Научна конференция „Първата балканска война: обществено и цивилизационно значение““


Универзитет у Нишу ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Ниш, Ћирила и Методиј а 2

Српска православна црква ЕПАРХИЈА ВРАЊСКА

Врање, Ивана Милутиновића 26

Универзитет у Нишу УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

Врање, Партизанска 14

University of Niš

FACULTY OF PHILOSOPHY

Niš, Ćirila and Metodija 2

Serbian Ortodox Church EPARCHY OF VRANJE

Vranje, Ivana Milutinovića 14

University of Niš TEACHING FAKULTY

Vranje, Partizanska 14

 

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ 1912/1913. ГОДИНЕ: ДРУШТВЕНИ И ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ СМИСАО (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912)

THE FIRST BALKAN WAR: SOCIAL AND CULTURAL MEANING (on the 100th anniversary of the liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912)

Врање, 1-3. јун 2012. Vranje, June 1-3, 2012

 

 

ОДБОР ЗА ПРИПРЕМУ НАУЧНОГ СКУПА

проф. др Горан Максимовић, председник

Његово Преосвештенство Епископ врањски Господин Пахомиј е

Др Славенко Терзић

Др Миле Бјелајац

проф. др Душко Ковачевић

проф. др Дубравка Поповић Срдановић

проф. др Ема Миљковић

проф. др Стојан Ђорђић

проф. др Сунчица Денић

проф. др Снезана Милосављевић Милић

проф. др Александар Растовић, научни секретар

Дејан Антић, секретар

 

ORGANIZING COMMITTEE

Professor Goran Maksimović, Ph. D., President

His Grace, Bishop of Vranje, Mr. Pahomije

Slavenko Terzić, Ph. D.

Mile Bjelajac, Ph. D.

Professor Duško Kovacević, Ph. D.

Professor Dubravka Popović Srdanović, Ph. D.

Associate Professor Ema Miljković, Ph. D.

Associate Professor Stojan Djordjić, Ph. D.

Associate Professor Snežana Milosavljević Milić, Ph. D.

Associate Professor Aleksandar Rastović, Ph. D., Scientific Secretary

Dejan Antić, Secretary

 

 

PROGRAM

 

Петак, 1. јун 2012, 13:00 сати, Филозофски факултет, Ниш

Friday, June 1st 2012, 1:00 p.m, Faculty of Philosophy, Nis

 

ОКУПЉАЊЕ И ПОЛАЗАК ЗА ВРАЊЕ

GATHERING AND DEPARTURE FOR VRANJE

 

Петак, 1. јун 2012, 15:00 сати, Амфитеатар Учитељског факултета у Врању

Friday, June 1st 2012, 3:00 p.m, Amphitheater, Teaching Faculty, Vranje

 

ОТВАРАЊЕ СКУПА

OPENING CEREMONY

 

Председништво: проф. др Горан Максимовић, проф. др. Стана Смиљковић, Његово Преосвештенство, Епископ врањски Господин Пахомије, проф. др Дубравка Поповић-Срдановић, проф. др Ема Миљковић, проф. др Александар Растовић

Presidency: Professor Goran Maksimović, Ph. D., Professor Stana Smiljković, Ph. D., His Grace, Bishop of Vranje, Mr. Pahomije, Professor Dubravka Popović Srdanović, Ph. D., Associate Professor Ema Miljković, Ph. D., Associate Professor Aleksandar Rastović, Ph. D.

 

Скуп отвара: проф. др Горан Максимовић, председник Организационог Одбора за припрему научног скупа

 

Inaugural Address: Professor Professor Goran Maksimović, Ph. D., President of the Organizing Committee

 

Поздравна реч: проф. др. Стана Смиљковић, декан Учитељског фалултета у Врању

Његово Преосвештенство, Епископ врањски Господин Пахомије

 

Welcome Address: Professor Stana Smiljković, Ph. D., Dean of Teaching Faculty, Vranje

His Grace, Bishop of Vranje Mr. Pahomije

 

 

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА-PLENARY SESSION

 

Др Славенко Терзић, Историјски институт, Београд

ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ СМИСАО ОСЛОБОЂЕЊА СТАРЕ СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ

Civilizational Sense of Liberation of the Old Serbia and Macedonia

 

проф. др Ема Миљковић, Филозофски факултет, Ниш

КРАЈ НАЈДУЖЕГ ВЕКА ИМПЕРИЈЕ: ОСМАНСКО ЦАРСТВО УОЧИ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

End of the Longest Century of the Empire: the Ottoman Empire on the Eve of the Balkan Wars

Академик Владимир Стојанчевић, САНУ, Београд

СРБИЈА И ГРЧКА. О ПРОБЛЕМИМА БАЛКАНСКОГ РАТА 1912/1913. ГОДИНЕ Serbia and Greece. About the Problems of the Balkan Wars 1912/1913.

 

проф. др Спиридон Сфетас, Филозофски факултет, Универзитет Аристотел, Солун

ОД ЕКУМЕНСКЕ КУЛТУРНЕ УЛОГЕ ХЕЛЕНИЗМА ДО ГРЧКОГ ЕТНИЧКОГ национализма: БАЛКАНСКИ РАТОВИ И ГРЧКА ДРЖАВА-НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЈА

From Ecumenical Cultural Role of Hellenism to the Greek Etnic Natonalism: The Balkan Wars and the Greek State-Nation Ideology

 

Др Абидин Темизер, Баликешир Универзитет, Баликешир

СРПСКА АРМИЈА ПРЕМА ОСМАНСКИМ ИЗВОРИМА The Army of Serbia according to the Ottoman Source (1912-1913)

 

Максим Анисимов, Институт за руску историју РАН, Москва

СРБИЈА У ПРВОМ БАЛКАНСКИМ РАТУ У ИЗВЕШТАЈИМА РУСКИХ ДИПЛОМАТА

Serbia in the First Balkan War according to the Reports of the Russian Diplomats

 

проф. др Александар Растовић, Филозофски факултет, Ниш

БРИТАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕМА СРБИЈИ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ British Policy toward Serbia in the First Balkan War

 

Др Димитар Атанасов, Историјски факултет, Универзитет Свети Климент Охридски, Софија

Национална териториja и национални пројект

The National Territory and the National Project

 

 

проф. др Душко Ковачевић, Филозофски факултет, Нови Сад

ДИПЛОМАТИЈА ЦАРСКЕ РУСИЈЕ У ВРЕМЕ СТВАРАЊА БАЛКАНСКОГ САВЕЗА

И ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА (1911-1913)

Diplomacy of the Imperial Russia at the time of the Creation of the Balkan Alliance and the First Balkan War

 

проф. др Дарко Танасковић, Филолошки факултет, Београд

ИЗМЕЂУ ИСТОРИОГРАФИЈЕ И ИДЕОЛОГИЈЕ: ТУРСКА ВИЂЕЊА ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Between Historiography and Ideology: Turkish Views of the First Balkan war

 

проф. др Александар Кадијевић, Филозофски факултет Београд

ОДЈЕЦИ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ Echoes of First Balkan War in Serbian Architecture

 

Др Јарослав Рубача, Институт за новинарство, Универзитет Вармија и Мазурија, Олштин

БУГАРСКА АРМИЈА ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У ПОЉСКОЈ ДНЕВНОЈ ШТАМПИ (НА ПРИМЕРУ ЛИСТА „ЧАС“ )

Bulgarian Army during the First Balkan War in the Polish Daily Press (on the Example of the Newspaper „Chas“)

 

доц. др Угур Езџан, Ахи Евран Универзитет, Киршехир

ТУРСКИ ВОЈНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ ПОСЛЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА И ПИТАЊЕ РЕПАТРИЈАЦИЈЕ

Ottoman Prisoners of War after the First Balkan War and the Question of Repatrition

 

 

Коктел – Cocktail

 

 

Др Миле Бјелајац, Институт за новију историју Србије, Београд

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈА ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈЕ: ЗЛОУПОТРЕБА КАРНЕГИЈЕВОГ РАПОРТА О ЗЛОЧИНИМА 1913. У РАНИМ 1990-ИМ Instrumentalization of the Instrumentalization: Abuse of the Carnegie Report Concerning the Crimes committed in 1913th in the early nineties of the 20th Century

 

Дискусија-Discussion

 

Петак, 1. јун 2012, 19:15 сати, Учитељски факултет у Врању

Friday, June 1st 2012, 7:15 p.m, Amphitheater, Teaching Faculty, Vranje

 

ОДЛАЗАК У МАНАСТИР ПРОХОР ПЧИЊСКИ

DEPARTURE FOR MONASTERY OF ST. PROHOR PČINJSKI

Петак, 1. јун 2012, 21:00 сати, Манастир Прохор Пчињски

Friday, June 1st 2012, 9:00 p.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ВЕЧЕРА – Dinner

 

 

 

Saturday, June 2nd 2012, 8:00 a.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ДОРУЧАК Breakfast

 

Субота, 2. јун 2012, 9:00 сати, Конгресна сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 9:00 a.m, Congress Hall, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ПРВА СЕКЦИЈА-FIRST SECTION

 

Председавајући: проф. др Ема Миљковић, проф. др Дарко Танасковић

Chairmen: Associate Professor Ema Miljković, Ph. D., Professor Darko Tanasković, Ph.D.

 

доц. др Славиша Недељковић, Филозофски факултет, Ниш

УЧЕШЋЕ СРПСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ ЛИГЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИМ ИЗБОРИМА У ТУРСКОЈ 1908. ГОДИНЕ

Participation of the Serbian Democratic League in the Parliamentary Elections in Turkey in 1908.

 

Мр Иван Мијатовић, Војни музеј, Београд

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ-СРПСКИ РАТНИ И ОПЕРАЦИЈСКИ ПЛАН The First Balkan War-Serbian War and the Operation Plan

 

Др Милић Милићевић, Историјски институт, Београд

КОМИТСКА (ЧЕТНИЧКА) АКЦИЈА УОЧИ И ПРВИХ ДАНА РАТА 1912. ГОДИНЕ

Comitadji (Chetnik) Action on the Eve and during the First Days of War 1912.

 

Милун Стијовић, Историјски институт, Београд

КОСОВО И МЕТОХИЈА УОЧИ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА (ПРЕМА ИЗВЕШТАЈИМА СРПСКОГ КОНЗУЛА У ПРИШТИНИ)

Kosovo and Metohija on the Eve of the First Balkan War (According to the Reports of the Serbian Consul in Pristina)

 

Ненад Урић, Истoријски институт, Београд

ПОКУШАЈ АУСТРО-УГАРСКЕ ДА СЕ СКЛОПИ ЦАРИНСКИ САВЕЗ СА СРБИЈОМ НА ПОЧЕТКУ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Austro-Hungarian attempt of Creation of the Custom Union with Serbia at the Beginning of the First Balkan War

 

Др Душица Бојић, научни сарадник, Историјски музеј Београд

КРОЗ СУЛТАНОВЕ ПАШАЛУКЕ. ИЗАБРАНЕ БИОГРАФИЈЕ СРПСКИХ КОМИТА ИЗ РУКОПИСА ДРАГИШЕ СТОЈАДИНОВИЋА

Through the Sultan Pashaluks. Selected Biographies of the Serbian Comitadjies from the Manuscript of Dragiša Stojadinović

 

Проф. др Милоје Пршић, пуковник у пензији, Београд

САДРЖАЈ ЧАСОПИСА „РАТНИК“ О БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА Content of the Journal „Ratnik“ about the Balkan Wars

 

Пауза – Break

 

Проф. др Божица Младеновић, Филозофски факултет, Ниш Мирослав Пешић, Филозофски факултет, Ниш

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У МЕМОАРИМА ПАВЛА БЛАЖАРИЋА The First Balkan War in the Memoirs of Pavle Blažarić

 

Јован Пејин, архивски саветнк, Београд

СРПСКИ КАЛЕНДАРИ 1913 ГОДИНЕ У ЈУЖНОЈ УГАРСКОЈ И ОСЛОБОЂЕЊЕ СТАРЕ СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ

Serbian Calendares from 1913. in Southern Hungary and Liberation of the Old Serbia and Macedonia

 

Љубодраг Поповић, архивски саветник, Београд

НЕКИ НЕКОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ БАЛКАНСКИХ РАТОВА Some Unused Sources for the History of the Balkan Wars

 

Мр Велимир Иветић, архивски саветник, Београд

ПРИМЕНА И КРШЕЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ РАТНОГ ПРАВА ОД СТРАНЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

Application and Violation of the International Law of War by the Kingdom of Serbia in the First Balkan War

 

Јована Шаљић, Историјски институт, Београд

МУСЛИМАНИ У ОСЛОБОЂЕЊУ СРБИЈЕ (1912/1913): ОД МИТА ДО

СТВАРНОСТИ

Muslims in the Liberation of Serbia (1912/1913): From Myth to Reality

 

Биљана Стојић, Историјски институт, Београд

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У ОЧИМА ФРАНЦУСКОГ ЈАВНОГ МЊЕЊА

The First Balkan War in the eyes of French Public Opinion

 

Дискусија-Discussion

 

Субота, 2. јун 2012, 9:00 сати, Балкон сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 9:00 a.m, Balcony Hall, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ДРУГА СЕКЦИЈА-SECOND SECTION

 

Председавајући: проф. др Дубравка Поповић Срдановић, проф. др Миливој Ненин

Chairmen: Professor Dubravka Popović Srdanović, Ph. D., Professor Milivoj Nenin, Ph.

D.

 

проф. др Сунчица Денић, Учитељски факултет, Врање

КЊИЖЕВНО ДЕЛО ЈАНИЋИЈА ПОПОВИЋА КАО СВЕДОЧАНСТВО ЖИВОТА

У ЈУЖНОЈ И СТАРОЈ СРБИЈИ У ПРВИМ ДЕЦЕНИЈАМА 20-ОГ ВЕКА

Writing of Janićije Popović as the Testimony of Life in the Southern and Old Serbia in

the First Decades of the 20th Century

 

проф. др Валентина Питулић, Филозофски факултет, Косовска Митровица

ПРЕДВЕЧЕРЈЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У ПРОЗИ ЈАНИЋИЈА ПОПОВИЋА – ЕТНОПСИХОЛОШКО ЗНАЧЕЊЕ

Eve of the First Balkan War in the Prose of Janićije Popović/EthnoPsychological

Meaning

 

проф. др Младенко Саџак, Филолошки факултет, Бања Лука

БАЛКАНСКИ РАТОВИ У ПРОСВЈЕТИНИМ КАЛЕНДАРИМА

The Balkan Wars in Calendars of „Prosvjeta“ Magazine

 

Мр Јован Пејчић, Филозофски факултет, Ниш

ПЕСНИК, КОНЗУЛ, ДОБРОВОЉАЦ- У БАЛКАНСКОМ РАТУ. МИЛАН РАКИЋ

И ОСЛОБОЂЕЊЕ СТАРЕ СРБИЈЕ

The Poet, The Consul, The Volunteer- in the Balkan War. Milan Rakic and Liberation of

the Old Serbia.

 

проф. др Данијела Поповић, Филозофски факултет, Ниш

НАРОДНЕ ПЕСМЕ О БОЈЕВИМА И ЈУНАЦИМА ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Folk Songs about the Battles and Heroes of the First Balkan War

 

проф. др Бојана Стојановић-Пантовић, Филозофски факултет, Нови Сад

КУЛТУРОЛОШКИ И ИДЕОЛОШКИ РЕФЛЕКСИ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

У ДЕЛИМА СРПСКИХ МОДЕРНИСТА (ДИС, ВИНАВЕР, ИСИДОРА СЕКУЛИЋ)

Cultural and Ideological Reflexes of the First Balkan War in the Works of the Serbian

Modernist (Dis, Vinaver, Isidora Sekulić)

 

Пауза-Break

 

Др Милан Радуловић, Институт за књижевност и уметност, Београд

ДУХОВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У ВИЂЕЊУ ВЛАДИКЕ

НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА

Spiritual Dimensions of the First Balkan War Viewed by Bishop Nikolaj Velimirović

 

Др Светлана Шеатoвић Димитријевић, Институт за књижевност и уметност,

Београд

ПОЕЗИЈА СИМЕ ПАНДУРЕВИЋА И ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ

Poetry of Sima Pandurević and First Balkan War

 

Др Ана Алексиева, Институт за књижевност, Бугарска академија наука,

Софија

ПРЕДСТАВЕ НЕПРИЈАТЕЉА У БУГАРСКОЈ ЛИРИЦИ ЗА ВРЕМЕ РАТА

Images of the Enemies in the Bulgarian Poetry during the War

 

Проф. др Весна Крчмар, Академија уметности, Нови Сад

МИЛУТИН БОЈИЋ- ПОЗОРИШНИ ХРОНИЧАР ЕПОХЕ БАЛКАНСКИХ

РАТОВА

 

Milutin Bojić- Theater Chronicler of the Epoch of the Balkan War

Мр Снежана Божић, Филозофски факултет, Ниш

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У ИСКУСТВУ И ПРОЗИ СТАНИСЛАВА КРАКОВА

The First Balkan War in the Experience and Prose of Stanislav Krakov

 

Дискусија-Discussion

 

Субота, 2. јун 2012, 13:00 сати, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 1:00 p.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

РУЧАК – Lunch

 

Субота, 2. јун 2012, 16:00 сати, Конгресна сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 4:00 a.m, Congress Hall, Monastery of St. Prohor Pcinjski

 

ПРВА СЕКЦИЈА-FIRST SECTION

 

Председавајући: проф. др Божица Младеновић, доц. др Угур Езџан

Chairmen: Associate Profesor Božica Mladenovic, Ph. D., Assisstant Profesor Ugur

Ozcan, Ph. D.

 

проф. др Дејан Микавица, Филозофски факултет, Нови Сад

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У ПОЛИТИЦИ СРПСКИХ ЛИБЕРАЛА У ЈУЖНОЈ

УГАРСКОЈ

The First Balkan War in Policy of the Serbian Liberals in Southern Hungary

 

проф. др Предраг Пузовић, Богословски факултет, Београд

ПОМОЋ ЦРКВЕ И СВЕШТЕНСТВА НАШОЈ ВОЈСЦИ У БАЛКАНСКИМ

РАТОВИМА

Support of the Church and Clergy to our Army in the Balkan Wars

 

Салих Селимовић, Сјеница

УЛОГА КОМИТСКОГ ПОКРЕТА У ОСЛОБОЂЕЊУ РАШКЕ ОБЛАСТИ

(НЕКАДАШЊЕГ НОВОПАЗАРСКОГ САНЏАКА) 1912. ГОДИНЕ

Role of Comitadji Movement in the Liberation of the Raška (Former Novopazarski

sanjak) 1912.

 

доц. др Тибор Пал, Филозофски факултет, Нови Сад

ЛАЈОШ ТАЛОЦИ О БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА (1912/1913). НА ОСНОВУ

ЊЕГОВОГ ДНЕВНИКА

Lajos Thalloczy about the Balkan Wars (1912/1913). On the Ground of his Diary

 

Александра Колаковић, Бaлканолошки институт САНУ, Београд

ФРАНЦУСKИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И БАЛКАНСКИ РАТОВИ (1912-1913)

French Intellectuals and the Balkan Wars (1912-1913)

 

Мр Биљана Вучетић, Историјски институт, Београд

АМЕРИЧКА ШТАМПА О СРБИЈИ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

The American Press about Serbia in the First Balkan War

 

Мр Гордана Гарић, Историјски институт, Београд

БАЛКАНСКИ РАТОВИ И ОСЛОБОЂЕЊЕ ОБЛАСТИ НА СТРАНИЦАМА

ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И ТЕЖАКА

The Balkan Wars and Liberatied Provinces on the pages of „Zemljoradnicka zadruga

and „Tezak

 

Пауза-Break

 

доц. др Мирјана Маринковић, Филолошки факултет, Београд

УСПОМЕНЕ ИЗ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА ОМЕРА СЕЈФЕТИНА

Memories of Omer Seyffetin from the First Balkan War

 

Др Андреј Малиновски, Институт за историју и политичке науке, Померанска

академија, Слупск

ОПЕРАЦИЈЕ СРПСКЕ АРМИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У

ПОЉСКОЈ ДНЕВНОЈ ШТАМПИ НА ОСНОВУ ЛИСТА ЧАС

Operation of the Serbian Army during the First Balkan War in the Polish Daily Press

Based on the ’’Czas’’Newspaper

 

Др Елена Кострикова, Институт ѕа руску историју, РAН, Москва

РУСКО ДРУШТВО И БАЛКАНСКИ РАТ: ДОПИСНИЦИ РУСКИХ ЛИСТОВА НА

ПОЗОРНИЦИ РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Russian Society and the Balkan War: Correspondents of the Russian Press on the

battlefield

 

проф. др Иван Балта, Филозофски факултет Осијек

ДЕШАВАЊА У СЛАВОНИЈИ И ГРАДУ ОСИЈЕКУ ПРЕ, ЗА И ПОСЛЕ

БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Developments in Slavonia, and Osijek Town, before, during and after the Balkan Wars

 

Др Војчех Шћепански, Познањ

АЛБАНЦИ У ИЗВЕШТАЈИМА ЈАШЕ ТОМИЋА ИЗ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ

РАТА (1912/13)

Albanians in Reports of Jaša Tomić from the First Balkan War

 

доц. др Владан Виријевић, Филозофски факултет, Косовска Митровица

СРПСКО РАТИШТЕ (SIRP CEPHESI) 1912. ГОДИНЕ. НЕКА ГЛЕДИШТА

ТУРСКЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ

Serbian Battlefield (Sirp Cephesi) in 1912. Some Standpoints of the Turkish

Historiography

 

Дискусија-Discussion

 

Субота, 2. јун 2012, 16:00 сати, Балкон сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 4:00 p.m, Balcony Hall, Monastery of St. Prohor Pcinjski

 

ДРУГА СЕКЦИЈА-SECOND SESSION

 

Председавајући: проф. др Валентина Питулић, др Ана Алексиева

Chairmen: Associate Professor Valentina Pitulić, Ph. D., Ana Aleksieva, Ph. D.

 

проф. др Миливој Ненин, Филозофски факултет, Нови Сад

СВЕТИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ И ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ

Svetislav Stefanović and the First Balkan War

 

доц. др Зоран Т. Јовановић, Матица српска, Нови Сад

БРАНИСЛАВ НУШИЋ-ОСНИВАЧ И УПРАВНИК СКОПСКОГ ПОЗОРИШТА

1913. ГОДИНЕ

Branislav Nušić, The Founder and Manager of the Skoplje Theater in 1913.

 

проф. др Ивана Игњатов Поповић, Струковне студије, Нови Сад

РАНЕ ДРАМЕ МИЛУТИНА БОЈИЋА

Early Dramas of Milutin Bojić

 

доц. др Зорица Хаџић, Филозофски факултет, Нови Сад

ЖЕНА У БАЛКАНСКОМ РАТУ-ДНЕВНИЧКЕ БЕЛЕШКЕ СЛИКАРКЕ

НАТАЛИЈЕ ЦВЕТКОВИЋ

Woman in the Balkan War-Dairy Notes of Painter Natalija Cvetković

 

доц. др Ирена Арсић, Филолошки факултет Ниш,

ДУБРОВАЧКА „ЦРВЕНА ХРВАТСКА“ О БАЛКАНСКОЈ 1912-1913. ГОДИНИ

Dubrovnik Newspaper „Crvena Hrvatska“ about Balkan Wars 1912-1913.

 

доц. др Сања Домазет, ФПН, Београд

ФАКТОГРАФСКЕ, АНАЛИТИЧКЕ И БЕЛЕТРИСТИЧКЕ ФОРМЕ

ИЗРАЖАВАЊА У ИЗВЕШТАВАЊУ ДНЕВНОГ ЛИСТА „ПОЛИТИКА“ ТОКОМ

ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Factual, Analitical and Beletristic Forms of Expression in Reporting of „Politika“ during

the First Balkan War

 

Пауза-Break

 

проф. др Дубравка Поповић Срдановић, Филозофски факултет, Ниш

АЛТЕРНАТИВНO И „АЛТЕРНАТИВНО“ У ЈЕДНОМ САВРЕМЕНОМ ВИЂЕЊУ

БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Alternative and „alternative“ in one contemporary view of the Balkan Wars

 

проф. др. Ранко Поповић, Филолошки факултет, Бања Лука

СРПСКИ ПИСЦИ КАО РАТНИ РЕПОРТЕРИ У ЛИСТУ „НАРОД“

Serbian Writers as War Correspondents in the Newspaper‘’Narod’’

 

доц. др Душко Певуља, Филолошки факултет, Бања Лука

ЈАША ТОМИЋ О СРПСКОМ ПИТАЊУ И БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА

Jaša Tomić about the Serbian Question and the Balkan Wars

 

доц. др Тања Вулић, Филозофски факултет, Ниш

ДОКУМЕНТАРНОСТ „ПОЛИТИКЕ“ У ВРЕМЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Documentary of „Politika“ Newspaper during the Balkan Wars

 

Проф др Ненад Макуљевић, Филозофски факултет, Београд

СЛИКА ПОБЕДЕ: ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У СРПСКОЈ ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ

Figure of Victory: The First Balkan War in the Serbian Visual Culture

 

Др Владимир Срдановић, Институт за мултидисциплинарна истраживања,

Универзитет у Београду

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ КРОЗ ОБЈЕКТИВ РИСТЕ МАРЈАНОВИЋА

The First Balkan War through the Lens of Rista Marjanović

 

мр Јелена Јовановић, асистент, Филозофски факултет, Ниш

„УТИСЦИ ИЗ РАТА 1912.“ ИВА ЋИПИКА

„Impressions from the War 1912“ of Ivo Ćipiko

 

Дискусија-Discussion

 

Субота, 2. јун 2012, 20:15 сати, Конгресна сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 8:15 p.m, Congress Hall, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ЗАТВАРАЊЕ СКУПА

CLOSING CEREMONY

 

Субота, 2. јун 2012, 21:00 сати, Манастир Прохор Пчињски

 

Saturday, June 2nd 2012, 9:00 p.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ВЕЧЕРА

Dinner

 

Недеља, 3. јун 2012, 11:00 сати, Манастир Прохор Пчињски

Sunday, June 3rd 2012, 11:00 a.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ДОРУЧАК

Breakfast

 

Недеља, 3. јун 2012, 12:00 сати

Sunday, June 3rd 2012, 12:00 a.m

 

УПОЗНАВАЊЕ СА ИСТОРИЈАТОМ МАНАСТИРА И ПОСЕТА

МАНAСТИРСКОЈ РИЗНИЦИ

TOUR OF THE ST. PROHOR PČINJSKI MONASTERY

 

Недеља, 3. јун 2012, 13:00 сати

Sunday, June 3rd 2012, 13:00 a.m

 

ЕКСКУРЗИЈА-EXCURSION

ПОСЕТА ЗАБРЊАКУ И МАНАСТИРУ СВЕТИ ЂОРЂЕ

VISITING OF ZABRNJAK AND MONASTERY ST. GEORGE

 

Недеља, 3. јун 2012, 14:30 сати

Sunday, June 3rd 2012, 2:00 p. m

 

ПОВРАТАК ЗА НИШ

Departure for Nis

 

 

 

LIST OF PARTICIPANTS

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA-REPUBLIKA SRPSKA

Mladenko SADZAK, Associate Professor, Ph. D., Dean of Faculty of Philology, Banja

Luka

Duško PEVULJA, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philology, Banja Luka

Ranko POPOVIĆ, Associate Professor, Ph. D, Faculty of Philology, Banja Luka

 

BULGARIA

Ana ALEKSIEVA, Ph. D., Institute for Literature, Bulgarian Academy of Science, Sofia

Dimitri ATANASSOV, Ph. D., Faculty of History, University St. Kliment Ohridski,

Sofia

 

CROATIA

Ivan BALTA, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Osijek

 

GREECE

Spiridon SFETAS, Associate Professor, Ph. D., Philosophical Faculty, Aristotle

Univesity of Thessaloniki

 

POLAND

Andrzej MALINOWSKI, Ph. D., Institute of History and Political Science, Pomeranian

Academy, Slupsk

Jaroslaw RUBACHA, Ph. D., Insitute of Journalism, University Warmia and Mazury,

Olsztyn

Wojciech SZCZEPANSKI, Ph. D., Poznan

 

RUSSIA

Maksim ANISIMOV, Institute for Russian History, Russian Academy of Sciences,

Moscow

Elena KOSTRIKOVA, Ph. D., Institute for Russian History, Russian Academy of

Sciences, Moscow

 

TURKEY

Ugur OZCAN, Assistant Professor, Ph. D., Ahi Evran University, Kirsehir

Abidin TEMIZER, Ph. D., Lecturer, Balikesir University, Balikesir

 

SERBIA

Irena ARSIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Mile BJELAJAC, Ph. D., The Institute for Recent History of Serbia, Belgrade

Dušica BOJIĆ, Ph. D., Historical Museum of Serbia, Belgrade

Snezana BOŻIĆ, M. A., Faculty of Philosophy, Niš

Sunčica DENIĆ, Professor, Ph. D., Teaching Faculty, Vranje

Sanja DOMAZET, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Political Sciences, Belgrade

Gordana GARIĆ, M. A., Historical Institute Belgrade

Zorica HADZIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Professor Ivana IGNJATOV POPOVIĆ, Professional Studies, Novi Sad

Velimir IVETIĆ, M. A., Archival Adviser, Belgrade

Jelena JOVANOVIĆ, M. A., Faculty of Philosophy, Niš

ZORAN T. JOVANOVIĆ, Matica srpska, Novi Sad

Aleksandar KADIJEVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Belgrade

Duško KOVAČEVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Aleksandra KOLAKOVIĆ, Institut of Balkan Studies of the Serbian Academy of

Sciences and Arts, Belgrade

Vesna KRČMAR, Professor, Academy of Arts, Novi Sad

Nenad MAKULJEVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Belgrade

Mirjana MARINKOVIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philology, Belgrade

Ivan MIJATOVIĆ, M. A., Military Museum, Belgrade

Dejan MIKAVICA, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Milić MILIĆEVIĆ, Ph. D., Historical Institute, Belgrade

Ema MILJKOVIĆ, Associate Professor, Ph. D, Faculty of Philosophy, Niš

Božica MLADENOVIĆ, Associate Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Slaviša NEDELJKOVIĆ, Assistant Professor Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Milivoj NENIN, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Tibor PAL, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Jovan PEJČIĆ, M. A., Faculty of Philosophy, Niš

Jovan PEJIN, archive adviser, Belgrade

Miroslav PESIĆ, Faculty of Philosophy, Niš

Valentina PITULIĆ, Associate Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Kosovska

Mitrovica

Danijela POPOVIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Dubravka POPOVIĆ SRDANOVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Ljubodrag POPOVIĆ, Archival Adviser, Belgrade

Professor Miloje PRŠIĆ, Ph. D., Colonel retired, Belgrade

Predrag PUZOVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Theology, Belgrade

Milan RADULOVIĆ, Ph. D., Institute for Literature and Art, Belgrade

Aleksandar RASTOVIĆ, Associate Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Salih SELIMOVIĆ, Sjenica

Vladimir SRDANOVIĆ, Ph. D., Institute for Multidisciplinary Research, University of

Belgrade

Milun STIJOVIĆ, Historical Institute, Belgrade

Academician Vladimir STOJANČEVIĆ, Serbian Academy of Science and Art,

Belgrade

Bojana STOJANOVIĆ PANTOVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi

Sad

Biljana STOJIĆ, Historical Institute, Belgrade

Jovana ŠALJIĆ, Historical Institute, Belgrade

Svetlana ŠEATOVIĆ DIMITRIJEVIĆ, Ph. D., Institute for literature and Art, Belgrade

Darko TANASKOVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philology, Belgrade

Slavenko TERZIĆ, Ph. D., Historical Institute Belgrade

Nenad URIĆ, Historical Institute, Belgrade

Vladan VIRIJEVIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Kosovska

Mitrovica

Biljana VUČETIĆ, M. A., Historical Institute, Belgrade

Tanja VULIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.