International Balkan Symposium “Friendship and Collaboration in the Balkans” October 5th-7th 2012


Uluslararası Balkan Sempozyumu “Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri” 5-7 Ekim 2012

International Balkan Symposium “Friendship and Collaboration in the Balkans” October 5th-7th 2012

 

Açılış Programı/Opening Ceremony

5 Ekim/October 2012 Cuma/Friday

08.30-10.00 Kayıt/Registration

10.00 Açılış konuşmaları/Opening Speeches

Prof. Dr. Süleyman SEYDİ (Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına)

Prof. Dr. Ali KÖKCE (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE (Uluslararası Antalya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU (Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mustafa İSEN (T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri)

Katılımları hâlinde YER/PLACE: Güzel Sanatlar Fakültesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi

 

Sosyal Program/Social Programme

05 Ekim/October 2012, 19.30 Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Turkish Folk Musics and Folk Dance Gürsel Aksungur yönetiminde Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu solistlerinden “Teke Yöresinden Balkanlara Dostluk Türküleri” konseri Zeybek gösterisi Müzik: Çetin Koruk Halk Oyunu: Öner Koç Kültürel Gezi

07 Ekim/October 2012 Eğirdir ve Sagalassos (Ağlasun)

SESSIONS / OTURUMLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ertokuş Bey Derslikleri Amfileri

5 EKİM/ OCTOBER HALL A SALONU HALL B SALONU
I. OTURUM SESSION 14:00 15:15 Başkan/Chair Harun ARIKAN Başkan/Chair Tarık OĞUZLU
14:00 14:15 Cüneyt YENİGÜN/ GCC Model: Conflict Management for the Greater Albania Tadeusz Jan CZEKALSKI / Between Longstanding Hostilities and Unwanted Alliances — The Crucial Aspects of Balkan Policy of Albanian State in 20. Century
14:15 14:30 Hasan KORKUT/ Muhidin MULALIC Dayton Agreement and Political Issues in Bosnia Wojciech SZCZEPANSKI/ The Precarious Presence of The „Victim-Oppressor Antinomy and the Opposing Narratives Regarding the Past in the Albanian-Serbian Communication in the Modern Kosovo (Some Reflections Inspired By Helena Zdravkovıc’s Research
14:30 14:45 Veli KRECİ /Macedonian Socio- Economic Issues and Solutions Dimitar ATANASSOV, / Turkish serials and Bulgarian historical narrative
14:45 15.00 Desiree PANGERC/ Illegal Migrations Along the Balkan Routes Ema MILJKOVIC BOJANIC,/Ottoman Heritage in the Balkans: The Ottoman Empire in Serbia, Serbia in the Ottoman Empire
15:00 15:15 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
II. OTURUM SESSION 15:35 16:50 Başkan/Chair Cüneyt YENİGÜN Başkan/Chair Nazmi AVCI
15:35 15:50 Bülent Sarper AĞIR,/Rethinking Security in The Balkans: The Concept of Weak State And its Implications For Regional Security Gürbüz ÖZDEMİR/Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeli Olarak Radikal Demokrasi
16:05 16:05 Jçdrzej PASZKIEWICZ/ Cooperation Process Between the Western Balkan Countries, Inspired by the European Union. Conditions and Obstacles Murat YORULMAZ/2/. Yüzyılda Yeni Güvenlik Yaklaşımları Bağlamında Balkanlardaki Jeopolitik Bölünmeler
16:05 16:20 Harun ARIKAN/The European Union Policy towards Balkan Conflicts in the Post Cold War Era: 1991-1997. Sibel AKGÜN/Kosova’nın Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Süreci ve Bu Süreçte Kosova Türkleri
16:20 16:35 Kerstin CARLSON/ „Implications of ICTY Plea Bargains on Reconciliation in the Former Yugoslavia“ Mehmet Bülent ULUDAĞ & Soner KARAGÜL,/Avrupa’yla Entegrasyon Sürecinde Bulgar Ulusçuluğunun Rasyonel ve irrasyonel Yönleri
15:35 16:50 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
HALL C SALONU HALL D SALONU
Başkan/Chair Bülent ÖZDEMİR Başkan/Chair Menderes COŞKUN
14:00 14:15 Aleksandar RASTOVIC/ Edward Grey and the First Balkan War Idaver SHERIFI/Basın Özgürlüğü
14:15 14:30 Aleksandar KADIJEVIC/The Architecture of Yugoslav Embassy in Ankara (1936) As a Result of Political Collaboration Among Two Balkan Leaders And Countries Yılli GURRA/Din Özgürlüğü
14:30 14:45 Piotr Krzysztof MIKIETYNSKI/ World War I in the Balkans, 1914-1918 – Third Balkan War? Esat Arslan/ Kimlikleşme ve Kültürel Kimlik Oluşumunda Makedonya
14:45 15.00 Ivan BALTA/ Croatian-Slavonian Military Troops on European (Balkan) Battlefields During World War I. Sevin ALİL/ Makedonya’da Yayınlanan ilkokul Tarih Kitaplarında Türkler
15:00 15:15 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
Başkan/Chair Timuçin KODAMAN Başkan/Chair Talip TÜRCAN
15:35 15:50 Serdar YILMAZ/ Avrupa Birliği’nin Balkan politikası var mı? Adem EFE/Balkanların islamlaşmasında Tekkelerin Rolü ve Kosova/Prizren Şeyh Osman Efendi Tekkesi
16:05 16:05 Sibel KAVUNCU/ Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Genişleme Sürecinde Balkanlar Süleyman DEMİRCİ & Serdar ÖSEN/ Osmanlı’nın Balkanlardan Çekilmesi Sürecinde Selanik ve Yenişehir Mevlevîhânelerinin Yaşadığı Sorunlar
16:05 16:20 Muharrem GÜRKAYNAK & Adem Ali İREN/ Türk Dış Politikasında Bati Balkanlar: Dostluk ve işbirliği Dinamikleri Üzerine Ahmet ARAS/Günümüzde Balkan Coğrafyasında Yer Alan Dini Gurupların Durumu
16:20 16:35 Mehmet BEŞİRLİ/ I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Dış Borçlarının Durumu ve Balkan Devletleri (Alman Belgelerine Göre) Eda TOK/ Bosnalı Bir Divân Şairinin Gözünden Mevlâna ve Mevlevîlik
15:35 16:50 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
6 EKİM / OCTOBER HALL A SALONU HALL B SALONU
Başkan/Chair Suat KOLUKIRIK Başkan/Chair Mustafa ÇOLAK
I. 09:30 09:45 Murat KILIÇ/ Balkan Savaşları’nın Türk Milliyetçiliği Üzerindeki Etkisi: Türkler Bir Ruh-ı Milli Arıyorlar Mustafa GENÇOĞLU/ Abdülhamit Döneminde Karadağ ;işkodra Sınırının Güvenlik Sorunu
OTURUM SESSION09:30 10:45 09:45 10:00 Güngör GÖÇER/ Balkan Harbinde Yaşanan Zulümlerin Milli Bilincin Oluşmasına Etkisi Uğur ÖZCAN/ Osmanlı- Karadağ ve Osmanlı-Sırbistan ilişkilerinde iâde-l Mücrimin (Suçluların İadesi) Meselesi ve Çözümü.
10:00 10:15 Ercan UYANIK & İrfan Davut ÇAM/ Yüzüncü Yıldönümünde Büyük Bozgunun Muhasebesi ya da Balkan Harbi’nde Neden Münhezim Olduk? Abidin TEMİZER/Balkanlaşma ve Balkan Savaşlarında Karadağ
10:15 10:30 Ferah AYYILMAZ/Balkan Savaşı’nda Anadolu’ya Yönelik Göçler ve Sosyo-ekonomik Sonuçları Pakize YÖNTER SAĞUN/ Balkan Harbinde Yanya (1912-1913)
10:30 10:45 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
10:45 -11:05 Çay/Kahve Molası/ Coffee Break
Başkan/Chair Bayram AKÇA Başkan/Chair Adem EFE
II. OTURUM/ SESSION11:05 11:05 11:20 Sibel AKOVA/Meltem ACARLI ŞAHİN, Batı Balkan Göçmenlerinin Türkiye’deki Kültürleşme Süreçleri Suat KOLUKIRIK/ Politik Kurgusallıktan Kültürel Gerçekliğe: Balkan Coğrafyasında Zaman, Mekan ve insan
11:20 11:35 Şule CHOUSEIN / Unwelcome Citizens: Muslim Turks of Greece and Orthodox Greeks of Turkey Matilda LIKAJ/ Kültür Kavramı, Bazı Tanımlar ve Tartışmalar: Arnavut ve Türk Kültürlerin Karşılaştırmalı Sosyolojik Bir inceleme
12:20 11:35 11:50 İsmail ARSLAN/ Türk-Yunan ilişkilerinde Mütekabiliyetten Karşılıklı işbirliğine Geçişte Mübadele ve Mübadillerin Rolü Emine DİNGEÇ/ Eflak ve Boğdan’da Köleleşen Romanlar
11:50 12:05 İbrahim ERDOĞAN/ Türk-Yunan ilişkilerinin Geleceğinde Potansiyel Bir Soft-Power Unsuru Olarak Mübadiller Nazmi AVCI / Balkanların Dağlı Türkleri Pomaklar
12:05 12:20 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
HALL C SALONU HALL D SALONU
Başkan/Chair Hasan BABACAN Başkan/Chair Kadir ŞEKER
09:30 09:45 Cabir DOĞAN/ Abdülhamit Dönemi Balkan Politkası Salih İNCİ/ Balkanlardaki Nüfuz Mücadelesinde Bulgar Eksarhlığı’nın Yeri ve Önemi
09:45 10:00 Satılmış GÖKBAYIR/ ittihat ve Terakki Fırkası’nın Balkan Politikası: Mektepler ve Kiliseler Kanunu Mehmet ÇANLI/Bulgaristan’daki Türk Azınlığı ve Bulgar Trakya Komitesi Bulgar Trakya Komitesi (19181934)
10:00 10:15 Hayri ÇAPRAZ/Bulgaristan’da Rus idaresi (18771879) İhsan Burak BİRECİKLİ/ iştib Vukûâtı: Bulgar Çetecilerin Çarşı Camii’ne Bombalı Saldırısı
10:15 10:30 Mustafa ÖZTÜRK/ Car 2. Aleksander’in 19. Asır Sonu Balkan Slavları Siyaseti“ Sercan İhsan ÜRKMEZ/ ikinci Balkan Savaşı’nda Edirne’nin Geri Alınması Meselesi
10:30 10:45 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
10:45 -11:05 Çay/Kahve Molası/ Coffee Break
Başkan/Chair Uğur ÖZCAN Başkan/Chair Zafer GÖLEN
11:05 11:20 Mustafa ÇOLAK/ Alman Diplomatik Belgelerinde Türk-Yunan Dostluk ilişkilerini Kurma Çabaları ve Venizelos’un Türkiye Ziyareti Yunus Emre KALELİ/Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa ve Balkan Harbi Müzesi
11:20 11:35 Tarık OĞUZLU/ „The Impact of International-Institutional Factors on the Dynamics of Turkish-Greek Relations and the Security Environment in the Aegean Sea“ Osman AKANDERE & Hasan Ali POLAT/ ikinci Balkan Konferansı Esnasında Yunan ve Bulgar Gazetecilerinin istanbul ve Ankara’daki Temasları
11:35 11:50 Yusuf YILDIRIM & Sedat TURHAN/ Balkan Ülkeleri açısından Karadeniz’in Rolü Hasan BABACAN/ Balkan Savaşları Sonrası Terhis Olan Askerlerin İsparta ve Havalisinde Meydana Getirdiği Sağlık Sorunları
11:50 12:05 Ali Cüneyt ÇETİN/ Batı Balkan Ülkeleri Yenilenebilir Enerji Piyasasının Yatırım Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi Fevzi ÇAKMAK & Necat ÇETİN/Torbalı ve Bayındır Nüfus Defterlerine Göre Balkan Savaşlarında Kalanlar
12:05 12:20 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
6 EKİM/ OCTOBER SESSION A SALONU SESSION B SALONU
Başkan/Chair Abdullah BAKIR Başkan/Chair Süleyman DEMİRCİ
III. 14:00 14:15 Haktan BİRSEL & Olcay ÖZKAYA DUMAN/ Balkan Demografisindeki Değişim ve Göçlerin Türkiye’ye ve Balkanlara Etkileri Bülent ÖZDEMİR & Eftal IRKIÇATAL/ İngiliz Belgelerinde 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Sırasında Yaşanan Kızanlık Katliamları
OTURUM SESSION 14:00 15:15 14:15 14:30 Kadir ŞEKER/ 1923-60 Arası Bulgaristan’dan Türk Göçleri Ayşe ÖZDEMİR KIZILKAN/ Tanzimat’tan Sonra Balkanlar’da Yaşanan ihtida Olaylarına Gayr-i Müslimlerin Tepkisi: Baskı ve Zulümler
14:30 14:45 Bayram AKÇA/ Türk-Bulgar ilişkilerinde Bulgaristan Türklerinin Rolü (1923-1990) Kader ÖZLEM/ Balkanlar’da Türklere Yönelik insan Hakları ihlalleri
14:45 15.00 Zehra ARSLAN/ Demokrat Parti iktidarının 1950-195/ Yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç Eden Göçmenlere Yönelik Politikası Ali ÖZKAN /Arnavutluk’ta Enver Hoca Dönemi insan Hakları ve Özgürlükler (1945-1985)
15:00 15:15 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
15:15—15:35 Çay/Kahve Molası/ Coffee Break
Başkan/Chair Mehmet UYSAL Başkan/Chair Emine DİNGEÇ
IV. 15:35 15:50 İsmet TÜRKMEN/ Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu’na Göre Balkan Savaşları Sayime DURMAZ/ Haçlı Ordularının Balkanlardan Geçişi
OTURUM SESSION 15:50 16:05 Mehmet Emin YILMAZ/ Macaristan’daki Türk Mimari Eserlerinin Onarımları Üzerine Notlar Murat YUMLU/ Tarihsel Nedenleri, Safhaları ve Etkileri Açısından Trieste Meselesi Üzerine Bir inceleme
15:35 16:50 16:05 16:20 Güner DOĞAN/ Osmanlı-Venedik Egemenliği’nde Balkanlar: Tartışmalar, Çatışmalar ve Uzlaşmalar (1699-1797) Murat TUĞLUCA/ Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı-Eflak/Boğdan ilişkileri (1558-1572)
16:20 16:35 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
SESSION C SALONU SESSION D SALONU
Başkan/Chair Kamil KAYA Başkan/Chair Sevim ÖZDEMİR
14:00 14:15 Kadriye TÜRKAN/ Makedonya’da Matura ve Ritüelleri Ahmet AKGÜL & Kamile ÇETİN/ On Altıncı Yüzyıl Şuara Tezkirelerinde Balkan tasvirleri
14:15 14:30 Gülnihan ÖLMEZ KIYICI & Ezgi CEVHER/ Balkan Savaşlarında kadın Olmak İsmail ERCAN & Özge ARSLAN/ Üsküplü ishak Çelebi Divanında Yer Adları
14:30 14:45 Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU/ isyan, Göç ve iskân ile Şekillenen Yazılmamış Bir Tarih: Giritli Müslüman Kadın (1896-1914) Hasan BAĞCI & Nazmi ALAN/ Balkan Türklerinin Dili ve Edebiyatlarının Türk Eğitim Sistemindeki Yeri
14:45 15.00 Nuray BOZBORA/ Cumhuriyet Dönemi Türk Tarih Yazımında Tepedelenli Ali Paşa ve Yunan isyanı Selda ADİLLER & Ayşe Hilal TUZTAŞ/ Alikoç Köyü’nden Anadolu’ya Davulun Sesi Hoş Gelir
15:00 15:15 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion
15:15—15:35 Çay/Kahve Molası/ Coffee Break
Başkan/Chair Selim KANAT Başkan/Chair Vedat KARTALCIK
15:35 15:50 Zafer GÖLEN/ Bağımsızlık Savaşının ilk Yılında Türk Medyasında Bosna Savaşı Firdovsiye AHMEDOVA/ Bölgesel Müttefiklikten Çatışmaya («Balkan Bloku» Tarihi Bir Deney Gibi)
15:50 16:05 Murat Yusuf UÇAN/ 2050 Yılına 38 Yıl Kala, Balkanlar, Dünya ve Türkiye: Müzakere Yönetimi Yaklaşımıyla Araz GADİMALİYEV/ Günümüzde Parlamento Denetiminin Temel Biçimleri ve Balkanlar
16:05 16:20 Kadir KASALAK/ Türk Romen ilişkilerinde Önemli Bir Adım: ikamet, Ticaret ve Denizcilik Sözleşmesi İlhame ÖMEROVA/Rusya’nın Balkan ve Güney Kafkasya Politikasının Karşılaştırmalı Analizi
16:20 16:35 Tartışma/Discussion Tartışma/Discussion

Едно мнение за “International Balkan Symposium “Friendship and Collaboration in the Balkans” October 5th-7th 2012

 1. bedri engin

  „Bayram“ adına her taraf kan gölüne döndü

  Ellerine bıçakları alanlar hayvanlara ve zevklerine doymadıklarında da en yakınlarındaki diğer canlılara, hatta diğer insanlara acımasız bir şekilde „allah“ diye bağırarak saldırıyorlar: kellelerin havada uçtuğu, boyunların kesildiği, istanbul boğazının bile kırmızı aktığı bu vahşet senaryosuna bayram demek barbarlıktır, vahşettir!

  Vahşettir, çünkü halka açık alanda, kandırılmış, beyinleri yıkanmış cahil halkın yaptığı kanlı senaryo, bayram değil, hayvansal duygularını tatmin için yaptıkları bir şiddet uygulama eylemidir, işte bu en büyük vahşettir. Müslümanların bu bayramı, milyonlarca hayvanın çoluk çocuğun gözü önünde, barbar kişilerce, ortalığı kan gölüne döndürerek, hem kendilerine hemde hayvanlara eziyet ederek yapıtıkları piskolojik savaş tatbikatından başka bir şey değildir.

  İlk günün bilançosu: 1500’ün üzerinde yaralı
  Türkiye, her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da galeyana getirilmiş kendilerini en iyi Müslüman kabul ettirme hesabında ki hipokrit kasap kitlenin hastanelere akın edişine sahne oldu. Bayramın ilk günü, ülke genelinde kendisini yaralayarak hastaneye koşan insan sayısı 1400’ü geçti. Kocaeli’nde bir vatandaşın parmağı koptu. Adapazarı’nda bir kurban fosseptik çukuruna düşerken, Rize’de ise sahibinden kaçan boğa dört saatlik kovalamacanın sonunda denize atladı… “

  Bayram ve doğayı tekbir ruhuyla imha etmek! 
  Kanı, öldürmeyi kutsayan bir bayram, bayram olamaz!
  „Kurban“ ve „Bayram“ kavramlarının birlikteliği ilkel kabile dönemlerinden kalan bir mirastır. Kurban Bayramı diye koyun resmi gösterip, üzerine „kurban ibadettir“ yazmak, bunu devlet desteğinde olağanüsütü derecede abartarak, uzun tatil adı altında, çığ gibi büyüyen şizofren ‘kutlayıcı’ kitlenin daha çok hayvanın canına kıymalarını sağlamak, eko sistemin dinamitlenmesi demektir. 1920- 1930’larda Türkiye nüfusu 10 milyonlardaydı, 1927’de yapılan bir sayıma göre Türkiye’nin nüfusu 13.648.000 olarak saptanmıştı. O dönemde kesilen hayvan sayısı da onbinleri geçmiyordu, şimdilerde din iman adına kimlik bunalımına sürüklenen 75 milyon insanın ‘bayram kutlama’ adı altında bir günde kestiği hayvan sayısı ise milyonları geçiyor.

  Ramazan ve Kurban bayramlarına tekbirli savaş naraları ile giren beyni yıkanmış milyonlarca insan neden bu kadar çok hayvanın canına kıydığını bile bilmez! Müslümanların çoğu henüz cehalet dönemini yaşıyor:gözü dönen, ağzında salyalarla nârâlar atan Islamistlerin Ramazan bayramında yaptıklarına bir bakalım: Ilımlı İslamist diye ortaya sürülen post modern Osmanlıcı, devşirme sömürge valilerinin himayesinde sağ ve soldan toplatılan Akıncı ve Mücahitlerden oluşturulan, Batı ve petro-dolar Şeyhleri tarafından para, silah ve en modern komünikasyon araçlarıyla donatılan Özgür Suriye Ordusu ramazan da El Babe kasabasında Postahane’yi basarak görevlileri teslim alıyor, yüksek bir binanın üstüne çıkararak islam adetlerine göre başlarını keserek infaz ediyor ve aşağıda toplanan kalabağın Tekbir ve Allahuekber nidaları eşliğinde teker teker aşağı atıyorlar. Kalabalık çılgınca kendinden geçiyor.
  Bu vahşeti yapanlar, bu barbarlığa imza atanlar, kendilerine aynen AKP liler gibi ılımlı müslüman diye lanse ediyorlar. Tayip Erdoğan, Esad’ın bombalamalarına karşı cihad açarken, Türkiyede ki köy bombalamalarından da kendisinin sorumlu olduğunu es geçiyor! Halkı kurban koyun gören R. T. Erdoğan, göz göre göre kitlesel yerlere bomba koyan MİT elemanlarından haberi yokmuş gibi davranıyor, ama kendi kişisel çıkarı için ‘ …. Hakan Fidan’ı yedirtmem’, derken sanki hayvanat bahçesindeymiş gibi bir tavır takınıyor! MİT tarafından İstanbul alanında öldürülen masum insan sayıs az değil. Bunlardan tabii ki başbakan sorumlu. Almanya’da döner cinayetlerinde gizli servise bağlı bir muhbir var diye içişleri bakanlığı nerdeyse tümden değişti. Gizli sevisin başı hemen istifa etti. Sanki bir hayvanı diğerine karşı koruyormuş gibi konuşan TC başbakanı ise, bu tavırla, 75 milyonun hayvanat bahçesi müdürü imiş gibi davranıyor. Çete yöneten eşkiyalar gibi, ‘ulan onu ben sana yedirmem….’, diyen kabadayılardan başbakan olunduğu bir ülkede, ekranlara, çocukları öldürülmüş kadınları getirerek kendilerini maskeleyen, ipleri başkalarının elinde olan, bakan ve diğer yöneticilerden istifa beklemek abes olacaktır.. Cephanelik patladı çok ölü ve yaralı var, ama hiç bir bakan istifa etmiyor, nerdeyse bütün suç bir kaç çavuşa yüklenecek. İsviçre’de olsaydı savunma bakanı ve bir kaç general hemen istifa ederdi. Şimdi R. T Erdoğan Müslümanların liderliğine oynuyor, peki dünyanın en kötü diktatörlüğü olan Suudi Arabistan ne olacak? Suudiler Bahreyn deki göstericileri bombaladıkları zaman neredeydi AKP nin ılımlı demokrat Müslümanları? Kendi halkını bombalayan imamın ordusu bu eşkiyaları eğitmeye örgütlemeye hız veriyor. Belli ki Suudilerce pompalanan dolarlar takkiye yapan binlerce Türk subayını, Erdoğan’ın milisleri haline getirdi. Yeniçeri ağası kazan kaldırmıyor, kahraman mehmetçik şimdi de akıncı mücahit oldu! Katiller de oruçlu, katledilenler de.
  Şimdi aynı katiller sürüsü Kurban bayramı naraları atıyorlar: bu kitlesel kasaplık büyük kentlerde m.ö 3 000 yıllarına benzemiyor, görüntüler eski çağlardan daha geri gidiyor. 5 000 sene önceleri, insanlar bu adak olayını gayet terbiyelice yapıyorlardı. Şimdi ise öyle sahneler TV ekranlarında yansıyor ki şaşmamak mümkün değil, sokaklarda akan kanlar, kaçan danalar, koçlar ve kendini yaralayan bir sürü acemi kasap binlerce yıl öncesinden de geriye gidiyor.
  Hele elde satır, bıçak, özellikle çocukların psikolojisini bozan görüntüler uzmanların görüşüne göre de hiç de iç açıcı ve olumlu değil. Bu tür sahneleri küçük yaştan beri kutsallık diye algılayan küçük çocuklar birer ruh hastası olarak büyüyor ve sonradan işkence yapan, kafa kesen birer cani olup çıkıyorlar. Türkiyede ki çete kültürü, gençlerin çoğunluğunun mafia hayranlığından kopamaması, canlı katletmeye duyulan hayranlığın dünya geneline göre yüksek oluşunda bu faktör önemli bir rol oynamaktadır.

  Cahil kitle, okulları da tatil ederek bayram kutlama adına, bilinçlice tüm çocukları bu kasaplık ortamına zorla getiriyor ve onları yüzlerine kanlar fışkırtıyor. AKP yönetimince daha da uzatılan bu vahşet bayramı, zavallı çocukların beyinlerinin yıkanması için daha büyük bir fırsat oluyor. Hayvanı keserken ona gel bak deden koyunu kesecek şimdi büyünce sende kesicen denilerek çocukların kasap ruhlu yetişmelerinin temelleri atılıyor. O kadar mı bu etki hep sürecek yaşamlarında. Onlar büyünce kendilerini baş kesen birer malkoçoğlu, yeniçeri, Avrupayı fethedecek akıncılar olarak görecek ve masum insanların canlarına da acımasızca kıyacaklardır.
  Milyonlarca hayvanı bir kaç gün içinde vahşice yokeden, tüm bir kültürü, türban, çarşaf, yüksek cami minaresi, namaz, ramazan, sünnet ve ‘kurban kesme’ ile betonlaştıran Türkiye’deki post modern Türk İslam sentezi, özünde bir kültürsüzleşme, bir sanatsızlaşma, bir felsefesizleşme/fikirsizleşme, vasatlaşma (ve odunlaşma!) demektir. Kasaplık bayramının 6 güne uzatılması, her kişiye bir imam sloganın atılması, geleceğin karanlıklarını şimdiden haber veriyor. Her evin etrafi cami ile doluyor, imamlar ordusunun devasa propogandası altında kalan yeni nesiller birer ruh hastası olarak büyüyor. Tekbir ve Allahuekber nidaları her geçen gün artan cami sayısı nedeniyle çekilemez hale geliyor. Piskolojik işkence derecesini alan imam haykırışları sistemsiz olarak birbirine karışıyor ve sanki Anadolu yeni işgal edilmiş de kafirlerlerin Müslümanlaştırılması yeni başlamış intibasını veriyor. Arapça ezan okuma adına diğer insanları anormal derecede rahatsız eden imam_hacı hoca takımında birazcık aile terbiyesi olsaydı, bu yaptıklarının inanç ve tanrı ile bir alakasının olmadığını, sadece petrol şehlerinin yayılmacı hedefleri için piskolojik savaşa katkıda bulunduklarını itiraf edip, ibadetlerini terbiyelice ve kimseyi rahatsız etmeden yaparlardı. Bu memleketin hepsi kökten Müslüman olmuşsa bu kadar velveleye ne gerek var? İşte Müslümanların kendilerini büyük zarar verdikleri noktalardan biride budur. Bu kadar gürültü va patırdının tanrı ile alakası nedir? Minarelerden bir anda fışkıran binlerce Arapça haykırış, sistemli komünükasyon yapan hayvan hortlamaları derecesinde bile değildir, bu galeyancı hortlama o mahallede oturan bütün insanlara karşı en büyük saygısızlıktır. Türkiye’nin siyasi haritasında, bir moloch (çürümüş dev) olan ve sadece rant ve cihad (savaş) ile ayakta durabilen AKP, eski göçebe kültürünü İslam’a entegre etmeye hız veriyor. AKP İslamiyeti hoşgörüsüz, lanet, kötücül, dogmatik ve siyasi birşey olarak uygulamada Osmanlı kafasını örnek almaya devam ediyor. Anadolu insanlarının ruhunun/kültürünün/uygarlığının Kur’an kursuna indirgenmesi, kadınların çamaşırlarına, din-ahlak adına, sağlığı bozacak derecede müdahale edilmesi, tek tip islamist insan tipinin hortlatılması, kültür fakümü yaratmaktan başka bir şey değildir. Boşluğun bu kadarı klinik bir vak’adır ve bu çevrenin kültürel boşluğunun neden uzaydan daha boş olduğuyla da kimse cidden ilgilenmemiştir…
   
  Kurban Bayramına hayır! 

  “Kurban bayramı“, toplumları şiddete yöneltmektedir. Öldürmeye, kesmeye, kan akıtmaya vicdanı rahatlıkla elveren insanlar, öldürmeyi kanıksamış insanlar, savaşların terörün, cinayetlerin de başlıca sorumluları oluyorlar. Kasaplar bayraminda hayvanları boğazlayanlar, ölümü öldürmeyi kanıksamış insanlar başka insanları da rahatlıkla öldürebiliyor. Ölüdürmenin, can almanın, kan akıtmanın, işkencenin, normal ve olağan sıradan bir şeymiş gibi gösterilmesine karşı çıkıyoruz.
  Bir canlıyı öldürüp, parçalamaya alıştırılmış bir çocuğun, gelecekte kendi türünün de katili olabileceği şüphesizdir. Vahşeti durdurmak, kanlı insan tarihinden miras kalmış alışkanlıklarımızdan vazgeçmek, içinde yaşadığımız doğaya ve canlılarına birer düşman olarak bakmamak, doğanın efendisi değil bir parçası olduğumuzu kabul etmek varoluşumuzun devamı için elzem bir zorunluluktur.

  Ucunda cahillerin, hışmına uğrayıp “din adına kurban edilmekte” olsa, doğru bildiği, bulduğunu söylemek her insanın hakkı ve bir insanlık görevidir. Biz birimize bir adakta bulunuyorsak, bilgi yolumuz, sevgi dinimiz, bilim ve sevgi ile ilgili her türlü adakta bulunalım. En büyük hayır kişinin kazancına göre vergi vermesidir. Bunun dışında açık yapılan her hayır, sadaka vs. aslında gösteriş içindir ve onur kırıcıdır. Sen fakirsin, ben sana yardım edeyim, açsın al karnını doyur demekten, insanları dilencileştirmekten daha büyük insan onurunu kırıcı bir şey olamaz. Devletin beş bakanlığın bütçesinden büyük bütçesi olan Diyaneti varmış. Onun yerine bir Bilim-Sevgi bakanlığı olsa dinli, dinsiz herkes o devlete Kurban olurdu.
  Her yıl milyonlarca hayvan akıl almaz yöntemlerle öldürülmektedir. Kurban bayramı geldi diye, eline bıçak alan kelle götürüyor. En kötüsü bu anlayış yaşamın her alanına yayılıyor. Türkiye yeni bir ekolojik facianın eşiğinde: bir zamanlar hayvancılık alanında bölgenin lideri olan ülke, şimdi komşu ülkelerden tüketilecek hayvan ithal etmeye başladı. Bu yetmiyormuş gibi bunun dışında her vesilede ormanlar yakılıyor, bombalanıyor ve hayvancılık yapan köylüler vatanlarından sökülerek tabiatın önemli bir denge faktörü de böylece ‘kurban’ ediliyor. Yazık değimli bu boşa dökülen kana, insanların emeğine!
  Kurban ve bayram sözcüklerinin yanayana kullanılması bile şizofrenik bir durum. Yasklaşık 5 000 yıl önce başladı diye sonsuza kadar bunu yapacak değiliz, medeniyetimiz artık bu vahşeti kaldıramayacak kadar ilerledi. „Kurban kesme“ eylemi, İslam Dini’nin doğuşundan çok önceki çağlara kadar uzanır. Çok eski tabiat dinleri ile Mezopotamya, Anadolu, Mısır dinlerinde yılın belli aylarında dinî törenlerle kurban sunma, bayram yapma geleneği vardır. Kurban diye can almak daha sonraları islamın da temel bir faktörü olmuştur. İnsanların uydurduğu çeşitli sapkın inanç ve kültlerde tapındıkları için kestikleri hayvanlara „kurban“ demişlerdir. Böyle inançlara sahip insanlar, eski çağlarda din için hayvanların yanı sıra insanları, çocukları da kurban etmişlerdir. Günümüzde ise; bâzı iptidaî kabilelerde aynı vahşet ve çılgınlığa rastlanmaktadır. Müslümanlar ise bu çılgınlığı en yüksek dereceye vardırmışlardır. Zaten İslam insanlık tarihinin ne kadar kötü alışkanlıkları varsa onların ultime bir sentezinden başka bir şey değildir.
  Müslümanlar, dinlerinin insanları nasıl işkenceci tipi sapık, kaba, seksist, küfürbaz, parazit haline getirdiğini anlayıp bununla hesaplaşmak zorundadırlar.
  Eski çağlarda yeryüzünde bu kadar insan yoktu, dolayısıyla öldürülen hayvanlar da göreceli olarak azdı. Hitit, Grek, Roma, Pers, Sumer ve Troye dönemlerinde, tanrılara adak adına, yılda kesilen hayvan sayısı bir kaç bini geçmiyordu. Ama şimdilerde, kurban bayramının daha ilk gününde milyonlarca hayvan katledilmektedir. 2011 yılının ilk 3 günlük kasaplık eyleminde kesilen toplam hayvan sayısı 174 milyon ve bu sadece sayılanı,birde dağda taşta kesilip de sayılmayan milyonlar var. Bu yaşananlardan rahatsız olmak için vejetaryen olmanız şart değil. Ufacık çocukların alınlarına birer kan damlası kondurularak bu vahşetin kutsanmasından rahatsız olmayanlar başı dönmüş cellatlardır.

  Kanlı bayram tutmuyoruz.

  Sevgi ve Saygılarla

  Entegrasyon Komitesi İsviçre- Vevey

  Esin Duran, N. Gök,
  Sezer Aşkın,
  Melahat Baykara,
  Uğur Demir
  Bedri Engin,
  Selma Altuntaş,
  Filiz Serin,
  Vedat Koçak,
  Salih Birdal,
  Mustafa Gur,
  Hasan Zafer
  Bahar Ünsal
  Osman Bahar
  Ayse bahar
  Metin Maslak
  H. Maslak
  Dilek Solak
  zeynep içkaya
  Sevda maslak
  Sercan Gezmiş
  İpek Doğan
  Nazım Doğan
  Murat Doğan
  esin erkan
  Beyhan erdem
  n. erdem
  İsmail Deniz
  Ayten BARAK
  Ugur Birdal
  Ahmet Tan
  Yıldırım Kongar
  Selma Kongar
  Birol Aytekin
  Hatice Gül
  Ibrahim Erkin
  Kemal erdem
  Rıza Akdemir
  Mehmet Coskun
  Hüseyin demir
  fethi killi
  Yeliz Ender
  Mustafa Ender
  Ugur Basak
  Kemal Dektaş
  Ayten Ilkdal
  Nuri Aktanır
  Metin Koc
  Sevgi Ender

  http://www.facebook.com/entegrasyon.komitesi

  Hatice Kizilyildiz
  19:15

   KURBAN BAYRAMI? İnsan olan insanın eğer birazcık vicdanı sızlıyorsa, şöyle bir oturup düşünür. Bu ne biçim bir kurban bayramı diye. Bu canlılara işkence ederek , her tarafı hemde çocukların gözleri önünde kan gölüne çevirerek bayram olurmu diye? Bu canlılar ister insan olsun isterse hayvan. Allah’a bu şekilde sevap işlemek ,? gerçekten insan olan ıinsanın dimağı duruyor bu ne biçim bir sevap? Vahşice eziyet ederek allahın gözüne girmeye çalışmak . 21. asırda bu ne biçim bir zihniyet? Millet aya çıkmış ayda izin yaparken bizim kendilerine müslüman diyenlerin orta doğudaki yaşamları yürekler acısı.Adam gırtlağına kadar borç içinde ama haca gidiyor binlerce euro’yu borç alıp arabın fakiri olsa yüreğim yanmayacak şıhlarına yediriyorlar. Kendi çevresindeki aç. susuz okula giden binlerce çocukları görmemezlikten gelerek.Eğer bu çocuklara yardım etseler kimse görmüyecek ama bu şekilde bazılarıda iki kuşu birden vuruyor. 1. hacdan çok güzel karlarla dönüp bire aldığını ikiye satıyor, ikincisi ise, hacı emmim yalan söylemez oluyor, ikiye aldığını dörde satıyor. İşte size kar dostlar. Bunca karlar dururken fakir onun neyine? Bizim borç alıp gidense eller bana hacı desin diye işte o da hapı yutuyor! Olanda işte bu zavallıya oluyor. Nerde ise bir sene hacı borcu ödüyor faiziyle. .Hiç kimsenin dini inancına saygısızlık yapmak değil maksatım ama yapılan bir kıyımada sessiz kalmak beni rahatsız ettiği için bu katliama ve ilkelliğe şiddetle karşı olduğumuda söylemek istiyorum. Yazık o savunmasız canlılara.
  Artık bu katliama sessiz kalmayalım. Hayvan hakları savunucuları çekinmeden sesini yükseltmeli. Çoğunluk inanıyor diye sessiz kalmak ve ya pasif davranmak bu katliama ortak olmak demektir!!!

  http://www.facebook.com/entegrasyon.komitesi

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.