на сайта на ИЕФЕМ – БАН.

 

Заповядайте! 🙂

 

Кръгла маса в памет на проф. д.ф.н. Евгения Мицева


ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН

СЕКЦИЯ „СРАВНИТЕЛНИ ФОЛКЛОРИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

КРЪГЛА МАСА

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. ЕВГЕНИЯ МИЦЕВА

16.12.2016 г.,

ИЕФЕМ – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

 

 

09:00 – 09:10 ОТКРИВАНЕ

 

СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР

Водещ: Радост Иванова

09:10 – 09:25 Доротея Добрева. Индивидуализиране при разказването

09:25 – 09:40 Станой Станоев. 10 години по-късно. Вицовата етнична картина днес

09:40 – 09:55 Богдан Дичев. „Лафът“ като съвременна фолклорна форма – един труден опит за  жанрово обособяване

09:55 – 10:10 Стоянка Бояджиева. Паметни места и медии: тема с продължение

10:10 – 10:25 Милена Беновска. Наративи за религиозна конверсия в средата на харизматичните християнски общности в България

10:25 – 10:40 Галина Лозанова. Мюсюлманските религиозни легенди и международните индекси на наративните форми

10:40 – 11:00 Дискусия

11:00 –11:15 Кафе-пауза

 

 

БАЛКАНСКИ И СЛАВЯНСКИ ФОЛКЛОР

Водещ: Галина Лозанова

11:15 – 11:30 Любомир Миков. Старостта и смъртта: тъждество и метаморфози (Марта и Аджуз: балканско-азиатски паралели)

11:30 – 11:45 Божидар Алексиев. Към символиката на меда в религиозните разкази на турците хетеродоксни мюсюлмани

11:45 – 12:00 Катя Михайлова. Гадания за женитба в Дните на св. Андрей и св. Катерина в Полша

12:00 – 12:15 Владимир Пенчев. От балканския орел до европейския просяк – образът на българина в чешкото общество от XIX в. до днес

12:15 – 12:30 Димитър Атанасов. Паметниците на новите косовски национални герои и битките за историята

12:30 – 12:45 Дискусия

12:45 – 13:30 Обедна почивка

 

 

МИТОЛОГИЯ И ДЕМОНОЛОГИЯ:

Водещ: Катя Михайлова

13:30 – 13:45 Георг Краев. Вампирът

13:45 – 14:00 Вихра Баева. Стопанин и юнак. Воински характеристики в образа на змея във фолклорната проза от Сакар

14:00 – 14:15 Евгения Троева. Празникът на слънцето в Брезовско

14:15 – 14:30 Цветелина Димитрова. Образът на „Црна Бугарина“ в песента „Женидба Душанова“ – демонология и история

14:30 – 14:45 Ирина Коларска. Нави и орисници. Защитни практики

14:45 – 15:00 Борислава Петкова. „Митичното“ наследство на проф. Евгения Мицева в Пловдивския университет

15:00 – 15:15 Дискусия

15:15 – 15:30 Кафе-пауза

 

 

АРМЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Водещ: Ирина Коларска

15:30 – 15:45 Радост Иванова. Арменците през погледа на Евгения Мицева

15:45 – 16:00 Сирануш Таниелян. Арменците в България в посттоталитарния период – институции и проблеми

16:00 – 16:15 Такухи Тавитян. Форми за поддържане на колективната памет на арменската общност в Пловдив

16:15 – 16:30 Константин Панайотов. Фото „Пилибосян“ – фотографската памет за гр. Варна

16:30 – 16:45 Дискусия

 

 

НАСЛЕДСТВА И ИДЕНТИЧНОСТИ

Водещ: Владимир Пенчев

16:45 – 17:00 Лина Гергова, Яна Гергова. Културно наследство зад граница: фолклорните танцови групи като консолидиращ фактор

17:00 – 17:15 Мариянка Борисова. Български учебен център „Знание“ – Чикаго: интеркултурни специфики

17:15 – 17:30 Таня Матанова. Украинското неделно училище в София – институция и посредник на украинско културно наследство

17:30 – 17:45 Радка Братанова. „Старината оживява на сцената“ или още за професионалната музика на фолклорна основа

17:45 – 18:00 Дискусия

 

 

СРЕЩИ С ЕВГЕНИЯ МИЦЕВА

Водещ: Станой Станоев

18:00 – 18:15 Валентина Ганева-Райчева. Евгения Мицева и съвместните ни проучвания в  Сакар

18:15 – 18:30 Велислав Алтънов. Евгения Мицева и моята среща с фолклористиката през 1998 г.

18:30 – 18:45 Дискусия

 

18:45 ЗАКРИВАНЕ

 

19:00 КОКТЕЙЛ

 

Съобщението и програмата на кръглата маса на сайта на ИЕФЕМ – БАН.

Научен проект „Конструиране на националната идентичност на Косово: между паметта и историята“


Научен проект „Конструиране на националната идентичност на Косово: между паметта и историята“

 

Финансираща организация: Министерството на образованието и науката на Република България чрез Българска академия на науките, мярка за стимулиране на научните изследвания на млади изследователи

Изследователски екип: Димитър Атанасов, ИЕФЕМ, БАН – млад изследовател; Марияна Стамова, ИБЦТ, БАН – научен ръководител

Времетраене на проекта: дванадесет месеца (2016-2017 г.)

 

Актуалност на темата:

 

Въпросът за груповата идентичност след разпада на бивша Югославия придоби особена острота. „Национализацията“ на културното наследство се превърна в един от водещите неразрешими проблеми, пред който обществата, получили държавности, се изправиха. Историческата дълбочина на националното застана на възможните пътища за диалог, а събития и личности от „големия разказ“ трябваше да бъдат поделени между новопоявилите се претенденти, създаващи нови „големи разкази“. В тази насока може да се заяви, че диагнозата на Лиотар за скоро очаквания колапс на гранд наративния модус на историята, се оказа прибързан ход.

Един от особено интересните случаи в тази насока е този на косовските албанци, които последни получиха право на съществуване в своя държава. Вън от юридическата страна на въпроса, тук също стоят редица „горещи“ проблеми, първият от които е прокарването на ясна демаркация между настоящите господари на Косово и бившите управници на областта. Първият проблем в тази насока се явява подялбата на историческия разказ и наследството. Казано по друг начин – изпълването на класическите стълбове на нацията, следвайки определението на Ренан, се оказа не събитие, а процес, съпътстван със своя драматургия, която подлежи на проследяване.

Изследването се вписва в контактния периметър на няколко полета от съвременната хуманитаристика: антропологията на историята, идеологическото моделиране на историческия разказ, разпадането на „гранд наратива“ и появата на историята в множествено число, отношението между памет и история, националната идентичност, културата на паметта, монументализацията и мемориализацията, религията и мястото ѝ в обществения живот и др. Ето защо не би било прекомерно да се заяви, че предложеният замисъл представлява построение, отговарящо на съвременните тенденции в знанието за обществото.

 

Състояние на изследванията:

 

Предвид актуалността на явленията, научните подходи към въпросите в състава на настоящото проектно предложение в по-голямата си част са проучени отчасти или периферно. Пролиферацията на проучванията в политологически ключове е налице, но въпреки това при доминираща липса на поглед „отвътре“, сиреч от перспективата на заедното – повече или по-малко проелемно – минало, без плътна локална опитност, генерираното познание продължава да бъде белязано от известна незрялост.

Появата на все повече текстове, издържани в жанра „спешна антропология“, въпреки че в накои случаи се смята за единствен начин за придобиване на актуална картина за дадено явление, също притежава достатъчно негативи.

Сред малобройните изследвания, посветени цялостно, а не частично или периферно на въпроса, могат да бъдат посочени следните: Silvia Salvatici. “Public Memory, Gender, and National Identity in Postwar Kosovo: The Albanian Community”, както и Robert C. Austin. “Greater Albania: The Albanian State and the Question of Kosovo, 1912–2001.

Една от големите липси в това споделено изследователско поле все още е комплексното изследване, базирано върху съвременността и издирването на генеалогията на проблемите в дълбините на историята, традициите, фолклорното наследство, държавните политики от миналото и рефлексите на общностите на всичко това. Тъкмо в нея прави успешен опит да се разположи настоящия проект.

Въпреки това, частични научни приноси са сторени и наблюдаваните явления са анализирани задоволително или поне е положено начало, което би могло да бъде абсорбирано и употребено плодотворно.

 

Цели и задачи на изследването:

 

Настоящото научно изследване е съсредоточено в няколко основни направления. Първото от тях е проучването на историческите разкази – академични и за широка обществена консумация – повествуващи историята на Косово и разкриващи с исторически средства идентичността на косовските албанци. Проектът за идентичност, базирана на общо минало, е част от изграждането на всички нации на Балканите, а и далеч не само. В този контекст ще бъдат прокарани успоредици с разгръщането на историите на българи, сърби и албанци, ще бъдат привлечени примери, свързани със случаите на румънци и гърци.

Отношението между памет и история тук би могло да бъде обследвано в множеството борби между фамилиите на локални герои, претендиращи за място в национално значимия пантеон на косовските герои. Градове и села в новата държава, все още неразпозната от цялата международна общност, са обраснали с черни паметници от гранит, изпълнени в строга стилистика, напомнящи както за траура на близките, така и за заслугите на паметувания. Феномен, който би могъл да се тълкува както като усилие за създаване на нови „места на памет“ (по Пиер Нора) и прекрояване на символичната карта на Косово като стъпка по превръщането на областта в държава – от „чужда“ в „своя“; така и като материализация на паметови енергии, като вклиняване на символичното във физическото пространство (по Джеймс Янг).

Втората посока е музейният разказ, демонстриращ чрез най-обективното – оцелелите фрагменти от веществения свят – кои са косовските албанци и защо са тъкмо такива, каквито са. Ненапразно Л. Витгенщайн настоява, че онова, което не подлежи на разказване, би могло да бъде показано. Ето защо историята и наратива в музеите, представящи историята и традициите на Косово, представляват логическа и рецептивна цялост. Ще бъдат проследени в детайли концепциите за показ на културното наследство на Косово и вложените в него идеологически послания, както и – доколкото това е постижимо – степента им на четимост от различни музейни публики. Ще бъде направен опит на базата на броя продадени билети и мненията в книгите за похвали и оплаквания да се проникне в темата за посещаемостта на косовските музеи на националната есенциалност, в отношението на зрителя и в е по-малко същественото питане за отношението на публиката и послевкуса, който общението с артефактите и тяхното излагане оставят.

Особен пример в тази насока е концептуализирането на историческата роля на САЩ в постигането на косовската независимост. Вторият етаж на Музея на Косово в Прищина е изцяло посветен на американския принос – както на политиците от Вашингтон, така и на албанските общности оттатък Атлантика. Важно е да се отбележи, че притегателната сила на световните свръхсили, възприемани от доста по-малобройни и не дотам влиятелни в международната политика нации, би могла да бъде непреодолима. Подобни ситуации на крайни пристрастия към играчи вън от собствената територия познава и българската история – паралел, който ще бъде направен на дълбинно, съдържателно ниво. По този начин явления от българската история ще получат многопосочно обяснение – така, че моделът на анализ и резултатите от него да бъдат ползваеми с оглед социалния проект на българската нация днес.

Третото съществено равнище е въплътено в популярната култура. Няколко са съществените тематични ядра тук. Не може да се пропусне националната идея „за изяждане“ – изграждането на кулинарни традиции и въ-образяването им като косовски, появата на „Големия брат“ отвъд Океана като хранителен етикет, знак за престиж. Особено любопитни са примерите от сферата на популярната музика с национално ангажирано съдържание, от чиито послания биха могли да се изолират смисли, относими към проблема за паметта като лична величина и историята като обществено значим ресурс, лишен от индивидуализиращи потенциали. Балканските паралели в този случай също идват сякаш от само себе си. Последно, но не по значение, ще бъде обърнато на култа към милитаризма и отношението към Армията за освобождение на Косово на нивото на масовата култура. Ще бъдат включени и примери за усилията на косовската власт за „одомашняване“ на обществените енергии, водещи към ирационални крайности в тази насока.

 

Очаквани резултати:

 

Осъществяването на замисъла, залегнал в основата на настоящото предложение, ще доведе до няколко ключови следствия. Ще бъдат публикувани ред статии и студии в национални и международни издания на български и английски език.

Плод на усилията на екипа ще бъде архивна колекция от снимки, заснети в Косово – уникален извор за историята на изграждането на местната идентичност, уловил момент в период, когато усилията към социално строителство в тази зона на Балканите са най-мощни.

Националният етнографски музей ще приюти част от това събрание на фотографии във вид на изложба, чрез която и съвсем незапознатия зрител би могъл да придобие начално знание относно конфликта в Косово и съпътстващите феномени.

Представянията чрез различни информационни посредници ще доведат работата на проекта до различни среди от възприематели – факт, който ще допринесе не само за общата информираност на научната и популярната публика, но и за продължаващото създаване на мисловни навици, част от концепцията за продължаващо обучение.

Завършеното изследване ще представлява единен текст в монографичен обем (над 100 стр.), който ще достигне до читателя чрез книгоразпространението и библиотечната инфраструктура у нас и на Балканите.

 

Приноси за развитието на младия изследовател:

 

Постдокторантското изследване ще допълни експертизата на младия изследовател, чиято докторска дисертация е посветена на историята на Косовския мит. Чрез това интелектуално усилие той ще продължи изграждането си като комплексен познавач на отношенията между сърби и албанци, а в по-широка рамка – на историята и културата на Централните и Западните Балкани. Този професионален формат би бил полезен както на БАН като водещо изследователско средище в България, така и на българското общество като цяло.

Тази цялостна проектна инициатива ще разгърне заложбите на младия учен за работа с визуални материали и осмислянето им в рамката на музейна експозиция.

Управлението на проект от такъв мащаб несъмнено влече след себе си развитие на мениджърски таланти, които в средата на БАН и от гледната точка на младите са все по-остро необходими.

За какво служи науката? Кому? Как? А как трябва?


Настоящият размисъл е предизвикан от изказването на министъра на финансите, според когото науката следва да бъде изначално свързана с бизнеса. Веднага държа да отбележа, че подкрепям с две ръце такова мислене, но не и на равнището, на което го изказа авторът му.

Според висшия държавен чиновник изглежда, че научното знание следва да бъде стока. Да се купува и продава. Да принася полза на бизнеса. Да произвежда. „Да строим за родината!“, но формулирано с несоциалистическа фразеология. Въпреки това моето опасение е следното: словесната опаковка покрива съдържание, според което всички създатели на знание бяха третирани като „научни работници“, сиреч като част от работническата класа – силата на триумфиращата пролетарска революция. Клише, което отпраща към ранните десетилетия на социализма, когато хората на интелектуалното усилие бяха „чантаджии“. Когато всички даваха трудови дни на т. нар. Софийско море – неосъществената идея за придаване на морски излаз на столицата, чиито недовършени канали до днес личат в покрайнините на града. Няма да напомням на г-н Горанов факта, че пролетариите са люде без имот, които имат само труда и класовия си интерес.

Навярно мнозина ще ми опонират – около нас гъмжи от постижения на науката, които са видими именно като средства за подобряване на материалния свят. Возим се в технологични превозни средства, употребяваме мобилни телефони, които вече са джобни компютри, плащаме без наличност в брой, общуваме по интернет, лекарите надзъртат по разнообразни начини в телата ни без нарушаване на плътта, произвежда се наденица без месо, но с вкус почти като на месото и в съгласие с всички стандарти за качество… и т.н. Изглежда, че голяма част от цивлизацията днес лежи на плещите на постоянния напредък, който на свой ред е функция на натрупването на знанието, както отбелязва Карл Попър.

Всички тези технологии подлежат на купуване, продаване, замяна, завещаване. Те произвеждат пазарни отношения. Генерират пари. Стоките и услугите се обръщат в пари, за да бъдат те отново конвертирани в стоки и услуги – елементарен кръговрат на консумацията, който е основан на бизнеса, който произвежда, печели и отново влага.

Изглежда, че науката може да бъде внедрена в условията на бизнеса и да се влезе в релациите на пазарното пространство.

Запитал бих господина министъра дали, прочее, познанието е това. Дали е единствено това? – по-точно казано. Няма да давам примери кой и как е продавал Платон, да речем – несъмнено книгоиздателите днес реализират добри печалби от неговата философия. Дебелашкото подръпване на чергата към себе си е проява на лош вкус. Така оценявам говоренето на едро с клишетата на късния социализъм и настояването на „високи стойности“, „духовна култура“ и производните им. Реактивирайки тази реторика, влизаме право в капана на министъра: кръгът около Людмила Живкова си представяше науката като кула от кристал, в която биваха затворени изключителни таланти, подбрани преди това чрез механизми като асамблеите, обучени в училища със специален статут и въведени в „храма на познанието“ – Българската академия на науките.

„Духовната култура“ отдавна изветря, а причина за това е липсата на връзка на понятието със света. Оказа се, че то служи за етикет на реалност, която не подлежи на установяване, измерване и обработка. Терминът започна да излиза от употреба, когато генерирането на ефектна реторика без смисъл, на словесна маса, предизвика рефлексия и постепенно отхвърляне.

Макар „духовната култура“ да не означава нищо вън от мъглявите въжделения на езотеричните домакини, то нужда от назоваването на гледането на света и отвъд него по-иначе продължава да стои. Тук е мястото на критическото мислене – една функционална, проследима замяна, отговаряща както на неотнимаемия коефициент на абстрактност на светогледната нагласа, така и на стремежа тя да бъде все пак мислена в категории, да пасва на критерии и да бъде целеполагана.

Сциентичният мироглед, характерен за все по-размагьосания свят, в който чудото бавно се огъва под натиска на логиката, е основан именно върху критическото мислене. Върху вглеждането в нещата и установяването на закономерностите им – с цялата условност на метода. Върху провиждането пред обектите и предположенията за техните невидими качества. Мисловен модел, който, прочее, включва неизбежната проверка на полученото отвън знание на базата на вече изработени критерии за истинност, оперативност, адекватност и т.н.

Критическото мислене се постига чрез внедряване на научни диалози в образованието. Разказът за хан Аспарух е сам по себе си безсмислен. Той е част от едно мъртво минало, което оживява посредством гледната точка, която би могла да бъде построена чрез него по отношение на настоящето. Ако просто рзкажем, че някакъв предводител е дошъл и е основал България, няма как да очакваме друго, освен примтивен национализъм от Бай-Ганьовски тип, залагащ на могъщото тупане в гърдите на фона на полуживотински звуци. Ханът-първосновател се е разбунтувал срещу баща си – значи собственото мнение и индивидуалното начало са важни и остават в историята. Той обаче е съхранил всичко онова от Велика Стара България, което би му влязло в употреба в новия политически проект – изглежда, че не всичко старо следва да бъде заклеймено и отмито в канализацията.

Това знание би съдействало за ориентация в динамиката на социалното от гледна точка именно на въпроса кое трябва да остане актуално и как да се подходи към инструмента, който доказано не работи или не го прави по начина, заложена в намерението на ползващия го.

Васил Левски, разказан фактологично, е скучен. Наративът за него дава импулс на национализма от маймунски тип, който води до сбивания и жертви по футболните мачове. До разделение. А миналото е общо, защото е призовано да участва в изграждането на общо настояще. Левски е бил диктатор. Управлявал е организацията си без никаква търпимост към алтернативни идеи. Факт е, че след залавянето му се оказва, че друг подготвен ръководител няма – резултат от потискането на всички прояви на лидерство, които не започват и завършват с неговата личност. Дали този управленски подход е адекватен? Дали Вътрешната революционна организация би могла да стори повече, ако в нейната идеология беше имплантирана идеята за плурализъм и демокрация? – Навярно не, защото демократичните процедури искат висока степен на запознатост и образованост, а края на 60-те и началото на 70-те години на 19 век са време на почти гол ентусиазъм. Демокрацията обикновено стига бавно до решенията си. Във време, когато трябва да се действа светкавично, това често пъти би означавало блокиране на инициативите още във фазата на дебата.

С какво все пак Левски е ценен? – Навярно именно с вярата си в смисъла на една „демократска република“, в която спазването на законите превръща всеки в пълноценен гражданин, независимо от етническия произход. Извод, който би следвало да постави под въпрос присъствието на лика на Апостола във визуалната символика на организации, настроени към етнически национализъм и омраза към всички „други“. Самият той, въпреки деспотичните си методи, показва ясно, че историческата перспектива принадлежи на власт, в която едно образовано представителство се излъчва от грамотно мнозинство, а интересът на малцинствата не бива смазан. Един от архитектите на свободата не поставя под съмнение факта, че Османската империя е пред провал не защото е „турска“, а поради обстоятелството, че всички поданици на падишаха са част от потиснато малцинство, чиито глас не се чува. Малцинство, което е принудено да търпи. Да сърба попарата на унижението, защото е имало нещастието да бъде малцинство, макар и количествено да преобладава.

Това мислене лесно проблематизира и границите на понятията за мнозинство и малцинство: мнозинството може и да не е бройна категория, защото в рамката на демокрацията говорим не за числа, а за представителства.

Най-важното – с подобни примери се провокира мисловен процес и интелектуална чувствителност, за да бъде способна личността да усети Левски и хан Аспарух, да проследи генеалогията на техния принос, за да си представи какво имаме днес заради тези люде и какво бихме могли да предложим самите ние, за да бъдем адекватни членове на обществото. Сърцевината на нещата е питането-провокация как Левски бива интериоризиран, как изглежда „моят Левски“, как ти виждаш „своя хан Аспарух“. Средство, което дава приоритет на мисловния експеримент: в пространствата на интелекта, в условията на една обезопасена среда, всеки би могъл да отиграе своята гледна точка, да я разгърне, да я доведе до предел, за да установи до кава степен тя е полезна.

По този начин могат да бъдат мислени повечето понятия, чиито определения се мислята за даденост. Ето това науката не приема и едва ли някога ще приеме – факта, че нещо би могло да бъде окончателно установено. Обстоятелство, което води до постановление на истината за нещото и до затваряне на главата за науката. Научното познание приема света за условност. За не-даденост. За плод на взаимодействието между гледащия, гледането, и видените образи. На начина, по който обекта и инструмента определят картината пред зрителя. Научният дискурс борави със света не като сам-по-себе-си, а като феномен. Като явяващ-се в рамките на взаимодействие. На гледна точка. Пример: опитът ни сглобява листа хартия до разбирането за лист хартия, макар да го виждаме от различни гледни точки. Без опит той би изглеждал веднъж правоъгълен, друг път неправилно четириъгълен, триъгълен или дори като черта, съзерцаван откъм дебелината си. В този ред на мисли науката е и опит. Подкрепа на опитността, която трудно бихме придобили инак.

За разлика от ежедневното мислене, за което доматите и краставиците винаги са шопска салата. В което границите между думите и нещата винаги са твърди – защото усъмняването в шопската салата крие риска да останем гладни, макар и на терена на рационално плътни разсъждения.

Мисленето за света като за не-даденост ражда новите идеи. Някога някой си представил, че кръглата форма би могла да се употреби, за да бъде облекчено ежедневното физическо усилие по премъкването на улова в пещерата. Или на събраните плодове. В резултат на това хрумване днес се возим на автомобили. Ако този незнаен изобретател не беше дръзнал да погледне оттатък границите на видимото, не беше отворил вратите на чисто мислимото, ако никой не го беше направил за всичките хилядолетия, днес вероятно щяхме все още жизнерадостно да висим по дърветата, полюлявайки се на опшаките си.

Критическото мислене като качество е потребно не само на философа. Не само литературознанието, историята, културните изследвания и всички хуманитарни и социални науки ползват интерпретацията като метод. За да се появи успешният бизнес продукт, е нужна идея. На едного тя ще хрумне за решаването на проблема с набавянето на питейна вода в недоразвитите зони в Африка. Друг ще измисли гениално прост начин за шиене на чорапи. Трети ще се сети как да примири противоречието между безкрайно голямото и безкрайно малкото. Всичко това – защото някой си е дал труд да приучи всички тези люде на проникновение, което наричам критическо мислене.

Научните изследвания би трябвало да са част от учебните програми под форма, адекватна за възприемане именно с оглед постигането на критическо мислене. Гражданското образование, което бегло демонстрирах с примери, се обогатява, добавяйки и историята на идеологическото моделиране на миналото. Важно е да се види как различните времена въобразяват груповата идентичност. По този начин лесно се дисквалифицират глупостите на куп популистки политици, които се уповават на полуграмотността и критическата импотентност на мнозинството. Така става ясно кой политик лъже и с каква цел. Проглеждането зад реториката на медиите е важна част от изграждането на собствена позиция.

Това не е факт. Учебници най-често се пишат от слабо кадърни представители на университетските гилдии, които не споделят маркираните ценности. Наративите за историческото минало са потресаващо неефективни – и като средства за изграждане на критически рефлекс към настоящето, и като проекти за гражданско образование. Разказът е представен като проста поредица от нанизани един след друг факти, на които не е придаден никакъв ценностен смисъл. Диалогично напрежение няма и това превръща учебните текстове в дъно, утаяващо една ултимативна досада.

Фигурата на учителя също работи слабо и по изключение, а не по заложеното в нормите на системата. Добрите и мотивиращи даскали са единици. При заплащане като настоящото няма как да бъде иначе – към професията на учителя се насочват онези люде с дипломи, които инак биха били абонати на трудовата борса. Сиреч, достигнахме и до отговорността на политическата класа, която не финансира образование и наука. Не защото иска да ги опропасти, защото лесно е да управляваш невежи, както гласи клишето. В сферата на знанието проектното финансиране е най-много със седем цифри. а в строителството – с доста повече. Лесно е да отделиш корупционен дял от отсечка на магистрала и всички да бъдат доволни. От образователна или научна инициатива сумите не биха били такива. А малкият рушвет е обида и за двете страни.

Проучванията на учените следва да бъдат интегрирани и във висшето образование. Научните дискусии следва да отправят предизвикателства към студентите и те постепенно да отглеждат критическо мислене у себе си. Да, но образователните формати са застинали преди десетилетия. Замръзнали са и лекционните курсове. В конспектите и списъците със задължителна литература влизат заглавия на добре поставени, лично свързани, а не непременно на интелигентни изследователи. Сещам се за достатъчно примери, в които образователно ценни се оказват не интелигентно написани, атрактивни и предизвикателни, естетически вкусни текстове, а такива със спорни качества, чиито автори са социални концентратори.

Можем с чиста съвест да заявим, че академичните мафии си промотират продукцията, без да дават шанс на никаква алтернатива, а това често пъти води до драстично падане на качеството на продукта, който образователната система трябва да създаде. По този начин, вместо критически ориентирани личности, университетите произвеждат дипломирани полуграмотници, част от които след това се вливат в редовете на академичната гилдия, превръщайки се в следващата генерация академични интриганти и насилници. Някои от тях дори застават на ръководни постове – не по силата на избор, а на зависимости – от чиято влстова висота започват да репресират работещите. Практика, която води често пъти до демотивация. До съсипване на малкото останало здраво и критически нагласено ядро в списъчните състави на научните институции.

Липсата на държавна политика води до привличане на неподходящи учени. Ниските заплати са привлекателни или временно за ентусиасти, които бързо охладняват и се пренасочват професионално, или за такива, чиято реализация инак е повече от спорна. в резултат на това качеството на научното знание катастрофира и то се проваля в мисията си да създава критически мислещи личности.

Разбира се, дори и в система, жертва на пълен блокаж, продължава да има функциониращи членове. Проблемът се състои в обстоятелството, че изнамереното от тях познание се изсипва в нищото. Остава неупотребено за целите си. Имаме нужда от системен подход. Всяка друга стратегия би причинила временни и неудовлетворителни резултати. Философът Мартин Хайдегер и физикът Алберт Айнщайн живеят почти по едно и също време, бидейки емблеми в областите си. Академични марки. Защото обществото, чиито образователни политики създава критическо мислене, обезпечава разгръщането на техните таланти по начин, та всеки да допринесе за общото благо.

Ако желаем наука от личности, а не от ниско платени зомбита, формулата е вложения срещу повишено качество на резултатите, срещу реформи и срещу критерии, според които неефективните да отпадат. Финансовата инжекция без изисквания и без налагане на правила би довела до стабилизиране на позициите на носителите на днешното неприятно статукво. Вместо ниско платени зомбита – средно високо платени зомбита. Самостоятелният повик за реформи би демотивирал и малкото все още днамични и креативни учени.

Ако обществото желае образование на средно поне равнище, инвестициите в наука са задължителни, защото това означава подготвени учители и смислени учебници.

Ако бизнесът е настроен към успех, всичко това трябва да се финансира. Ето защо заявих в началото, че индустрията и пазарът няма как да бъдат отделени от знанието и неговото производство. Връзката обаче не е права. Не е повърхностна и не следва да бъде мислена в циничния модус на стоки, пазари и пари като средства за още стоки, по-широки пазари и по-големи печалби. Всичко това е следствие от критическата нагласа и възпитаната креативност, превърнати от обществото в норма. Финансирането на научното нищожество не би ликвидирало интелектуалната мизерия, която днес в известна степен властва в традиционните академични центрове. Нула плюс пари прави лъскава нула. Невежата в скъп автомобил е в най-добрия случай претенциозен невежа.

Научна конференция „Миналото на Балканите: подходи и визуализации (XVIII – XIX век)“


Българско общество за проучване на XVIII век

Миналото на Балканите: подходи и визуализации (XVIII – XIX век)

Интердисциплинарна конференция

24-25 октомври 2016 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Конферентна зала

Програма

24 октомври 2016 г.

9.30 – 11.00
Водещ: Рая Заимова

Раймонд Детрез (Университет в Гент) – Партений Павлович, или как се борави с „новото
време“ през осемнадесети век

Драгана Грбић (Институт за књижевност и уметност, Београд) – Визуелизација владара у
делу Јована Рајића История разныхъ Славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и
Сербовъ

Димитър Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН) –
Да нарисуваш Милош Обилич: история и идеология на образа

Андрей  Бобев  (Кирило-Методиевски  научен  център,  БАН)  –  Зографският  „Царски
поменик“ – пресечна точка на черновите версии на българските памети за Историята.

Дискусия

Кафе пауза

11.30 – 13.15
Водещ: Надежда Александрова

Анна Алексиева (Институт за литература, БАН) – Христо Ботев след 1989 г.: конструкции
и деконструкции

Недка  Капралова  (Институт  за  литература,  БАН)  –  Паметта  за  миналото  през
спомоществователството за исторически съчинения (1836-1856)

Андриана  Спасова  (Институт  за  литература,  БАН)  –  Антично  наследство  във
възрожденските учебници по история

Любомила Соленкова (Институт за исторически изследвания, БАН) – Българският ХVІІІ
в. на Христо Гандев

Марта  Методиева  (Институт  за  балканистика  с  Център  по  тракология,  БАН)  –
„Христоитията“ на Райно Попович и гърко-римската античност.

Дискусия

Обедна почивка

14.30 – 16.45
Водещ: Анна Алексиева

Николай Аретов (Институт за литература, БАН) – Западната граница на Ориента

Надежда Александрова  (Софийски университет  „Св.  Климент  Охридски“) –  Български
истории за еничарите през Възраждането

Дияна Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”) – Балканите – образи на европейското и на
другостта

Бойка Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – Италиански реминисценции
в творчеството на Константин Величков и Кирил Христов

Любка Ненова (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – Преписи от Житието на св.
Василий Нови от Зографската света обител

Дискусия

Кафе пауза

17.00 – 18.00
Годишно събрание на Българското общество за проучване на XVIII век.

25 октомври 2016 г.

9.30 – 11.15
Водещ: Надя Данова

Рая Заимова (Институт за балканистика с Център по тракология, БАН) – Католическите
мисии в Македония /края на 18 – 19 век/: между духовното и светското

Николай Чернокожев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Антон Лукс.
Погледът на обобщението.

Стефан Дечев  (Югозападен  университет  „Неофит  Рилски“) –  XVIII  век  в историята на
храненето на Балканите

Мина  Христемова  (Градски  музей,  Асеновград)  –  Власиос  Скорделис  и  визията  му  за
историята на траките

Григор  Григоров  (Югозападен  университет  „Неофит  Рилски“)  –  Български  старини  из
Букурещ – отсъстващи маршрути на паметта

Дискусия

Кафе пауза

11.30 – 13.00
Водещ: Надежда Александрова

11.30 – 12.00 – Проектът „Зографска кондика”, представен от Надя Данова, Олга Тодорова,
Кета Мирчева, Светлана Иванова, Андрей Бояджиев, Димитър Пеев, Румен Аврамов

12.00 – 13.00 – „Видяна България“ – кръгла маса в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н.
Николай Чернокожев

Разказ за политическата проституция, господине министре


Разказ за политическата проституция, господине министре

От известно време насам у нас гражданското общество започва да се създава. Да се само-създава, както е било навсякъде, дето го има. Факт е, че все повече безобразия биват осветлени, макар че в тази сфера има много какво да се желае – и от информационната наситеност, и от уплътнеността с конкретни събития, заслужаващи възмущението на мнозина.

В същия контекст може да бъде положен и последният ход на изпълняващият длъжността министър на културата. По всичко личи, че държавата е приватизирана, че волята за „общо благо“ е потисната и подменена от частния интерес. Ето защо въпросният висш държавен чиновник си позволи да напомни именно държавната рамка на журналист, служител в обществена медия.

Няколко думи за замисъла именно на медиите, свързани с държавата. Първо – дълбоко насадена илюзия е твърдението, че те са „държавни“. Ненапразно в последно време полека взе да се променя и лексиката, която ги назовава – те са „обществени“. Държавата – противно на схващанията на тоталитарните режими – не е самостояща реалност, призвана да налага волята си с цената на всичко, за да осъществи замислите на онези, които са окупирали институциите, иззели са тяхната неутралност и са ги обърнали в частен интерес. Системата, която наричаме държава, е инструмент за управление на обществото. Тя принадлежи на обществото. Поне от Френската революция насам е ясно, че статутът на поданик отрича равенството пред закона на всички, основано на здравословното, консервативно разбиране за различните таланти на всекиго. Ето защо поданството полека се заменя от гражданство, съставено от комплекс права и задължения, еднакви за всички в рамката на еднакви или близки действия и отношения. Равни са данъците, независимо от социалната позиция на задължения, еднакви наказания се предвиждат, независимо от субекта и обекта на дадено нарушение/престъпление. За разлика от средновековното право, което наказва различно в зависимост от статуса на вършителя и претърпелия действието.

Второ, информационният посредник, принадлежащ на обществото, е призван да огласява всяко становище, значимо за груповия интерес. Както казва Едуард Халет Кар, ако в дадено графство в Англия някой си Джон се разведе, този факт няма причина да бъде вписван в историческия разказ за епохата. Ако, наред с Джон, се разведат още десети хиляди души, тогава сюжетът заслужава внимание, тъй като събитието е придобило обществен мащаб. В този ред на мисли критиката към управлението на правителството и на дадени министри логично бива озвучена тъкмо в тази медия: критична маса експерти заявиха, че поправките в Закона за културното наследство са силно проблематични, създават корупционна среда и дават легален механизъм за заобикаляне на институции. Практика, която би могла да създаде юридически парадокс – институционален играч губи част от дефиниционно принадлежащия му терен, без функциите му да са предефинирани и без на негово място да е предвидено решение, запазващо обществения интерес ненакърнен. В случая става дума за фундаменталната идея за предаване на културното наследство на следващото поколение във вид, максимално близък до: 1. Оригинала; 2. Състоянието, в което е заварен от актуалната генерация.

Да оставим настрана личността и политиката на конкретния министър – ненапразно не си служа с името ми. Не, не копирам Вазов, който не въвежда името на смятания от него за предател на Левски, да не би това да оскверни „песента“ му. Смятам, че имената са последно съществени в случая. Поради същата причина не отбелязвам изрично името на журналиста – обект на министерски закани. Нито дума за подготовката му, за профила му като специалист, още по-малко – за водените от него предавания.

Предмет в случая е особеният начин на мислене, според който общественият интерес съвпада с държавата, а ако не се срещнат, то проблемът е всякога от страната на обществото. Модел, според който ние мигновено трябва да престанем да мислим държавната система като плод на усърдието на обществото да се организира на по-високо равнище, изобретявайки инструменти, еднакво отдалечени от всички, личностно, класово и изобщо индиферентни, освен към правилата – обект на еднакво спазване от страна на всички. Министърът – по характерен за него начин! – обяви края на модерната държава в България и замяната на гражданството с поданство. Следващата стъпка е да бъдем закрепостени, а за посещение на друг град в държавата да се издава нарочен документ. Може би тескере. Този метод навярно предполага и завръщане на телесните наказания като възпитателно средство. В средите на мутро-елита, чиито придворен каменоделец той бе достатъчно дълго време, тези похвати са не само познати и приемливи, но редовни, съвсем логични и приложими с оглед ефективното решаване на конфликти. Едва ли е нужно да споменавам колцина от гранд-мутрите на България вече са на два метра под земята, жертва на нечие дивашко разбиране за правосъдие. „По-добре мултак, отколкото калтак“, нали, господине министре?! Да, избягването на квалификации не трябва да бъде за сметка на смисъла и на разбирането, че нещата трябва да бъдат назовавани ясно и достатъчно отчетливо. Напомням, че на турски език „kaltak“ е едно от тежко обидните понятия със значение „проститутка“, включващо конотация „морална пропадналост“ и употребимо често пъти с укор.

Настоящият министър – нека бъдем коректни към фактологията – анонсира, че при реставрацията на исторически места малко бутафория нямало да навреди. Пример е комплексът под центъра на София, който би следвало да представя Антична Сердика, но – жалко! – по-скоро е свободно съчинение по предварително зададена тема. Ключови епизоди от неговото разкопаване и експониране продължиха предълго, поради което мнозина граждани бяха свидетели на променящата се картина – така, все едно пред очите им не се подготвяше за показ и социализация културно наследство, а сякаш беше прожектиран филм: със сюжетно развитие, изменения, „катарзиси“ (но не по Аристотел) и край, който по нищо не личи от началото на лентата.

Това е човекът, който съучаства в събитията около КТБ, дълго оплаква колосалната си загуба, след което си придоби потъналите авоари с цесия – процедура, обявена от премиера за незаконна, но след като неговият така важен служител вече беше сторил ходовете, нужни с оглед финансовото си овъзмездяване.

Нека напомним и абсурдното изказване по адрес на хориста, който отказа да пътува извън страната с хора „Йоан Кукузел“ с довода, че людете на изкуството не трябва да се чувстват като нещастници поради хроничната недофинансираност на сферата. Министър, който в собствения си биографичен мит е човек на изкуството – няма да поставям това под въпрос, макар че има защо, изтъкна мнението, че възнамерява да подари на певеца сума, унизително дребна по всеки стандарт, за да си прибере обратно негативното мнение. Сиреч, кроеше планове с нищожна сума да направи опит да го подкупи. Да го напазарува за жълти стотинки – както гласи журналистическото клише.

Каталогът с ирационалните решения на господина, послужил по исторически шанс за министър на културата, далеч не е изчерпателен.

От този метод на работа – тъй като вече можем легитимно да предположим, че става дума за цялостен управленски стил, произхождащ от присъща интелектуална матрица (бих я нарекъл и другояче, съзнавам неуместните употреби на понятията от семантиката на интелекта, които не се търпят в заедност до означаващите въпросния министър) – прозира принципът, че където играе пачката, всички замълчават. Има ли пари, няма опозиция. Появи ли се насрещен вятър, той бързо бива елиминиран чрез финансови механизми. Когато кинтите говорят, и боговете мълчат.

Тук, за огромно съжаление, прозира не само чиста ретроградност и опит за внедряване отново на норми, характерни за сегментарните общества. Далеч не само денонсираната Модерност е рамката, в която станалото може да бъде мислено. Френската революция несъмнено не е сред събитията, за които иманият предвид е добре осведомен (отново отказвам тъкмо тук да питам къде е изобщо неговата експертност). Ако беше така, то този безумен порядък щеше да бъде обречен. Платформата на всеобщото равенство пред закона и модерните теории за държавата изобщо не са минали покрай него. Заобиколили са го от невизуална дистанция.

Няма съмнение, че водещ принцип в неговото управление е материалният. Кучешкото душене на миризмата на финикийски знаци видимо е основен мотив в правенето на бутафорни крепости и признаването на идеологията като полезна за обществото. Нездравото рвение към умножаване на паричните символи е несъмнено базата, произвела лептата му в проблема, наречен КТБ. Диалогът, воден през медиите, с изпълнителя от хора „Йоан Кукузел“, беше също центриран около финансовата тема. На оскърбително ниско равнище – и за човека на изкуството, и за „човека на изкуството“.

Изглежда, че поведението на господина, седнал по силата на инцидента „ГЕРБ“ на министерски стол, силно наподобява това на мутро-богаташите, които все още си купуват полицията, прокуратурата, съда и всички онези институции, които са им дотрябвали. Мнозина си напазаруваха общински власи и строителни инспекции, ето защо успешно заляха с бетон черноморския бряг. Не по-малко сполучиха да се внедрят социално в политическата сфера, печелейки обществени поръчки в голям мащаб и с впечатляваща ефективност. Всекидневно се информираме за поредния бандит, прикрил се от правосъдието или обявен за невинен, защото доказателственият материал е събран в прозрачен, а не в черен плик.

Държавата е обект на сериозни приватизационни мероприятия. Такива, сторени от хора със слаб морал и силен апетит към бързо забогатяване.

Ето защо, господине министре, казаното в „Денят започва с култура“ се видя Вам така нелогично – един журналист си позволи да не бъде напазаруван. Не успяхте да го направите свой клиент, както това вече е сторено с мнозина негови колеги, които пишат панегирици във Ваша чест. Малко остава да започнат да споменават името Ви само в слово с мерена реч или акростих – понятия, чиито значения по всичко личи, че не са Ви ясни. Възхвала на властта в достъпна за нея форма. Питайте придворния поет Любомир Левчев! Да, аз също си позволявам да коментирам властта в не-достъпна за нея форма.

Изкривяването на мисията на обществената медия, превръщайки я в оръжие за масово информационно поразяване, принадлежно на държавата, може да беше възможно във времената на „Мултигруп“. По всяка вероятност днес също не е съвсем непостижима цел. Не можете ликвидира до край нито една група в обществото – нито съвестните, още по-малко мерзавците. Калтаците, използвайки позната Вам дума на турски език, но без никакви негативни внушения относно езика и етноса.

В този аспект общественият информационен посредник е подобен на науката и културата – те биват платени, но не срещу подчинение, а за да бъде поддържана независимостта им. Принцип, който едва ли ще бъде проумян от личност от калибъра на актуалния изпълняващ функциите на министър на културата: по всичко личи, че моралът му – платформата, от която следва да бъдат валидирани обществено значимите ценности като свобода и достойнство – е силно проблематичен. Доминиран от изцяло материалния интерес, той трудно може да бъде различен от идеологията на онези, които продават телата си срещу пари. Дали производството на фигури за домовете и дворовете, за офис сградите и кабинетите, на знакови бизнесмени от подземието, дали да работиш за господарите на подмолите, изпълнявайки капризите им и задоволявайки стремежа им към кич, следва да се мисли на разстояние от топоса на магистралата и нощните труженички, които продават – не мутро-естетика, но тяло. На зажаднели тираджии. Кой знае? – Може пък да го правят и на добре охранени типове с черни, бронирани автомобили и черепи като на Нomo Australopithecus!

Трудно намирам различия между предварително завардените заведения, в които се развихряха показни гуляи, банкетите на някогашната соц-върхушка, и окупираната днес държава, превърната в богата трапеза от шепа насилници с ДС-връзки и слаб интелект, но отлична корупционна ориентация. Не мога да разгранича държавния контрол над медиите по времето на социализма, изкупуването на медии и превръщането им в оръжия за унищожение и масова промивка на мозъци, и наглото напомняне на министъра относно фигурата на всевластния работодател, чиято сянка – видите ли – трябвало да кара всекиго да се чувства незначителен, нищожен, абсолютно нищожество. Трик, ползван от всички тоталитарни режими. Мит, основан на идеята за всесилието на „системата“ – свръхсубект, чиито смисли и обхватни периметри надминават тези на ангажираните в нея личности. „Какво тук значи някаква си личност!“.

Арогантното актуализиране на приказката за „държавната хранилка“ търси зависимости. То форматира зависими хора. А не личности. Ясно е, че засегнатият журналист няма да бъде сред тях. Поне такава е надеждата ми. Сигурно е, обаче, че не един и двама от зрителите на конфликта допълнително ще стабилизират убежденията си, че държавата е по-голяма от всички нас, взети заедно. Че държавата не е средство, изобретено от обществото и рамкирано от обществения договор (по Русо), а хипертрофирано по размер чудовище, Левиатан (тук – по Хобс), което заплашва да пояде всинца ни, стига да го пожелае. Монстрозно същество, чиито планове сме безсилни да предотвратим, дори и те да достигат до идеи за изтреблението на (части от) човечеството. Справки – отново тоталитарните режими.

Иска ми се да вярвам, че мутро-артистът с морал на „kaltak“ няма да постигне тази далекобойна цел. Не бих желал да му я вменявам, тъй като по този начин бих сторил образът му да изглежда като тънък познавач на обществото, впрегнал най-перфидно незабележими средства в своето социално планиране. Напротив, става дума за усилие критическото мислене да капитулира пред бруталността, за страхообразуване, за практики, насаждащи поданичество, но в неговия уродлив, кичозен и чалга-формат, взел доста физически и манталитетни жетви през последните двадесетина години.

Остава надеждата, че гражданската мобилизация срещу подобни „калташки“ етики и явления ще бъде достатъчно мощна, че в този случай рефлексът към придобиване на държавата от частно лице няма да успее, че нито ще „караме бясно, на червено“, демонстрирайки нулева търпимост към подобни души „кристални кат‘ мастика“, които мислят, че онзи с парите е „номер едно, хайде да не спорим“.

Кошмарът на българския националист


Касапницата в Орландо е чудовищно деяние. Всеки, който не споделя тази нагласа, следва мигом да иде да се прегледа, защото специализираната психиатрична помощ би могла да бъде от голяма полза.

Вън от това: тъкмо този сюжет е сред много трудните за преглъщане от българските националисти. Предмет на нападението беше гей-бар, а убити са хора с алтернативна сексуална ориентация. За „истинския българин“ това са просто „някакви си педали“, които заслужават „само куршум“. В по-слабо агресивните варианти се споделят сценрии за изпращането им в мини, тухларни и други места, свързани с тежък физически труд. Говори се дори за „лечение“, а по-образованите цитират книга с рецепти за народно лечение на бишвия военен Петър Димков, в която увлечението по същия пол е квалифицирано като болест, подлежаща на отстраняване.

От тази гледна точка намаляването на броя на „педеругите“ би следвало да е повод за радост, съпоставима с тази да крещиш на площада „Циганите на сапун!“ и да се радваш на онзи, дето скъса снимката на българския президент в ефир. Повод да бъде отворена нова бутилка домашна ракия, през чието стъкло по бял потник да гледаш новините по БНТ (защото бТВ са „евреи“, а Нова ТВ са „ябанджии“ – думата е типично българска, даже „прабългарска“) и да псуваш управляващите в състояние на агресивна полутрезвост и допълнителна възбуда от стрелбата, която трудно може да бъде наречена „сладка“.

Веселбата става пълна от факта, че става дума за кръвопролитие, направено след безразборна стрелба с огнестрелно оръжие – това предизвиква спомени за казармата и за „истинските мъже“ от някога дори у онези, които никога не са виждали военно поделение на живо. Гарнитура са, разбира се, допнопробните екшъни от 80-те и нататък, видеоигрите тип „пуцалки“ и медиите, от чиито екрани да стрелянето и убиването изглеждат като детска игра. Като варварско забавление, достъпно за всеки. В компанията на чаша ракия или пластмасовш шише „Ариана“ – защото патроитите не пият уискита и други питиета, измислени от чужденци. Добре, може и мастичка – тя никак не е свързана с Ориента, да знаете! И не смейте да твърдите, че не е българска, защото тя влиза в състава на прабългарския кумис. Знам го от ежегодното шествие, организирано в Търново от ВМРО, което всякога завършва с пиене на нещо, в което има кисело мляко, мастика и още съставки, които го правят още по-гадно. Но аз съм българин, кораво копеле, и такива неща само ме предизвикват. Гъделичкат ме. Няма да кажа къде. Уиски пият лигльовците! И жените, което е същото.

Нападателят обаче е мюсюлманин. Зад покушението застана т. нар. Ислямска държава. Един вид – поганци. „Мръсни турци“ – защото всички мюсюлмани са „турци“, нали все пак са „рязани карабини“! Да беше „бял“ – защото всички „турци“ са и „мангали“ – да му се изкефим. Защото е убил „швестери“ на „бесовско сборище“ и им е попречил да „си бъркат в задните дворове“ и да си правят „шоколад със сметана“. Но той е мръсник, съпоставим с тях.

Добре, но е гръмнал няколко „швестера“. Петдесет „швестера“! Не петдесетима – както повелява правилото на българския език, когато става дума за люде, а не за предмети. Пе’десе’! Защото коравият мъжага няма нужда от правила! Те са за разглезените! За гейовете, за жените, за децата. Дори и старците не са задължени да ги спазват. Защото възрастните мъже са просто възрастни корави копелета! А мъжеложците не са мъже. Те не са хора, защото хората – това са мъжете. Здравите пичове, които не говорят, а действат.

Та, един здрав пич ги е утрепал. Пе’десе’! Ама как да го нарадваш, след като е… резана пушка?! По дяволите!

Е, добре поне, че няма замесени евреи, защото сметката щеще да стане много мъчна за проследяване. Я си представете, прочее, че гей-американци от еврейски произход бяха убити от циганин с ислямска вяра? Тогава логиката щеше съвсем да се скъса. Ако се изкефим на убийството, то тогава каузата на „българската нация“ (ако сложа още няколко чифта кавички, ще разбия на пух и прах естетиката на текстовото възприемане, а чак толкова постмодерен не съм) би съвпаднала с намерението на „мангустите“ и на „резаците“, а това е недопустимо: едните „пет века ни клаха“, а другите просто са суровина за сапун. Коя суровина има своя воля, та и кауза? Нима желязната руда, да речем, може да припознае идея и да се жертва за нея? Или камъкът би бил в състояние да застреля някого, след което животът му да бъде отнет? Или картофът – да се самозапали в знак на протест срещу феминистките съдържания на космологичната константа у ранния Айнщайн?

Простете, компютърът заби…

Добре, но аз не бих могъл да не се израдвам на това, че светът се „прочиства“, че средствата ми се щадят, макар че това ме и натъжава леко, защото гениалните ми планове за нов социален ред са заплашени от по-динамични от мен люде с техни планове. Но как бих могъл да се възрадвам максимално, как да отпусна, да о’лабя душица, след като убиецът е „неверник“??? Не бих могъл да им съчувствам. Никак. Прочее, българската нация е мъжко творение. Мъжкарско. Мъжкото господство не е измислено от ония глезльо Бурдийо, а тук, в България! А какви мъже са тия?! Та те са „мръсни педали“! На хан Аспарух даже конят му беше мъжки! На братята Асен и Петър – също! Който не вярва, да иде в Търново и да види паметника им – не яздят кобили, а коне! Анатомията се вижда. И конете на българските мъже, и те са мъже, мамка му! Как да се израдвам на хомосексуалистите?!

Пък, ако бяха и евреи, тогава вече не знам… На мъртвия евреин всеки трябва да се радва – колкото по-малко са, толкова по-големи са шансовете „да изтръгнем властта от тях“ и „да върнем България на българите“. И кучетата в квартала знаят, че „евреите управляват света“. Жидове! Изроди! Май и те бяха резаци. Но нищо – това остава резервирно за „турците“. На евреите им стига и само това, че са „евреи“.

Помисли си, братче, че ги беше гръмнал циганин! Ами той си е „манго“! Арабин, мангал – все тая! Смрад някаква! Отгоре на това мюсюлманин! Турски циганин! Представяш ли си?! Сигурно им е изкрещял нещо на „турски“, преди да започне да свири на „Калашников“… Не, не, оръжието е било американско. На кого му пука?! Утрепал ги е с американски Калашник! Майната им! Майната му и на него!…

Ама тогава калкулацията пак не излиза – „турският циганин“ е очистил „жидо-гейовете“. Да, евреите са педали! „Турците“ – и те. Един „анадолски манаф“ е светил маслото на пе’десе’ „педала“! Кого да подкрепиш? Как да се накефиш, след като нито една от страните не реализира представата ти за „българщина“?! ‘Баси, направо да се напиеш от мъка!

Седя пред телевизора – „Funai“, едно време дадох 350 марки за него, и се чудя… Как трябва да приема случилото се?

Ако се дитанцирам от този разказ, трябва да споделя още нещо. Жалко, но онези, които възпроизвеждат звероподобното удоволствие от смъртта, независимо на кого, твърде рядко се замислят. За каквото и да било, което не е „ракия“ и „Васил Левски“. Да, и за „чиста и свята република“, но не чиста от монархически деспотизъм и свята от гледна точка на суверенитета в ръцете на народ, а като етнически, верски и сексуално прочистена с нужната доза насилие. Като България за българите. А те са „мъже, железни пичове“, задължително „православни“, бели – тъй като всичко извън светлата кожа е сигнал за „нечистота“, сиреч за слаба причастност към българщината. Та, тези именно люде, не прекаляват с интелектуалните опити. Не се замислят. Никак. Светът им притежава ограничена дълбочина. Той е почти плосък. Сходно с географската представа на древните – земята е плоскост, държана от чудато същество с непомерни за човека сили. Отвъд ръба на битието е Пъкълът. Там са гейовете, мюсюлманите, евреите, циганите. Който и от тези фактори да страда, ние все сме на печалба. Как да изградим парадигмата на своята (не)толерантност е въпрос, който си задават интелигентните. Чантаджиите. Толерастите, соросоидите, платените тролове на Америка… жените. Ама не нашите, ‘щото и те са „мъжки момичета“.

Този начин на мислене ражда чудовища, а те правят касапници. Знаем къде сбъркахме. Знаем. Дано нужните лица, облечени в институционална власт, да имат доблестта да признаят, че не мултикултурализмът се провали. Мултикултурализмът предполага – първо – културност.

Научна конференция „Култура – памет – идентичност“


May 11, 2016, Blagoevgrad
First corpus of the South-West University „Neofit Rilski“

ПРОГРАМА

Регистрация на участниците – Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, І корпус, Заседателна зала 114 9.00-9.30
Откриване на конференцията – Заседателна зала 114 9.30-10.00
Пленарно заседание – Заседателна зала 114 9.45-10.30
Кафе пауза 10.45-11.00
Заседания по секции 11.00-12.30
Обедна почивка 12.30-13.30
Заседания по секции 13.30-15.30
Кафе пауза 15.30-15.45
Заседания по секции 15.45-17.45
Закриване на конференцията – Заседателна зала 114 17.30-18.00

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Доц. д-р Татяна Шопова – ръководител на катедра „Културология“

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО И НЕГОВОТО УЧАСТИЕ В ПОСТМОДЕРНАТА КУЛТУРА
– Проф. д.изк. Валентин Ангелов – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 10.00-10.15
ЗА РЕЦИПИЕНТА (ВЪЗПРИЕМАТЕЛЯ) В КУЛТУРАТА – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
– Проф. д.ф.н. Надежда Драгова – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 10.15-10.30
ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ КАТО ВАЖНА ЧАСТ ОТ ИДЕНТИЧНОСТТА НИ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ
– Проф. д.ф.н. Костадин Динчев – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 10.30-10.45

СЕКЦИЯ 1: Културно-историческа памет, религия, идентичност
Модератори: Доц. д-р Мария Вълкова, Доц. д-р Татяна Стоичкова
Място на провеждане: Зала 114, Партер
ВОЙНАТА И ГРЕХЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ (КЪМ КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА)
– Проф. д.ф.н. Лазар Копринаров – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Философски Факултет, Катедра „Философски и политически науки“ 11.00-11.15
РЕЛИГИЯТА В КОНФИГУРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ: ТИПОВЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
– Проф. д.ф.н. Нонка Богомилова – Институт за изследване на обществата и знанието – БАН 11.15-11.30
ОБИТАВАНЕ, КУЛТУРНА ПАМЕТ, КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
– Проф. д.с.н. Таня Неделчева – Институт за изследване на обществата и знанието – БАН 11.30-11.45
ЩРИХИ ОТ КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДНЕС
– Доц. д-р Мария Вълкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.45-12.00
ДИСКУСИЯ
12.00-12.30
ОБЕДНА ПОЧИВКА
12.30-13.30

МИТЪТ В ТРАДИЦИЯТА НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА
– Доц. д-р Антоанета Николова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Философски Факултет, Катедра „Философски и политически науки“ 13.30-13.45
ХРИСТИЯНСКАТА АСКЕТИКА И ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС – СЪПОСТАВКИ И ИЗМЕРЕНИЯ
– Доц. д-р Виктор Банов, преподавател в ЕПУ-Перник, катедра Обществени науки 13.45-14.00
КУЛТЪТ КЪМ ПАТРОНА В БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ
– Д-р Жана Пенчева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.00-14.15
УЧЕБНИКАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – ЛИНИИ НА ПРОСВЕЩЕНСКОТО
– Докторант Адриана Спасова, БАН 14.15-14-30
АРМЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ИДЕНТИЧНОСТ И ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОБЛЕМА
– Докторант Такухи Тавитян – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Философско-исторически факултет, Катедра „Етнология“ 14.30-14.45
НАДГРОБНИ КРЪСТОВЕ ПРИ БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ – ПАМЕТ И ИДЕНТИЧНОСТ
– Николай Мостовой – Тараклийски университет, Молдова 14.45-15.00
ДИСКУСИЯ
15.00-15.30
КАФЕ ПАУЗА
15.30-15.45

ДИСКУСИИ ОТНОСНО КУЛТУРНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЛИНАТА НА БЕЖАНСКАТА КРИЗА
– Доц. д-р Татяна Стоичкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 15.45-16.00
„ПРЕОТКРИВАНЕ“ НА АРХИТЕКТУРАТА НА БАЛКАНИТЕ В ПЪТЕОПИСАНИЯТА НА ЗАПАДНИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ
– Докторант Яна Тодорова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 16.00-16.15
ИВАН ХАДЖИЙСКИ, ТРАДИЦИЯТА, ИСТОРИЯТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ИЗБОРИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН
– Д-р Мария Колева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ 16.15-16.30
ВЪПРОСЪТ ЗА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 1905 г. И ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕАКЦИЯ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ
– Докторант Мариан Георгиев – Катедра “ Нова и най – нова обща история “ на ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ 16.30-16.45
ДИСКУСИЯ
16.45-17.15

СЕКЦИЯ 2: Култура, медии, образование
Модератори: Гл. ас. д-р Силвия Петрова, Ас. д-р Нора Голешевска
Място на провеждане: Зала 572, 5 етаж
РЕЖИМИ НА ПАМЕТ В ДИГИТАЛНАТА КУЛТУРА
– Доц. Светлана Христова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.00-11.15
МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРИЯ
– Доц. д.с.н. Добринка Пейчева и проф. д.с.н. Валентина Миленкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Философски Факултет, Катедра Социология 11.15-11.30
РАДИОТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ НА КОЛЕКТИВНАТА ПАМЕТ
– Д-р Росинка Проданова – продуцент в Радио Благоевград 11.30-11.45
ИНФОРМАЦИОННАТА БИБЛИОТЕЧНА ГРАМОТНОСТ СРЕД СТУДЕНТИТЕ
– Доц. д-р Татяна Шопова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.45-12.00
ДИСКУСИЯ
12.00-12.30
ОБЕДНА ПОЧИВКА
12.30-13.30

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА
– Николина Янева, Университетска библиотека, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 13.30-13.45
СТРАТЕГИИ ЗА „SELF MANAGEMENT“ В НОВИТЕ МЕДИИ
– Гл. ас. д-р Силвия Петрова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 13.45-14.00
СЪВРЕМЕННИТЕ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ
– Докторант Карина Симеонова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.00-14.15
ЖЕНИТЕ В ИНТЕРНЕТ. ЛИЧНИЯТ БЛОГ КАТО ФОРМА ЗА САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВО
– Докторант Калина Николова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.15-14.30
SUSTAINABILITY OF THE GLOBAL ECONOMY RELATED TO THE TELECOMUNICATTION IMPROVMENTS, INFORMATION TECHNOLOGY AND SOCIAL MEDIA IMPACT
– MSC.Margarita Muça (Laçka) – “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences
– PHD Valbona Muça – “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences
– Dr.Beatriçe Gani – Lecteur,Teaching Methodology Department, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences 14.30-14.45
THE IMPACT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN STUDENT’S MOTIVATING AND LEARNING
– Dr. Beatriçe Gani – Lecturer, Teaching Methodology Department, Faculty of Education, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania
– Dr. Valbona Muça – Lecturer, Sociology Department, Faculty of Education, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania 14.45-15.00
ДИСКУСИЯ
15.00-15.30
КАФЕ ПАУЗА
15.30-15.45

THE USE OF PUPPETS AT ABUSED CHILDREN TO EXPRESS THEIR MOOD
– Msc. Irena Xhaferri (Clinic, development and relationship psychologist), “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences, Psychology Department 15.45-16.00
RURAL-URBAN MIGRATION: DYNAMICS AND PROSPECTS FOR INTEGRATION INTO SUBKULTUROR- PLANS CASE ELBASAN
– Nuredin ÇEÇI – PhD Candidate, Department of Social Sciences, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania 16.00-16.15
MATHEMATICS AND ITS INTERACTION WITH OTHER SUBJECTS
– Msc.BlertaXhelilaj, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania 16.15-16.30
THE IMPACT OF THE EDUCATIONAL LEVEL OF PARENTS IN THEIR SCHOOL LIFE ENGAGEMENT
– Dr. Ardian Tana; “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania
– Prof.As.Dr. Florinda Tarusha, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania 16.30-16.45
ИНТЕРНЕТ АКТИВИЗЪМ
– Беатрис Янек – магистър – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 16.45-17.00
ДИСКУСИЯ
17.00-17.30

СЕКЦИЯ 3: Културно наследство и културен туризъм
Модератори: Проф. д.н.к. Васил Марков, Гл. ас. д-р Димитрия Спасова
Място на провеждане: Малка заседателна зала 412, 4 етаж
МЕГАЛИТНИ И СКАЛНО ИЗСЕЧЕНИ СВЕТИЛИЩА ОТ АНАТОЛИЯ И ОТ БАЛКАНИТЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
– Проф. д.н.к. Васил Марков – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.00-11.15
КУЛТУРНАТА ПАМЕТ – МЕЖДУ „ЖИВИТЕ“ РИТУАЛИ И „МЪРТВИТЕ“ СВЕТИЛИЩА. БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ „КУЛТУРНАТА ПАМЕТ“ НА ЯН АСМАН
– Гл. ас. д-р Александър Порталски – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, ПИФ, Катедра „История“ 11.15-11.30
МЕГАЛИТНО СВЕТИЛИЩЕ КАЧУЛАТА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СТРЕЛЧА
– Докторант Николета Петкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.30-11.45
ТРАКИТЕ МОСИНОЙКИ И МАРИАНДИНИ В АНАТОЛИЯ У ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪЧИНЕНИЯ НА КСЕНОФОНТ
– Докторант Виктор Стефанов – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Катедра История 11.45-12.00
ДИСКУСИЯ
12.00-12.30
ОБЕДНА ПОЧИВКА
12.30-13.30

THE THRACIAN ICONOGRAPHY OF GREAT GODDESS IN AEGEAN THRACE
– Stavros D. Kiotsekoglou, Laboratory of Folklore and Social Anthropology of Democritus University of Thrace 13.30-13.45
СЕМАНТИКАТА НА ВОДИТЕ И СВЕЩЕНИТЕ ИЗВОРИ В РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРЕДСТАВИ НА ДРЕВНИТЕ ОБЩЕСТВА
– Докторант Антон Генов – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 13.45-14.00
КУЛТУРА ОТ КАМЪК: ПАМЕТНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ ВЛАДЕТЕЛИ
– Д-р Димитър В. Атанасов – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 14.00-14-15
ДЕМОНОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ ОТ ТРАДИЦИОННАТА НАРОДНА КУЛТУРА. (ПО ТЕРЕННИ ЕТНОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО)
– Гл. ас. д-р Димитрия Спасова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.15-14.30
СОЦИО – КУЛТУРНИ ВЛИЯНИЯ НА ТУРИЗМА ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
– Д-р Анелия Далева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.30-14.45
УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ
– Петя Костадинова – магистър – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.45-15.00
ДИСКУСИЯ
15.00-15.30
КАФЕ ПАУЗА
15.30-15.45

МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИЗПЪЛНИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО НА ПОКОЛЕНИЯТА БЪЛГАРСКИ АКОРДЕОНИСТИ /ТРАДИЦИЯ И ПОСОКИ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА /
– Проф. д.н. Румен Потеров – – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Музика“ 15.45-16.00
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА НОСИЯ – ДРЕВНА И МОДЕРНА
– Д-р Татяна Христова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Изобразително изкуство“ 16.00-16.15
„ТАРА-РА-БУМБИЯ“-СЪВРЕМЕННИ КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА ЕДИН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
– Докторант Елен Арнаудова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 16.15-16.30
ПРАЗНИКЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТ
– Докторант Елица Панева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 16.30-16.45
ДИСКУСИЯ
16.45-17.15

СЕКЦИЯ 4: Традиция, памет, изкуство
Модератори: Гл.ас д-р Лъчезар Антонов, Гл. ас д-р Григор Григоров
Място на провеждане: Зала 577, 5 етаж
БИТКИ ЗА ЛИТЕРАТУРЕН КАНОН: ХРИСТО БОТЕВ В ЛИТЕРАТУРНИТЕ ИСТОРИИ ОТ КРАЯ НА XIX ВЕК
– Гл.ас д-р Анна Алексиева, Институт за литература – БАН 13.30-13.45
БАЙ-ГАНЬО: СЕЛЕКТИРАН ПРОЧИТ – НЕОЧАКВАНА ИДЕНТИЧНОСТ
– Гл. ас д-р Григор Григоров – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 13.45-14.00
КУЛТУРАТА В КОНСЕКУТИВНИЯ ПРЕВОД. АПЕЛАТИВНИ ФОРМИ В ПРЕВОДИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ПОЛСКИ ЕЗИК
– Д-р Станка Бонова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 14.00-14.15
РЕФЛЕКСИВНОТО И ПРЕДРАЗСЪДЪЧНОТО УСВОЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЯ.
– Гл. ас д-р – Лъчезар Антонов – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.15-14.30
ГАЛЕРИЯ „СТОЯН СОТИРОВ“ – БЛАГОЕВГРАД. ЕДНА НЕСЪСТОЯЛА СЕ ГАЛЕРИЯ
– Илия Борисов – Регионален исторически музей Благоевград 14.30.14.45
КУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАТ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА
– Ас. д-р Нора Голешевска – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.45-15.00
КАФЕ ПАУЗА
15.00-15.15
ДИСКУСИЯ
15.15-15.45

ПОСТМОДЕРНИЗМЪТ МЕЖДУ ЗАПАД И ИЗТОК
– Докторант Ливия Нистор – Букурещки университет, Румъния 15.45-16.00
ОБРАЗЪТ НА ”ДРУГИЯ” В КАРИКАТУРАТА
– Докторант Черасела Танасе – Букурещки университет, Румъния 16.00-16.15
ДИСКУСИЯ
16.15-16.30

Политическият глас на тялото. Злободневно


Повече от десетилетие темата за гласуването е особено актуална. Едва ли би изглеждало като неоправдан песимизъм да се заяви, че освобождаването на тоталитарната власт все още не се е състояло, а едно от основанията на това твърдение е фактът, че българското общество все още не е изнамерило адекватната формула за излъчване на властово представителство и неговото възпроизводство. Говоренето за избори далеч надхвърля изборните периоди, когато практиката го превръща в гореща точка, в дебат на деня. Базата на демократичния процес – представянето на народа като носител на суверенитета в институциите – е поставена под все по-голям въпрос. По всичко личи, че травмата не се изцелява, а напротив – болезненото усещане за провал се задълбочава.

Факт е, че спазвайки формално механизмите на демократичния избор, власт получиха съвършено неполитически субекти, чиято цел не е била, не е и няма да бъде управлението, усилието за принос в подобряването на заедното ни живеене и сремежът към общото благо. Партии и коалиции като НДСВ, „Атака“, „България без цензура“, „България на гражданите“, „Патриотичен фронт“ и други успяха да получат институционално представителство, без зад него да стои реално намерение за действие „на полза роду“, а проект за извличане на облаги за групата, която се докосва до властовите лостове.

Дори повече – уклонът към популизъм, към усвояване на политически постове след легитимен изборен процес, осъществен след формулиране на послания, желани от електората, но неизпълними или вън от намеренията на подалия ги – постепенно обхваща и партиите, смятани за традиционни. Социалистическата партия, бидейки на власт, стори няколко десни и съвършено непопулярни мерки, сред които плоският подоходен данък особено изпъква. Днес от креслата на парламентарна опозиция същите политици призовават за ревизия на експеримента, за обявяването му за неуспешен, социално несправедлив и настояват за преминаване към добре познатото прогресивно облагане.

Не за това обаче е думата ми.

Само преди няколко дни бе предложена съвършено различна изборна формула. Именно – изборите да бъдат обявени за задължително мероприятие, а участието в тях да се поощрява чрез наградна игра, в която печалившите се избират от списъците на упражнилите своя вот. Думата ми не е за преднамерено въведената яснота, за замъгляването на разликата между право и задължение – за това вече е писано достатъчно. Всички знаем, че неизпълнението на задължението влече наказателна отговорност, а неконсумираното право – не. Свободен съм да не участвам в демокрацията, но имам обязаност да си плащам данъците. Бих могъл да живея и като съвършено развързан от валенциите си към демокрацията субект, без това да увреди гражданския ми статус. Няма съмнение, че тъкмо така трябва и да бъде, макар че – нека признаем – с това допускане изневеряваме на императива на Кант, според когото хоризонтът на всяко лично дело е общото правило. Ако стореното от мен не би било търпимо като отворена за всички възможност, то тогава не би следвало да правя намисленото. Например, рамка на моето пренебрежение към политиката в изборен формат би следвало да бъде хипотезата за това какво би се случило, ако никой не гласува. Веднага се съгласих, че подобно допускане е само теоретична възможност, ето защо съм склонен да смиря началното си недоволство и да се съглася компромисно всеки да бъде в състояние да участва или не в изборите.

Съществува, разбира се, поне още една възможност: да нямам кого да избера, въпреки желанието си да бъда активен гражданин. Тук също неучастието ми трябва да бъде признато за валидно, за съзнателен избор, за обяснима санитарна дистанция от случващото се и форма на несъгласие с него. Ето защо правото да не се избере е равно по логическа тежест и би могло да бъде еднакво достойно – не всякога то е знак за пасивност, за леност и нежелание за замисляне и вникване, за съзнателен и информиран вот.

Дотук изборите бяха купувани и продавани. Многократно. Неведнъж се проговори за корпоративен вот, а примерът със заснетите агитатори в предприятия на лицето Христо Ковачки беше емблематичен. Пред него всяка прокуратура би довела случая до ефективна присъда. Това не само, че не стана, но доказано заподозрените в изборна търговия са на свобода и в пълна готовност да пристанат на онзи, който демонстрира достатъчна финансова привлекателност.

Твърди се, че довеждането на повече избиратели до местата за гласуване би намалило влиянието на контролирания вот. Тази предпоставка съдържа поне една манипулация – тя почива върху предпоставката, че до урните ще се донесат само граждани с морални подбуди и висока политическа култура, на фона на които неавтентичните гласове ще олекнат, сиреч изборният пазар ще стане безсмислена операция, особено на фона на разпоредбите в Наказателния кодекс.

Тук е мястото да припомня, че дотук за парична репресия върху изборни права има единици уловени, още по-малко осъдени, а онези от тях, които виждат света на квадратчета през решетката на килията си, са брой в рамките на статистическата грешка. Тук премиерът би изстъпил юнашки, че щом няма хванати, значи няма подобен род престъпления. Подобен гьонсуратлък е наистина забележителен! Още повече – на фона на обстоятелството, че едва ли има българин, комуто на някакво равнище да не е търсен или предлаган незаконен стимул за извършване на дадена работа.

Обвързването на изборите с томбола би могло да повиши активността, но от това по никакъв начин не следва освобождаване на вота от зависимости, даже повече. Оттук нататък, вместо партиите да поддържат безотчетни ресурси, незнайни за данъчни власти, те ще си служат със законно отделеното, предназначено да бъде импулс по посока демокрация. Лидерите на общности с нисък образователен и социален статус вече няма да раздават банкноти, няма да организират гощавки с бира и кебапчета, защото няма да им се налага. Наместо това те ще си служат с държавно определените призове. На едно семейство – хладилник, на друго – печка, на трето – пералня. И т.н. Както каза председателят на така наречения Патроиточен фронт Валери Симеонов – „40 джипа, 1000 плазмени телевизора…“. За всекиго по нещо, защото никой не трябва да си отиде с празни ръце!

Тази мярка, подкрепена тъкмо от политически субект, назовал се с реториката на националното, има няколко цели. По този начин се акцентира върху една показна грижа за най-нуждаещите се, в чиито очи предметните награди от изборната игра биха били най-значими. По този начин за мнозина изглежда, че и те са включени в раздаването, че са участници в държавната трапеза, която в България всякога е изглеждала най-богата и сигурна. Убеждение, което особено се засили по времето на късния социализъм, когато контрастът между празните безнадеждно празните рафтове на магазините и системата за преференциално снабдяване на властовите беше смазващ и фрустриращ.

У нас корупцията е неотнимаем фон на социалното битие. Не защото българинът не е научен на дисциплина, още по-малко поради заключения като това, че „такава ни била народопсихологията“, зад които прозира есенциалистка телеология, която е по-скоро въпрос на вяра, отколкото на рационално разбиране. Спонтанно, нерефлектирано, но устремно, голяма част от сънародниците, сблъскани с морален казус, го решават не в полза на принципа, а на деформацията в нечия лична изгода. Защо всекидневно търпим тарикатите на пътя? Каква е причината да гледаме с блогосклонност, а понякога и с нескрита симпатия, на хора, които са успели вън от рамката на закона или законно, но без връзка с етическите правила на общото живеене? – Поради факта, че често пъти възприемателят проектира себе си на мястото на нарушителя. Операция, която всякога води до интуитивно оневиняване на нарушители и престъпници с аргумента, че става дума за възможности, от които всеки би се възползвал.

Ето поради какво „държавната работа“ е всякога привиждана в близкия хоризонт и като шанс, който не бива да бъде оставен да се изплъзне просто ей така. Вземането на поощрение в името на конкретен вот се мисли като дан, който държавата и политиците – мислени най-често като едно – са длъжни да дадат, но систематично не правят, ето защо изборите са шанс за оправяне на тази несправедливост. По същия начин би била осмислена и изборната наградна игра – управлението така или иначе ни ощетява, нека поне излизането до избирателната урна да не е съвсем на халос. Нека поне един политически жест да бъде добре платен, подобно на лобистките закони, за които добре им се отплащат. Реториката е основана на старозаветното „око за око“: след като Делян Пеевски може да получи обществена поръчка с печалба стотици милиони, каква е причината аз или ти да нямаме право да се обзаведем с нов телевизор, чиито екран редовно да ругаем, виждайки одиозните физиономии на управляващите?!

Вън от всичко това има и още нещо, което смятам за несравнимо по-съществено. Политиката като цяло е дейност за благото на всички. Проект, от който всеки има полза. Смисълът на изборите е да излезем да гласуваме, за да получим по-добро управление: да го изберем, след като сме го излъчили. Да повдигнем определени от нас в служебно качество, за да разгърнат талантите си на мениджъри и да допринесат. Изборите в този ред на мисли са процес, стъпващ на вярата. Ако не вярвам, че може и по-добре, просто няма да гласувам. Смисълът на критиката към властта на свой ред се състои в обастоятелството да бъдат осветлявани от нисък ракурс явления, които управникът не всякога е в състояние да забележи, защото няма поглед към всичко. Дори идеалният представител, отдаден изцяло на каузата на общото благо, не е в състояние физически да покори всичко, което би могъл да усъвършенства в рамките на връчената му обществена сфера.

Ето защо моят глас: първо – е гаранция за почтеността на замисъла и осъществителите му, които подкрепям. Второ – е вяра в ефективността на общуването ни, защото без мен управляващият едва ли е в състояние да стори много. Прочее, това е смиълът на гражданското общество – плодотворна симбиоза между власт и граждани. Трето – вотът ми изхожда моята фундаментална положителна нагласа. От надеждата, че по-доброто предстои, че то е възможно и тъкмо аз, избрал тъкмо това политическо представителство, ще работя за каузата му. Четвърто – гласувам, защото не ме напуска увереността, че самият аз знам и мога, че позицията ми в света е на субект, а не на обект, че не вярвам в теории на конспирацията и на глобалния заговор срещу обществата, че не гледам политиците мрачно и неудовлетворен, пречупвайки образа на телевизора през стъклото на полуизпитата бутилка ракия на масата. Изборът ми е активен и информиран. Пето – моят глас е договор, за чието неизпълнение бих могъл да търся сметка на онези, които са обещавали, преди да се настанят в удобните кресла на властта. Още: за тази цел има и съдебни органи, които биха се включили, ако се окаже, че общото е изкривено към частното, а обществните средства са поели нехайно към нечии джобове, но далеч не само в такъв случай.

Сиреч, участието в избори е процедура, чието най-дълбоко съдържание е обществото. В изборите се отразява самото общество – каквото е било с традициите и политическата култура на миналото, с изборните навици днес, с проекта за утрешния ден. Политиката и груповата идентичност са неотделими, а смисълът на гласуването е самото общество. Да гласуваш е и проява на идеализъм. На онази доза ежедневна мечтателност, която ни кара да вярваме, че можем повече и ни подтиква да се развиваме. Всеки – според възможностите си. Вярвам, та подавам кредит (на латонски credo означава вярвам) на онзи, който го заслужава. До-верявам се. По-верявам бъдещето на обществото в ръцете на конкретен политически колектив.

Ето защо материалните стимули за полагане на вот са мощен сигнал. Превръщането на изборите в игра, в която печалбата е предметна, иде да рече, че грижата за обществото се е материализирала болезнено. Вече не подпрепям идеологията на политическа партия или група, защото не виждам почтеност у никого. Настоявам да получа не светло бъдеще, а хладилник сега. Комуникацията между граждани и политици и травматично скършена. Преди близо три години протестиращите срещу правителството на Пламен Орешарски бяха наречени „умни и красиви“, а другаде „платени“ и „соросоиди“ от една съвършено глуха политическа класа, устремена в това да свърши не общата, а своята работа, преди да настъпи неизбежният момент на оттеглянето от властта. Днес натискът срещу корупцията и в полза на почтеността от страна на гражданите се сблъсква с бодряшката самоувереност на премиера, пред чиято пълна липса на саморефлексия всеки опит за общение се разгражда на състави части. Изглежда, че все по-малко гласуват, защото смятат, че следващият мандат ще реализира по-добър обществен сценарий от преходните. Базисното позитивно мислене на политическото представителство се е изпарило, а с него ни е напуснала и надеждата, че винаги ще има утре. Предстоящите дни са като всички останали – сива, лепкава маса от инерционно вършени дейности, в които смисъл няма, освен консумативното преживяване на нова марка ракия или нов вид салам. Или мимолетната радост от придобиването на нова печка, на която жената ще прави мусака.

Да, ориентирането към лотарийна изборна система има и такъв ефект – преобразуването на негативната психическа енергия, натрупана през баналния делник, ипълнен с невъзможности и затворени врати, в моментна позитивна нагласа, филтрирана през най-низовите регистри на телесната долница, през консуматорството, през хладилника и представата за ледената бира, през печката и бляна по соматичната разюзданост на добре сготвените пълнени чушки, през атавистичното мечтание по големия фалос и у двата пола, материализирана в изяждането на леко закривената македонска наденица, предварително опечена на новоспечелената електрическа скара.

Десетилетните ми опити, също и напъните на хората наоколо, че и по-далеч, доказват неспобосността на личността да промени политическата реалност. На езика на популярната нагласа – нищо не зависи от мен, нито от теб. Не вярвам, че мога – вярвам, че нищо не мога. Затова настоявам да изям кебапчетата, приготвени на уреда, който спечелих от изборните си усилия. Друго явно не е останало. Защото „евреите“, „масоните“, „турците“, „руснаците“, „американците“, „Сорос“ и много други обричат на провал всеки опит за реформа. Защото битовото живуркане унищожава всяко критическо мислене и прави хората особено податливи на всякакви конспиративни сюжети с психотерапевтичен потенциал. Чрез тях драмата на проваления преход и отговорността за случилото се биват изтласкани и проектирани в домена на безлични сили, с които по определение никой не може да се бори ефективно.

Изборът ми не е активен и информиран. Той е внезапен проблясък, предизвикан от падналия от небето хладилник. Вотът ми е жест, подобен на купуването на лотариен билет – съзнавам, че само шансът може да ме доведе до добър край, но впъреки това му отправям предизвикателство. В случая малцина са останали с вяра, че политиката може да променя към добро, а изборите са процедура за рационално осъществяване на представителство. Да избереш Народно събрание се мисли в порядъка на лотарията – шансът положилите клетва като депутати да са читави е съпоставим с този да спечелиш, след като изтриеш полетата и откриеш нужните съвпадения.

Изглежда, че с този акт политиците стабилизираха и законово представата за пълната импотентност на политиката. Вече. В България.

Гласът ми не е договореност със стриктно разписани следствия от нереализирането ѝ – кой би укорил операторът на дадена лотарийна игра за това, че късметът му е обърнал гръб?! Та не отговорният за лотарията, нито отпечатилият билетите, могат да бъдат обвинени за това, че днес Фортуна не ме обича и аз съм вложил, без да получа нищо обратно! За това разбиране допринася и съдебната система, която старателно оневинява политици и изпира съвести на обществено значими фигури, позовавайки се най-вече на процедурни хватки. Методология, която всякога подбужда въпроси за йерархията на значенията и смисъла на правораздаването въобще. Ако доказателството не е важно само по себе си, а приоритет има фактът дали то е съхранявано в червена или в зелене кутийка, то как съдебните ограни да бъдат мислени като повече от система за легализиране на престъпления, която по силата на късмет, съпоставим с този да уцелиш шестте числа от тотото, произвежда и решения, съобразни на закона и морала?!

Ето защо консумацията се явява утеха. Утешение на страдащите от неефективността на институциите. Психотерапия на разбитите надежди. Малка порция красота, намерена в хармоничните извивки на новия телевизор, на фона на букета от мечти, който отдавна падна на цимента. Императивът на телесното желае всичко тук и сега. Тялото копнее. Трепери в стремленията си. Наградата идва след изборите. Почти веднага. Тя е тук. Печалбата е в ръцете – блестяща в лъскавата си опаковка, примамлива. Сетивно достъпна.

За разлика от абстрактната вяра в смисъла на социалния проект. Лептата на всекиго в процесите на демокрация, прецедена през вещественото, е сигнал не само за краха на политиката като поле на идеи, като идеална сфера, в която първо съществени са мислите, интелектуалните багажи. Материалното премиране на гласуващите предефинира политиката като игра. Управлението на обществото вече е друга работа. Не е „на полза роду“, а в облага на малка група, която благоволява да сподели ресурса в мяра на незначителност, поддържайки илюзията за взаимност. Не за общност на идеите, а за заедност на трапезата. За консумативно единение, ръфайки от току-що опечения в новата фурна свински бут. За групиране, характерно за кръчмата, където дебатите са бегли, постни отражения на истинския дневен ред на обществото, филтрирани през хранително-алкохолната презаситеност на тялото.

До вчера гласувахме за идеи. Или поне така мислехме вота си. Да, някои смятахме тъкмо така. От утре ще гласуваме с телата си. Корпулентността, взела на абордаж управлението в лицето на фигури като Делян Пеевски, постепенно пояде цялото поле на политиката. От утре ще гласуваме с телата си. Малка, нищожно малка надежда все пак остава. Затова внимавайте с кой точно телесен член ще упражните правото си на глас. Пардон – наградното си задължение на глас.

Програма на националната научна конференция „Премълчаното“


ПРОГРАМА

Научна конференция „Премълчаното“

26-27 март 2016 г., ИЕФЕМ – БАН,
зала 19, ул. „Московска“ 6А, София

Събота, 26 март 2014 г.

I заседание   Модератор: Доц. д-р Божидар Алексиев

9:30 ч. – Доц. д-р Катя Михайлова. Една премълчана локална история и култът към св. Димитър Солунски в Източна Полша

9:50 ч. – Доц. д-р Виолета Коцева. „Празникът за християните ще се проведе…“ – за неизказаното в отношенията между християни и мюсюлмани в Централните Родопи

10:10 ч. – Доц. д-р Венета Янкова.  Татарите в Североизточна България и техните забравени гласове

10:30 ч. – Дискусия

10:45 ч. – Кафе пауза

II заседание  Модератор: Доц. д-р Венета Янкова

11:00 ч. – Доц. д-р Божидар Алексиев. Към интерпретацията на тюрбето в с. Биволяне, Кърджалийско: премълчана или забравена легенда?

11:20 ч. – Доц. д-р Галина Лозанова. Смълчани разкази: от традиционно общество към модерен ислям

11:40 ч. – Д-р Анни Кирилова. „Говорещото“ мълчание на етнографския архив

12:00 ч. – Дискусия

12:15 ч. – Обедна почивка

III заседание  Модератор: Доц. д-р Виолета Коцева

13:15 ч. – Димитринка Демирова. Международният ромски съюз, световните цигански конгреси и активистите на циганското движение в Шумен (1966–1989 г.)

13:35 ч. – Доц. д-р Евгения И. Иванова, д-р Велчо Кръстев. Потиснатите гласове: Ролята на пола в циганската/ромската общност – ясно изразено господство на мъжа и подчинение на жената

13:55 ч. – Иво Страхилов. Между „тракийския субстрат” и „ориенталските наслоявания”. Изобретяването на „българските кукери”

14:15 ч. – Д-р Ирина Коларска-Младенова. Демоничните образи на Дядо Коледа и Баба Марта

14:35 ч. – Дискусия

 

Неделя, 27 март 2014 г.

IV заседание  Модератор: Доц. д-р Петя Банкова

9:30 ч. – Проф. д-р Жоржета Назърска. (Само)наложени мълчания: книгата „Килия 31/ Зад свободата“ от Олга Чавова

9:50 ч. – Д-р Антон Ангелов. „Цаката е в кацата“ или как „упадъчният буржоазен шлагер“ преживя през 50-те и 60-те години

10:10 ч. – Доц. д-р Андреана Ефтимова. (Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ) Езиково табу и детабуизация на медийната реч (номинации за полова и сексуална принадлежност).

10:30 ч. – Дискусия

10:45 ч. – Кафе пауза

V заседание   Модератор: Проф. д-р Жоржета Назърска

11:00 ч. – Доц. д-р Петя Банкова. Разговор пред/зад кадър

11:20 ч. – Доц. д-р Дмитрий Варзоновцев. Говоренето като премълчаване

11:40 ч. – Доц. д-р Станой Станоев. Вицът и неговите мълчания

12:00 ч. – Д-р Богдан Дичев. Забраненият смях

12:20 ч. – Дискусия

12:45 ч. – Обедна почивка

VI заседание  Модератор: Доц. д-р Станой Станоев

13:30 ч. – Д-р Димитър Атанасов. Българската средновековна литература: списък на липсите

13:50 ч. – Д-р Анна Алексиева. „Да е жив Абдул Меджид хан, наш цар и кротък султан“ – маргинализиране на проосмански гласове от периода на Българското възраждане

14:10 ч. – Доц. д-р Веселин Тепавичаров. Митът за „Освободителката Русия“ в българската култура и премълчаното в българо-руските отношения

14:20 ч. – Доц. д-р Владимир Пенчев. Неизвестният Ян Вохоч, или за народоведските наблюдения на един чешки художник в следосвобожденска България

15:00 ч. – Дискусия

Връзка към вестта за събитието на сайта на ИЕФЕМ и на сайта „Културни новини“.