„Науката и съвременният университет“


Научни скуп са међународним учешћем
НАУКА И САВРЕМЕНИ
УНИВЕРЗИТЕТ
16. и 17. новембар 2012.
Филозофски факулет
Универзитет у Нишу
_______
International Conference
SCIENCE AND MODERN
UNIVERSITY
16th and 17th November 2012.
Faculty of Philosophy
University of Niš
Serbia

 

 

ПЕТАК 16.11.2012.

 

09:00–10:30 Регистрација учесника (Хол у приземљу)
10:30–11:30 Отварање скупа (Амфитеатар 21)

 

Промоција зборника радова са научног скупа НИСУН 1

 

Пленарно излагање: академик Слободан Грубачић, Српска академија наука и уметности

 

11:30–12:00 Коктел (Хол у приземљу)

 

12:00–14:00 Рад у секцијама

 

14:00–15:00 Ручак (Хол на другом спрату)

 

15:00–17:00 Рад у секцијама

 

17:00–18:00 Пауза – кафа (Хол на другом спрату)

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (слушаоница 206)

 

18:00–20:00 Рад у секцијама

 

21:00 – ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА (сала Дома војске, Нишлијска механа)

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

10:00–10:30 Пленарно излагање: Professor Gill Crozier, Centre for Educational Research, Roehampton University, GB

 

10:45–12:30 Рад у секцијама

 

12:30–13:00 Пауза – кафа (Хол на другом спрату)

 

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату, 211)

 

13:00–14:30 Рад у секцијама

 

14:30 – Свечано затварање скупа (Амфитеатар 301)

 

Опроштајни коктел за учеснике (Хол на другом спрату)

 

 

FRIDAY Nov. 16th 2012.

 

09:00–10:30 Registration (Entrance hall)

 

10:30–11:30 Opening ceremony (Аmphitheater 21)

 

Promotion of the NISUN 1 Proceedings

 

Plenary lecture: Аcademician Slobodan Grubacic, Serbian Academy of Sciences and Arts

 

11:30–12:00 Welcome cocktail (Entrance hall)

 

12:00–14:00 Panels

 

14:00–15:00 Lunch (Second-floor hall)

 

15:00–17:00 Panels

 

17:00–18:00 Presentation of the Faculty of Phisosophy publications (room 206)

 

18:00–20:00 Panels

 

21:00 – CONFERENCE DINNER („Dom Vojske“, between the National Theatre аnd the Municipal Court)

 

 

SATURDAY, Nov. 17th 2012.

 

10:00–10:30 Plenary lecture: Professor Gill Crozier, Centre for Educational Research, Roehampton University, GB

 

10:45–12:30 Panels

 

12:30–13:00 Coffee break, POSTER PRESENTATIONS (Second-floor hall)

 

13:00– 14:30 Panels

 

14:30 – Closing ceremony (Amphitheatre 301)

Farewell party (Second-floor hall)

 

 

1. Хуманизација универзитета – проблеми и перспективе
Humanizing the university – problems and perspectives

 

Амфитеатар 301

ПЕТАК 16.11.2012.

 

Модератор: Ненад Сузић
12:00 Раденко С. Круљ, Болоњски процес и осавремењивање образовно-васпитног процеса на универзитету
12:15 Ненад Сузић, Маја Трифуновић, Ентузијазам, полуга ефикасности изостављена из обуке будућих наставника
12:30 Биљана М. Сладоје Бошњак, Педагошки аспекти метакогниције
12:45 Розалина Коскарова, Humanistic dimension of the professional development program for preschool teachers at the University Ss Ciryl and Methodius in Skopje
13:00 Vesna Stanković Pejnović, Od obrazovanja do samoobrazovanja
13:15 Александра Костић, Култура и емоција
13:30 Мирјана Р. Јефтовић, Јелена Бозало, Интеркултурално образовање и социјално-комуникацијске компетенције васпитача
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Златко Павловић
15:00 Саит Качапор, Далиборка Поповић, Смерови развоја и евалуације високошколских установа
15:15 Златко М. Павловић, Универзитетска настава у свјетлу теорије Кјерана Игана
15:30 Бране Р. Микановић, Хуманистичко-развојне парадигме универзитетског образовања
15:45 Татјана В. Михајловић, Хуманизација универзитетске наставе у прошлости и данас
16:00 Јелена Ж. Максимовић, Стручно усавршавање као стратегија професионалног развоја наставника
16:15 Александра К. Анђелковић, Усклађеност иницијалног образовања и актуелности праксе као модел хуманизације положаја школских педагога
16:30 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Жана Бојовић
18:00 Rudi Rizman, Universities at the crossroads: facing new challenges in the 21st century
18:15 Анна Димитрова Алексиева, Възрожденският бунтовник в културната памет на българите – изобретяване и митологизиране
18:30 Жана П. Бојовић, Јасна Максимовић, Антиегалитаристички приступ образовању студената
18:45 Живорад М. Миленовић, Дидактика у условима инклузивне наставе
19:00 Димитар Викторов Атанасов, Историческата информация и идеологическото моделиране
19:15 ДИСКУСИЈА

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

Модератор: Зорана Јоксимовић
10:45 Galina Sazhko, Даница Пиршл, Humanizing higher education in Ukraine: State of the problem
11:00 Миле Ђ. Илић, Позиција универзитета, демократизација и хуманизација наставно-научног процеса
11:15 Зорана Б. Јоксимовић, Хуманизација односа међу половима кроз образовни систем у Србији
11:30 Данијела Д. Здравић Михаиловић, Теоријски предмети у служби учења уметничке музике – проблеми и перспективе
11:45 Смиљка Љ. Исаковић, Улога уметности у хуманизацији универзитета
12:00 Зорица Ч. Станисављевић Петровић, Креирање школе као хумане социјалне заједнице

12:15 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Јелена Максимовић
13:00 Бисера С. Јевтић, Марина Ивановић, Морална димензија компетенција – хуманизација универзитета
13:15 Јелена Ж. Максимовић, Јелена Петровић, Перспективе студија педагогије у процесу хуманизације односа на универзитету
13:30 Светлана Чичевић, Милкица Нешић, Оцена квалитета online курсева (постер презентација)
13:45 Марија М. Јовановић, Дисторзије педагошке комуникације и њихово превазилажење као основа хуманизације наставе на савременом универзитету
14:00 ДИСКУСИЈА

 

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

2–3. Модернизација, културниидентитетииприказивањеразноликости
Modernisation, cultural identities, and representation of diversity
302, 433

 

ПЕТАК 16.11.2012.

302

1) Култура и приказивање другог и другачијег

Модератор: Никола Божиловић

12:00 Никола Божиловић, Култура и приказивање разноликости
12:15 Бранимир В. Стојковић, Криза европског идентитета?
12:30 Бранислав Д. Стевановић, Модерна држава и право на различитост
12:45 Пивкин Сергей Дмитриевич, Смысловая модель саморазвития языковой личности в иноязычной речевой деятельности
13:00 Слободан М. Миладиновић, Религијске разлике и конфесионалне дистанце
13:15 Мирјана М. Кристовић, Медијско рефлектовање културне разноликости, остваривање комуникацијске равноправности и интеркултурногразумевања
13:30 Биљана Т. Продовић Милојковић, Бојан Т. Продовић, Европски културни идентитет – како изаћи на крај са културном разноликошћу
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

15:00 Lela R. Milošević Radulović, Diskriminacija starijih ljudi u savremenom društvu kao posledica stereotipa i predrasuda o starenju i starosti
15:15 Станка Д. Јанковић Пивљанин, Промена парадигме: од обреда до спектакла – карневал
15:30 Tena Čačić, Facebook as a communication channel of diverse ideas that are not represented in traditional media
15:45 Вера Д. Бацковић, Улога фестивала у истицању аутентичности града
16:00 Зоран С. Николић, Анахроност, солипсизам и страх – кључне координате примитивизма
16:15 Стана Љ. Смиљковић, Сила и човек у бајкама, легендама и предањима Jужне Cрбије
16:30 Андријана Д. Ристић, Жена у илустрованој штампи Краљевине Југославије – примери културног идентитета
16:45 Radmila J. Jovanović, Kulturni prostor identiteta i njegova različitost – etno nasleđe na prostoru Stare planine

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

2) Друштвени подсистеми и однос према различитом у Србији и на Балкану

Модератор: Љубинко Милосављевић

18:00 Ирена Петровић, Вредносне оријентације средње класе у Србији 2003-2012
18:15 Милица Весковић, Oднос грађана Србије према појму национализма
18:30 ЉубинкоМилосављевић, Европеизација и балканизација националних идентитета
18:45 Милош Јовановић, Јелена Божиловић, Политичко је лично – о концепту интимног грађанства
19:00 Јован Живковић, Регионални идентитет као реална основа за нови друштвени концепт
19:15 Слободан Цветановић, Данијела Деспотовић, Научни, технолошки и креативни капацитет земаља западног Балкана
19:30 Наталија Јовановић, Модернизација образовања у Србији и профилисање културног идентитета
19:45 Златко Жоглев, Ружица Цацаноска, Чудото во црквата Свети димитрија – Скопје: Aнализа на содржина на написите во дневниот печат на Република Македонија
20:00 ДИСКУСИЈА

 

21:00 – ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

Мала сала 433
3) Традиционално, (пост)модерно и идентитети у социолошком дискурсу

 

Модератор: Милош Р. Кнежевић
12:00 Зоран Видојевић, Европска унија без стварног идентитета
12:15 Љубиша Р. Митровић, Разноврсност приказивања / конструкција идентитета у савременој социолошкој и културолошкој литератури
12:30 Danijela R. Gavrilović, Dragana S. Zaharijevski, Prihvatanje „drugosti“ u Srbiji – analiza podataka EVS
12:45 Милош Р. Кнежевић, Културни полиидентитет у деградирајућем масизму
13:00 Јосип С. Кристовић, Процес интегрисања села у агломерацију града Ниша и конструисање културне различитости
13:15 Zlatiborka Z. Popov Momčinović, Feminizam i ženski aktivizam u postdejtonskoj BiHizmeđu osporavanja i osnaživanja
13:30 Марина Д. Матејевић, Анита Николић, Традиционално и модерно у васпитним поступцима родитеља
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Сузана Марковић Крстић
15:00 Paicu M. Adina, India – A diverse nation
15:15 Предраг Ј. Мутавџић, Anastassios L. Кampouris, Интеркултуралност и мултикултуралност савременог Балкана
15:30 Сузана В. Марковић Крстић, Васпитање за демократију, толеранцију и мултикултурализам – изазови грађанског васпитања
15:45 Владан О. Павловић, Милош М. Јовановић, Ставови студената Филозофског факултета у Нишу о односу језичког и националног идентитета
16:00 Јелена Д. Цветковић, Миомира М. Ђурђановић, Настава музике као део мултикултуролошког образовања
16:15 Слободан А. Кодела, Драгана Д. Тодоровић, Српски музички идентитет – континуирани спој традиције и савремености
16:30 Бисера С. Јевтић, Мултикултуралност и етичке вредности
16:45 ДИСКУСИЈА

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

302
4) Модернизација, културни идентитети и приказивање разноликости –
књижевна перспектива

 

Модератор: Nudžejma S. Bećar
10:45 Данијела Ђ. Ковачевић Микић, Хипертрофија стварности и културни идентитет у Матијевићевом делу „Мемоари, амнезије“
11:00 Тања Ж. Антић, (Не)могућност трећег пола и рода у реалности и у књижевној фикцији Лесли Фајнберг ,,Стоун Буч Блуз“
11:15 Марија С Станчић, Феномен еротског у роману Борисава Станковића
11:30 Мирослав Д. Ћурчић, Ана Ж. Станковић, Потрага за идентитетом у различитости у роману Раки Б. Вонгара
11:45 Петра В. Митић, Идентитет као место субверзије или потврде културе: (анти)есенцијалистички модел Жака Лакана
12:00 Nudžejma S. Bećar, Raznolikost smislova života proizišlih iz odnosa prema Mostu u Andrićevom romanu „Na Drini ćuprija“
12:15 Татјана Думитрашковић, Шекспир и ренесансно позориште-културни и политички идентитет једне епохе
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Андреј М. Павловић
13:00 Jelena Z. Stojanović, Identitet i modernizacija: „Crni album“ Hanifa Kurejšija
13:15 Дуња Д Полети, Одлике језичког регистра маркетиншких стручњака у Србији
13:30 Андреј М. Павловић, Улога библиотеке у савременом друштву и промоција мултикултуралности
13:45 Саша А. Савић, Утицај културе на теорију мултиписмености
14:00 Natasa. M. Sarafova, Jane Jovanov, Identitetot na zenata vo bajkite na brakata Grim (постер презентација)
14:15 Аna Kocić, Captivating Stereotypes: Native Americans in Captivity Literature of Colonial America
ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

4. Психологија и савремено друштво
Psychologyandmodernsociety

 

210
ПЕТАК 16.11.2012.
17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

Модератор: Владимир Нешић
10:45 Mariana Dimitrova Niagolova, The Freedom and the Will: some contemporary psychological problems
11:00 Александр Михайлович Холод, Инмутационные процессы современного общества
11:15 Улунова Анна Евгеньевна, Функциональные и структурные аспекты культуры профессионального общения государственных служащих
11:30 Vladimir D. Nešić, Milica M. Pavlović, Shvatanje siromaštva u različitim vremenima
11:45 Мирјана В. Совиљ, Значај пренаталног периода за развој људске јединке
12:00 Љубиша Д. Златановић, Формуле среће, чињенице живота. Критички поглед на позитивну психологију
12:15 Milkica M. Nešić, Jelena Kostić, Neurobiologija adolescencije
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Јелисавета Тодоровић
13:00 Dušan J. Ranđelović, Senka M. Kostič, Sociodemografski korelati stilova učenja studenata Univerziteta u Prištini
13:15 Vladimir D. Nešić, Milica M. Pavlović, Psihološki aspekti pušenja lule
13:30 Јелисавета А. Тодоровић, Ивана Симић, Димензије породичног функционисања и субјективно благостање у односу на пол и тип домаћинства (постер презентација)
13:45 Sonja B. Jović, Samostistišavanje, sklonost ka depresivnom reagovanju i kvalitet porodičnih odnosa
14:15 ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

Србистика: наслеђеиперспективеповодом 25 годинапостојањастудијасрпскогјезикаикњижевностинаФилозофскомфакултетууНишу: СЕКЦИЈЕ 5,6,7
Serbian studies: heritage and prospects – to mark the 25th anniversary of the Serbian language and literature studies at the Faculty of Philosophy in Nis: PANELS 5,6,7

 

5. Српски језик на универзитету у нормативном огледалу
Serbian language at the university in the mirror of standardisation

304

ПЕТАК 16.11.2012.
Модератор: Јордана Марковић
12:00 Јордана С. Марковић, Мирјана Соколовић, (Не)информативност сајтова нишких факултета
12:15 Boban M. Arsenijević, Proceduralno i deklarativno u nastavi jezika na primeru vrsta reči
12:30 Mihaj N. Radan, Srpski jezik na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Istorijat, perspektive
12:45 Срето З. Танасић, Безлична реченица у Травничкој хроници Иве Андрића
13:00 Надежда Д. Јовић, О језику Зборника закона и уредба из 1867. и 1868. године
13:15 Неда В. Павловић, Књижевни језик код Срба у светлу дијахроне социолингвистике
13:30 Мирјана К. Илић, Лексикографске дефиниције придева за боје у нормативистичкој перспективи
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Биљана Самарџић
15:00 Кристина М. Драговић Норма српског језика и савремени процеси граматикализације
15:15 Маја Д. Вукић, Конкретизатори за исказивање начинског значења у српском језику
15:30 Биљана С. Самарџић, Правописне тенденције споменичке грађе из средњовјековне Босне
15:45 Драгана Т. Вељковић, Корелати имперфекта у новинарском стилу савременог српског језика
16:00 Александра А. Јанић, Пропозиционалност и фактивност исказана везницима да, што и че у српском и бугарском језику
16:15 Анђелка М. Лазић, Лазаревићев избор лексема које означавају родбинске односе
16:30 Бранимир В. Станковић, Придевски вид у српском језику – наука, норма и језичка реалност (постер презентација)
16:45 Мирјана В. Совиљ, Српски језик на универзитету у нормативном огледалу
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
*Од 18:00, у 304 – Филологија од науке до наставе – српска филологија
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

 

6. Књижевност и приватни живот: блискост и удаљеност у породичним односима
Literature and private life: closeness and remoteness in family relationships

 

Велика сала 434
ПЕТАК 16.11.2012.

 

10:30 Пленарно излагање: академик С. Грубачић (Амфитеатар 21)
Модератор: Снежана С. Башчаревић
12:00 Сава Дамјанов, „Фиктивно-интимно“ као модернистички знак
12:15 Мирјана М. Марковић, Милица М. Радуловић, Народна поезија – слика патријархалних породичних односа
12:30 Татјана Јовићевић, Унутрашња страна просвећености: простори приватности у Доситејевом делу
12:45 Љиљана С. Костић, Приватни живот у „Успоменама“ Владана Ђорђевића
13:00 Ружица Д. Јовановић, Историјске чињенице у приповеткама Лазе Лазаревића
13:15 Мирко Р. Ђукић, Породични односи у приповеткама Јанка Веселиновића
13:30 Снежана С. Башчаревић, Интелектуално самотништво Исидоре Секулић
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Горан Б. Милашин
15:00 Снежана В. Божић, О породици и породичним односима у прози Душана Радића
15:15 Горан Б. Милашин, Говорна карактеризација ликова у „Бојовницима и бјегунцима“ Бранка Ћопића
15:30 Славица Гароња Радованац, „Ефемерис“ (I) Дејана Медаковића као литераризација породичног (историјског и ратног) искуства
15:45 Данијела С. Вујисић, Сага о Јотићима Живојина Павловића
16:00 Ђоко Здравески, Лик оца у Породичном циклусу Данила Киша
16:15 Сања Ђ. Мацура, „Слика породичног живота у романима Петра Сарића“
16:30 Бојан Б. Струњаш, Српска породица пљеваљског краја у роману „Свитање“ Милке Бајић – Подерегин
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Милунка Љ. Митић
18:00 Наталия Димитрова Няголов, Семиотика родов в творчестве Л.Н. Толстого и М.А. Булгакова
18:15 Маријан К. Мишић, Приповедање паралаксе и немогућа блискости у романима М.Џ. Куција
18:30 Damjan Stevkić, Konstrukcija porodične istine u Slepom ubici, Margaret Atvud
18:45 Сава В. Стаменковић, Положај жене и породица у роману “Техану“ Урсуле Легвин
19:00 Данијел М. Дојчиновић, Породични односи у српској књижевности немањићког доба
19:15 Милунка Љ. Митић, Породични и владарски односи у краљевској кући Уроша Великог – по Архиепископу Данилу Другом
19:30 ДИСКУСИЈА

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.
Модератор: Драгана Вукићевић
10:45 Dragana B. Vukićević, Dositej o prijateljstvu
11:00 Весна М. Војводић Митровић, Варијабилност супружничких односа у српском народном епском песништву
11:15 Тамара С. Пилетић, Књижевно писмо некад и сад
11:30 Сузана М. Ђорђевић, Три добра младе Ђурђевице – породични поредак љубави
11:45 Александра Г. Ристић, Земља која храни – земља која једе, „Камен за под главу“ Милице Новковић
12:00 Наташа И. Делач, Биљана В. Митровић, Деструкција породичне заједнице. Случај Павиљони Милене Марковић
12:15 Душан М. Благојевић, Породичне приче у драми „Скакавци“ Биљане Србљановић
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Валентина Питулић
13:00 Ljiljana M. Banjanin, Lice i naličje građanskog života u porodičnom romanu
13:15 Jelena S. Andrejić, Maja R. Milutinović, Svakodnevna potraga za otuñenim Sopstvom – privatni život, porodični odnosi i njihova uloga kroz književno stvaralaštvo Davida Albaharija
13:30 Андреја Ж. Марић, Породичне и љубавне интриге у друштвено-критичким драмама Душана С. Николајевића
13:45 Валентина Д. Питулић, Свето и профано у приповедачкој прози Григорија Божовића
14:00 Весна М. Војводић Митровић, Разградња женидбе упливом виших сила
ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

7. Савремени токови науке о књижевности
Modernliteraturestudies

 

210
ПЕТАК 16.11.2012.

 

Модератор: Ирена П. Арсић
12:00 Бошко Ј. Сувајџић, Савремени токови науке о народној књижевности
12:15 Немања Ј. Радуловић, Савремена проучавања народне бајке
12:30 Ирена П. Арсић, Савремена српска рагуѕеологија. једно виђење
12:45 Милутин Б. Ђуричковић, Савремени токови науке о књижевности за децу и младе
13:00 Ненад В. Николић, Историја српске књижевности у светлу поделе студија књижевности у Београду и Нишу
13:15 Јован Пејчић, Идеје или парадигме. Смисао сличности у историји и теорији књижевне критике
13:30 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Снежана Милосављевић Милић
15:00 Снежана М. Милосављевић Милић, Виртуелна прича као изазов наратолошком проучавању темпоралности
15:15 Јелена В. Јовановић, Проблем фокализације: (Не)могућност укидања приповедачеве слободе
15:30 Јасмина В. Ноцић, Семантика могућих светова и логика фикције
15:45 Vladislava S. Gordić Petković, Ironična/ikonična slika sveta u savremenoj anglofonoj prozi
16:00 Дејан Д. Милутиновић, Лични идентитет у постмодерној
16:15 Мирјана Д. Бојанић, Парадокс у дискурсу о другима: Куцијев роман Земље сумрака из угла постколонијалне критике
16:30 Јелена Марићевић, Роман „Forward“ Слободана Владушића у контексту деконструкције
16:45 Милица Љ. Живковић, “To a new world of gods and monsters”. Постхуманизам – критичко теоријски правац за нови миленијум
ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Душан Иванић, Сунчица Денић
18:00 Душан Иванић, Прича из живота: ка одређењу једне прозне врсте
18:15 Сунчица М. Денић, Прогон и завичај у новијој српској књижевности Косова и Метохије
18:30 Светлана С. Шеатовић Димитријевић, Проучавање старих културних модела у српској поезији друге половине 20. века – национално и европско
18:45 Јелена С. Младеновић, Идентитет лирског субјекта у наративној поезији Срђана Ваљаревића
19:00 Александар С. Пејчић, Заплет стицања: комедије Јована Стерије Поповића и Бранислава Нушића

21:00 – ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

 

8. Филологија – од науке до наставе
Philology between science and teaching

208, 304

ПЕТАК 16.11.2012.

 

208
Модератор: Добрила Бегенишић
12:00 Николина Н. Зобеница, Гордана М. Ристић, Универзитетска настава немачког језика и књижевности
12:15 Добрила Бегенишић, Студирање и учење немачког језика у Србији – актуелно стање и перспективе
12:30 Татјана С. Грујић, Аспекти примене анализе дискурса – настава граматике страног језика
12:45 Danica S. Piršl, dr Galina Sazhko, Developing oral and written interactional competence
13:00 Бранка Л. Миленковић, Тања З. Русимовић, Примена мултимедијалних средстава и пратећег материјала у усменој реализацији академског дискурса
13:15 Весна В. Алексић, Читање у другом/страном језику – да ли читање текста без разумевања утиче на став ученика према предмету
13:30 Панајотис Г. Асимопулос, Полифем у грчким и латинским песмама
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

304
Филологија од науке до наставе – српска филологија

Модератор: Милош Ковачевић
18:00 Милош М. Ковачевић, Србистика између науке и политике
18:15 Драгана Љ. Станојевић, Марина С. Јањић, Кључне методичке компетенције свршених студената србистике
18:30 Гордана С. Драгин, Однос дијалекат/стандард у говорном и писаном изразу у основној школи
18:45 Оливера Р. Крупеж, Лексичка структура приповетке Поход на Мјесец Бранка Ћопића у светлу језичких могућности садашњих читалаца
19:00 Биљана Б. Мишић, Наставно тумачење фразеологизама у приповијеткама Петра Кочића
19:15 Елизабета М. Каралић, Препреке у рецепцији српске средњовековне књижевности у настави
19:30 Милка В. Николић, Дидактичко обликовање садржаја о акценту у уџбеницима српског језика за млађе разреде основне школе
19:45 ДИСКУСИЈА

21:00 – ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

208
Модератор: Биљана Мишић Илић
10:45 Биљана М. Мишић Илић, Концепт учења кроз друштвено-користан рад и настава страних језика на универзитету
11:00 Маријана Г. Вучковић, Неуправни говор у говорном енглеском језику
11:15 Марта В. Димитријевић, Applying Cognitive Linguistics to Teaching the English Article System in the EFL Classroom
11:30 Јелена Р. Даниловић, Vocabulary Size of Serbian EFL Learners: Bridging the Gap between Theory and Practice
11:45 Ивана М. Зорица, Колокације у регистру економије на енглеском, немачком и српском језику
12:00 Галина Александровна Сосунова , Лексико-грамматическая характеристика аутентичных текстов таможенной тематики на французском языке
12:15 Иван Н. Јовановић, Француски фразеологизми и пословице са лексемом agneau – јагње и њихови српски еквиваленти
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Весна Лопичић
13:00 Весна Лопичић, Меметика и критичко мишљење
13:15 Јелена М. Војиновић Костић, Лингвистика и хумор
13:30 Милош Б. Тасић, Душан М. Стаменковић, Визуелне манифестације појмовне метафоре и метонимије у стрипу
13:45 Maja S. Lemajic, Karakteristike i prednosti tehnike Jednorečeničnog sažetka u nastavi stranog jezika
14:00 Саша С. Чорболоковић, Лапсуси и ментални лексикон са освртом на методику наставе језика
14:15 ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

9. Коришћење аутентичног језика и елемената културе у настави страних језика
Authentic materials and elements of culture in foreign language teaching

207

ПЕТАК 16.11.2012.

 

Модератор: Савка Благојевић
12:00 Daniela I. Popescu, Integrating culture into a foreign language course
12:15
12:30 Тијана М. Стојановић, Културно оријентисана настава страног (енглеског) језика
12:45 Nikoleta M. Momčilović, Interkulturalnost i nastava stranih jezika
13:00 Савка Н. Благојевић, Metodološke nedoumice pri korišćenju autentičnih filozofskihtekstova u priručnicima za studente te akademske discipline
13:15 Sanja Z. Stosic, Kulturološke konotacije muzike i pesma kao autentični jezički materijal u nastavi španskog kao stranog jezika
13:30 Милена М. Костић, мр Љиљана Јанковић, Елементи популарне културе у настави књижевности и енглеског као страног језика: случај Леонарда Коена
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

Модератор: Katarina. Đ. Zavišin
10:45 Oana M. Pastae, Philologie Française
11:00 Danijel S. Živković, L’utilisation de la langue authentique et des éléments culturels dans la didactique du français sur objectifs spécifiques
11:15 Биљана А. Рисић, Елементи културе у настави француског језика у основним и средњим школама Србије
11:30 Marina M. Kolesar Uvod u rumunsku civilizaciju: motivacioni faktor u učenju rumunskog jezika
11:45 Ilenia Pautasso, La meglio gioventù by Giordana: an example of using authentic materials and elements of culture in foreign language teaching
12:00 Јелена Љ. Баста, Улога употребе аутентичних материјала у настави језика струке
12:15 Katarina. Đ. Zavišin, Interkulturna kompetencija učenika u kontekstu CLIL nastave: neophodnost ili opcija?
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)
14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

10. Компаративна истраживања словенских језика, књижевности и култура
Comparative studies of Slavic languages, literatures and cultures

209

 

ПЕТАК 16.11.2012.

 

Модератор: Марко Јесеншек
12:00 Ценка Н. Иванова, Традиције славистичких конгреса и савремена славистика
12:15 Марко Јесеншек, Slovensko-srbski jezikovni stiki v času ilirizma in novoilirizma
12:30 Maja Rančigaj, Izražanje osebka v češčini in slovenščini
12:45 Михајло П. Фејса, Русински језик у Србији и његово место у породици словенских језика
13:00 Sonja Novotni, Mihajlo Mrkovikj, Кomparativni istrazuvanja na leksikata od slovenski areal vo nekoi staroslovenski rakopisi, nasprema sostojbata vo sovremeniot makedonski jazik i sovremeniot srpski jazik
13:15 Маја З. Вељковић, Облици „есть“, „нет“ и „да“ као речи-реченице у руском језику и њихови српски еквиваленти (Пар „да“ и „нет“)
13:30 Дејан С. Марковић, Подела руских и српских фразеологизама са компонентом ОКО по спољашњим манифестацијама емотивног стања
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Лариса Човић
15:00 Виолета П. Џонић, Појам лакуна у језику и њена тумачења у руској и српској теоријској литератури
15:15 Тања З. Милосављевић, Ана Р. Савић Грујић, КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ФРЕКВЕНТНОСТИ ИМЕНИЦА У ПРИПОВЕЦИ „ШАЛА“ А. П. ЧЕХОВА
15:30 Лариса И.Човић, др Бранимир Ђ. Човић, МНОГОСТРУКЕ МЕТАМОРФОЗЕ И ПРЕВОДИЛАЧКЕ ИГРЕ СТВАРАЊА И ПРЕ-СТВАРАЊА У МЕМОАРИМА ВЛАДИМИРА НАБОКОВА (КРЕОЛИЗАЦИЈА ТРИЈУ МОДЕЛА КУЛТУРЕ КОД ПРЕВОЂЕЊА СА ЈЕЗИКА ПОСРЕДНИКА)
15:45 Вишња Б. Вишњевац, Прошла времена у Повести о минулим временима у поређењу са њиховим српским преводима
16:00 Весна З. Дицков, РЕЦЕПЦИЈА ПРЕХИСПАНСКИХ КЊИЖЕВНОСТИ У СРБИЈИ
16:15 Јасмина Д. Арсеновић Вујотић, Еразмијанска читања Дон Кихота у српској науци о књижевности
16:30 Мирослав С. Радивојевић, Србима посланица из Москве у светлу формирања спољнополитичког опредељења словенофила и њен одјек код Срба
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

Модератор: Стана Смиљковић
10:45 Саша Д. Шмуља, Матош и српска књижевна критика
11:00 Стана Љ. Смиљковић, АУТОРСКЕ БАЈКЕ СЛОВЕНСКИХ НАРОДА
11:15 Silvija Borovnik, Dvojne identitete v sodobni slovenski književnosti
11:30 Велимир М. Илић, „Славна Москва калачами, Питер усачами“. Културолошки, гендерни и симболички аспект „московског текста“ руске књижевности
11:45 Katja Bakija, Pjesnički opus Orsata Meda Pucića
12:00 Kristina D. Nikolovska, Poezija Milana Orlicha i Slave Gjorgo Dimoskog
12:15 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Бранко Ристић
13:00 Ненад Ђ. Благојевић, Фантастика и фантази у руској књижевности
13:15 Александар Костадиновић, Слика Русије у путничким писмима Симе милутиновића Сарајлије
13:30 Бранислава Р. Совиљ, Значење пушкинско-љермонтовљевских реминисценција у две песме Војислава Ј. Илића
13:45 Бранко С. Ристић, Драматични дијалог са истином и библијским симболима у поезији Пеје К. Јаворова
14:00 Ана А. Рочкомановић, Свети архиепископ Арсеније I у молитвама богослужбених књига од XVII до XIX века
14:15 Татјана Г. Трајковић, Дијалекат и стандард у прешевском говору (језичке интерференције)
ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

11. Изазови новинарства у постмодерном друштву
Journalism and its challenges in the postmodern society

303

ПЕТАК 16.11.2012.

14:00 ПАУЗА – РУЧАК
Модератор: Ljubomir Zuber
15:00 Dubravka Valić Nedeljković, Novi mediji postmodernog društva – Utvrđivanje jedinice analize u istraživanjima medijskog diskursa on lajn izdanja
15:15 Дејан С. Пралица, Владимир В. Баровић, Извештавање о изборима – жанровска проблематика између два светска рата и у дигиталном добу
15:30 Bashar Ibrahim AlHadla, The Implicatures of Knowledgeably Ignored Image
15:45 Saša D. Knežević, dr Ljubomir Zuber, Filip Višnjić prvi srpski ratni reporter
16:00 Јелена Љ. Спасић, Jeзичка средства за изражавање метајезичке модалности у новинским извештајима
16:15 Milica M. Vojinović Tmušić, Književnost i novinarstvo: alternativni izvori saznanja
16:30 Vuk B. Vučetić, Politički klijentelizam i mediji u BiH
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Мирјана М. Марковић
18:00 Мирјана М. Марковић, ЛОКАЛНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
18:15 Јулија С. Матејић, Другост Рома на маргини варвара. Стереотипи, предрасуде и (антициганизам) у Србији
18:30 Ана М. Јовановић, Значај родне перспективе у медијском извештавању о случајевима насиља у породици
18:45 Dušan M. Aleksić, Uticaj interneta na Srpsku pravoslavnu crkvu; Studija slučaja: Zvanični veb sajt Srpske pravoslavne crkve
19:00 Марија З. Вујовић, Анка М. Михајлов Прокоповић, Изазови трансформације РТС-а у Јавни сервис
19:30 ДИСКУСИЈА

 

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

Модератор: Александар Врањеш
10:45 Александар Врањеш, Масовни медији у Републици Српској пред изазовима нових технологија
11:00 Mилош Маловић, Таблоидно новинарство као пресликавање свакодневног живота
реципијената – примјер БиХ
11:15 Невен Д. Обрадовић, Спортско новинарство и изазвиање националног набоја, студија случаја – најава фудбалских утакмица Србије и Хрватске
11:30 Dragana Č. Pavlović, dr Tatjana M. Vulić, Internet alati u nastavi novinarstva
11:45 Нада М. Торлак, Nikola S. Torlak, Нове медијске технологије, нови изазови за медије и њихов утицај
12:00 Ivana S. Markov Čikić, Deca i medijski sadržaji novih tehnologija
12:15 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

12-13. Наука, универзитет и свет
Science, university, andtheworld
Филозофска мисао Глигорија Зајечарановића (1929-2008)
ThephilosophicalthoughtofProfessorGligorijeZajecaranovic (1929-2008)

306

ПЕТАК 16.11.2012.

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Миленко Бодин
15:00 Миленко Бодин , Наука и улога универзитета у друштву
15:15 Бошко С. Прокић, Однос Универзитета према савременим друштвеним променама у Србији
15:30 Драгица С. Илић, МА Борис М. Илић, Савремено образовање и еколошка свест омладине у области заштите човекове животне средине
15:45 Биљана М. Радовановић, Наука и њена методологија у савременом свету
16:00 Татјана С. Брзуловић Станисављевић, Дисеминација научних информација и институционални репозиторијум
16:15 Зоран Аврамовић, Образовање, пословање, незапосленост
16:30 Bojan S. Blagojević, MA Rastislav N. Dinić, DE MESTR CITIRA KANTA: ZLOUPOTREBA NASLEĐA PROSVETITELJSTVA U PROTIV-PROSVETITELJSKE SVRHE
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Зоран Димић
18:00 Mihajlo Markovikj, dr Sonja Novotni, Makedonskiot jazik kako nauka vo svetskite Univerziteti
18:15 Зоран М. Димић, Перелманов избор
18:30 Goran Ž. Ružić, Problem kontinuuma u Kantovoj teorijskoj filozofiji
18:45 Иван Ч. Николић, Дилтајева критика историјског ума – специфичан приступ духовним феноменима
19:00 Milan Z. Jovanović, Roba i novac u Marksovoj teoriji
19:15 Иван М. Коларић, Мишљење и певање код Глигорија Зајечарановића
19:45 ДИСКУСИЈА
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

 

14. Савремена српска историографија: нове технологије, правци и изазови
ModernSerbianhistoriographynewtechnologies, directions, andchallenges

 

305
ПЕТАК 16.11.2012.

Модератор: Драгица Кољанин
12:00 Нада Б. Зечевић, Mediaevalia electronica et digitalia: перспективе и изазови у примени информатичке технологије у настави средњег века на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву
12:15 Драгица С. Кољанин, Улога нових технологија у преношењу резултата историографије у наставу историје
12:30 Љубодраг А. Поповић, Архиви и настава историје
12:45 Александра А. Фостиков, Невен Г. Исаиловић, Дигитална хуманистика или дигитализација vs. хуманистика
13:00 Александра M. Колаковић, Јана Родић, Могућности примене Augment Reality технологије у популаризацији историје
13:15 Александар Д. Раковић, Популарна култура и српска историографија
13:30 Иван Т. Ристић, Истраживања међуратне историје Балкана у савременој српској историографији (последњих десет година): традиционални и нови приступи
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Сузана Рајић
15:00 Ана С. Столић, Историографија и визуелна репрезентација српске историје. Теоријски оквири, перспективе и изазови концептуализације националне истортије на примеру будуће сталне поставке Историјског музеја Србије
15:15 Слободан П. Селинић, Институт за новију историју Србије данас: сарадници, теме и научни живот
15:30 Драгомир М. Бонџић, Институт за савремену историју у Београду на почетку 21. века: теме и правци истраживања
15:45 Андрија Б. Димитријевић, Данијела Љ. Петровић, Извори и литература за Општу историју двадесетог века у електронском формату
16:00 Данко Љ. Леовац, Значај руских архива за истраживање српске историје 50-их и 60-их година 19. века
16:15 Сузана Р. Рајић, Изучавање 19. века у српској историографији током последње две деценије
16:30 Martin Veselinov Valkov, Serbian Historiography, Bulgarian Archives. Unpublished Documents on the Toplice Uprising Kept in the Bulgarian Central State Archives
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Божица Младеновић
18:00 Ђорђе Н. Ђекић, M. Благојевића, Д. Медаковића, Историај српске државности, прекретниц у развоју српске историографије средњег века.
18:15 Miloš Z. Đorđević, dr Ema Miljković Bojanić, „Kraljevstvo Srbija“ u istoriografiji
18:30 Славиша Д. Недељковић, Призренска лига, између мита и стварности
18:45 Саша Д. Станојевић, Балкански ратови у српској историографији
19:00 Божица Б. Младеновић, др Милић Ј. Милићевић, EUROPEANA 1914-1918: Сећања на Први светски рат – дигитална збирка драгоцених извора из европских националних библиотека
19:15 Александар Д. Стојановић, Друштвена и културна историја Србије за време Другог светског рата у најновијој српској историографији
19:30 Marijana Nikolova Stamova, Savremena srpska istoriografija i albansko pitanje na Balkanu
19:45 ДИСКУСИЈА

 

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

Модератор: Софија Божић
10:45 Василије З. Драгосављевић, Савремена српска историографија о југословенској десници у међуратном периоду
11:00 Драган Ж. Алексић, Душан Р. Бајагић, Колаборација у Србији у Другом светском рату у домаћој историографији
11:15 Софија Д. Божић, Одјеци књиге Холма Зундхаузена Историја Србије од 19. до 21. века у српској научној јавности
11:30 Милан Г. Пиљак, Економска историја социјалистичке Југославије у српској историографији, некад, данас и за будућност
11:45 Ирена В. Љубомировић, Резултати новијих истраживања на Медијани
12:00 Mилена С. Коцић, Југословенско-француски односи у савременој српској историографији
12:15 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Ана Столић
13:00 Ана С. Столић, Женска историја или историја рода (Gender)? Савремена српска историографија и концепти женске еманциоације крајем 19. и почетком 20. века
13:15 Александар В. Милетић, Дисидентство као истраживачка тема у савременој српској историографији
13:30 Дејан Н. Зец, Спорт као нова тема у српској историографији
13:45 ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

15. Наукаисавремениуниверзитетстудентскаперспектива (секцијастуденатаосновнихимастерстудија)
Science and the modern university – Students’ perspective (BA and MA students’ panel)

 

212
ПЕТАК 16.11.2012.
10:30 Пленарно излагање: академик С. Грубачић (Амфитеатар 21)
Модератор: Љубица Павловић
12:00 Снежана Д. Југовић, Самосталност рада студената мастер студија
12:15 Александра Ж. Миленовић, Задовољство студената изабраним студијским програмом разредне наставе
12:30 Љубица М. Павловић, Компетенције универзитетских наставника
12:45 Бојан Д. Панић, Израда Мастер рада на Департману за историју Универзитета у Нишу
13:00 Стеценко Антон Владимирович, Пути модернизации российской науки на примере Российской таможенной академии Российская таможенная академия – учебный центр ВТамо
13:15 Александра М. Самокал Јовановић, МА Зоран В. Ракић, Глобализација културе и значај очувања културних различитости
13:30 Снежана Д. Југовић, Самосталност рада студената мастер студија
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Тамара Дончић
15:00 Борис Ангеловски, Чиста наука – стерилан интелектуалац
15:15 Ivana R. Glišovic, Interkulturalnost u nastavi stranih jezika
15:30 Тамара Б. Дончић, Вишејезични приступ у учењу језика
15:45 Ивана З. Митић, Од традиционалног ка формално-семантичком приступу: дефинисање морфосинтаксичких могућности придева у српском језику
16:00 Милица В. Ћуковић, Логичка синтакса као (р)еволуција у тумачењу стереотипа и дискурса
16:15 Сузана П. Петровић, Значења и употреба фразеологизама који садрже лексему ветар
16:30 Јелена М. Стошић, Јотовање дентала т и д у словенским језицима
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Александра Угреновић
18:00 Hataша В. Игњатовић, Aутентични документ и тема дискриминације у настави француског језика
18:15 Михаела М. Гојковић, O бољем усвајању енглеског језика кроз групни рад у циљу креирања интерактивне универзитетске наставе
18:30 Биљана В. Митровић, Наташа И. Делач, Интердисциплинарност студија и научног истраживања – студије књижевности и теорије драмских уметности
18:45 Aleksandra M. Ugrenović, „Devojački roman“ Drage Gavrilović u svetlu feminističkih nazora Nikolaja G. Černiševskog
19:00 Стефан П. Пајовић, Баланс биографије аутора и књижевне вредности опуса са становишта реципијента
19:15 Бранислава Р. Совиљ, Значење пушкинско-љермонтовљевских реминисценција у две посланице “Госпођици N.“ Војислава Ј. Илића
19:30 Петра М. Пешић, Роман у историји, историја у роману
19:45 ДИСКУСИЈА

 

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

Модератор: Владан Станковић
10:45 Ivana S. Kovačević, Brak i porodica u tranzicionoj Srbiji
11:00 Александра З. Николајевић, „Да ли су лезбејке мање зло“ – истраживање ставова према мушкој и женској сексуалности
11:15 Владан Д. Станковић, Инокентије III и југоисточна Европа
11:30
11:45 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)
14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s